Dokumenti

Up

Isteklo

Ovaj Poziv odnosi se na javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Požege za 2014. godinu, odnosno za programe i projekte udruga građana za slijedeća područja:

1. Programi/projekti kulture

 • programi udruga građana u kulturi od interesa za Grad
 • program glazbenih, filmskih, književnih i scenskih djelatnosti
 • program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
 • program kulture nacionalnih manjina
 • znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture
 • programe kulturnih manifestacija

2. Programi/projekti predškolskog odgoja i obrazovanja

 • programi djelovanja mladih i za mlade Grada Požege

3. Programi/projekti športa

 • programi športskih priredbi i manifestacija

4. Programi/projekti zdravstva i socijalne skrbi

 • programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika
 • programi humanitarnih udruga
 • programi udruga osoba s invaliditetom
 • projekti iz područja zdravstva i socijalne skrbi od interesa za Grad

5. Programi/projekti ostalih udruga građana

 • programi koji pridonose ljudskim i manjinskim pravima
 • programi za zaštitu životinja
 • program ostalih udruga i društava građana

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju sve udruge građana koje su registrirane, te koje djeluju na području Grada Požege.

Poziv vrijedi do 18. listopada 2013. god.

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2014. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2014. godine.

J A V N I   P O Z I V
ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA POŽEGE BEZ NAKNADE NA ODREĐENO VRIJEME

LOKACIJE:
Sokolova 3
Matice Hrvatske 13
Istarska 4

Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada 2014. god.

Pokreće se postupak izbora članova Kulturnog vijeća Grada Požege koje pruža stručnu pomoć Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege pri izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Požege i njihova financiranja, koje sudjeluje u utvrđivanju kulturne politike Grada Požege i u tu svrhu daje stručne podloge i mišljenja Upravnom odjelu i koje na zahtjev Upravnog odjela raspravlja o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima daje pisana mišljenja i prijedloge.

Pozivaju se pojedinci s područja kulture i umjetnosti koji su zainteresirani za članstvo u Kulturnom vijeću da dostave svoje prijave.

Poziv je objavljen u Požeškoj kronici i vrijedi do 10. travnja 2015. godine.


 

Izmjena i dopuna poziva za članove Kulturnog vijeća Grada Požege...

Objavljeno u Požeškoj kronici 16. travnja 2015. godine.

 

 

O D L U K E

u svezi raspodjele sredstava za udruge, društva, kulturu, sport i branitelje za 2017. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe ostalih udruga i društava građana...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe djelatnosti udruga i društava u kulturi...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe sportskih priredbi i manifestacija...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga invalida...


P O Z I V
za financiranje javnih potreba udruga građana na području Grada Požege u 2017. godini

Programi/projekti kulture
- programi udruga građana u kulturi od interesa za Grad
- program glazbenih, filmskih, književnih i scenskih djelatnosti
- program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
- program kulture nacionalnih manjina
- znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture
- programe kulturnih manifestacija
Programi/projekti predškolskog odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi
1. PROGRAMI/PROJEKTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
- programi djelovanja mladih i za mlade Grada Požege
2. PROGRAMI/PROJEKTI SPORTA
- programi športskih priredbi i manifestacija
- programi rada s mladima
3. PROGRAMI/PROJEKTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
- programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika
- programi humanitarnih udruga
- programi udruga osoba s invaliditetom
- projekti iz područja zdravstva i socijalne skrbi od interesa za Grad Požegu
4. PROGRAMI/PROJEKTI OSTALIH UDRUGA GRAĐANA
- programi koji pridonose ljudskim i manjinskim pravima
- programi za zaštitu životinja
- program ostalih udruga i društava građana
Programi/projekti udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju sve udruge građana koje su registrirane, te koje djeluju na području Grada Požege.

Rok za prijave 14. listopada 2016.

Odluka o financiranju...

Poziv za prijavu programa/projekata kulture...

Poziv za prijavu programa/projekata predškolskog odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi...

Poziv za prijavu programa/projekata druga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika...

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2017. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2017. godine.

Proćišćeni tekst sa izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege...

J A V N I   P O Z I V
za prodaju dionica u vlasništvu Grada Požege

 Grad Požega pozivna na dostavu ponuda za kupnju 4.516 dionica, nominalne vrijednosti od 470,00 kuna, što iznosi 10,77 % učešća, koje Grad Požega ima u svom vlasništvu u trgovačkom društvu Autoprometno poduzeće d.d. za prijevoz putnika i robe, ugostiteljstvo, servisne usluge i putnička agencija (skraćena tvrtka APP d.d.), koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu.

Početna kupoprodajna cijena jedne dionice utvrđuje se u iznosu od 890,00 kuna odnosno 4.019.240,00 kuna za cijeli paket dionica.

Početna kupoprodajna cijena utvrđena je na temelju Procjene ekonomske vrijednosti društva APP d.d. sukladno elaboratu Borisa Belunjaka, mag.oec. iz Požege, Vidovci, Svete Ane 8, stalnog sudskog vještaka za računovodstvo i financije te procjenu imovine, obveza i potraživanja kao i procjenu poduzeća iz veljače 2017. godine.
Ponuđena cijena mora biti izražena u kunama u jediničnoj cijeni po dionici i ukupnoj cijeni za cijeli paket dionica koji je predmet prodaje.

 

Rok za dostavu ponuda je 27. listopada 2017. godine, a javno otvaranje ponuda održati će se 31. listopada 2'17. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1.

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA BAZU PROJEKATA U SKLOPU STRATEGIJE RAZVOJA GRADA POŽEGE ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE

Predmet poziva
Predmet ovog poziva je prikupljanje prijedloga razvojnih projekata koji pridonose provedbi Strategije razvoja Grada Požege za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Prihvatljivi predlagatelji
Prihvatljivi projekti su pravne i fizičke osobe na području Grada Požege iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Podnošenje prijedloga projekta
Prijedlozi projekata se podnose isključivo u elektronskom obliku, na e-mail: marko.sostar@pozega.hr

Obrazac za podnošenje projektnih prijedloga nalazi se na sljedećem linku

Rok za podnošenje prijedloga
Prijedlozi se sakupljanju stalno, ali se uključuju u bazu projekata u ciklusima. Rok za predaju projekata za prvi ciklus uključenja u bazu projekata je 30. lipanj 2014. godine.

Informacije o podnošenju prijedloga projekata za bazu projekata možete dobiti na e-mail: marko.sostar@pozega.hr

 

Obrazac za prijavu projekta...

P O Z I V
za financiranje javnih potreba udruga građana na području Grada Požege u 2015. godini

1. Programi/projekti kulture
- programi udruga građana u kulturi od interesa za Grad
- program glazbenih, filmskih, književnih i scenskih djelatnosti
- program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
- program kulture nacionalnih manjina
- znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture
- programe kulturnih manifestacija
2. Programi/projekti predškolskog odgoja i obrazovanja
- programi djelovanja mladih i za mlade Grada Požege
3. Programi/projekti športa
- programi športskih priredbi i manifestacija
- programi rada s mladima
4. Programi/projekti zdravstva i socijalne skrbi
- programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika
- programi humanitarnih udruga
- programi udruga osoba s invaliditetom
- projekti iz područja zdravstva i socijalne skrbi od interesa za Grad
5. Programi/projekti ostalih udruga građana
- programi koji pridonose ljudskim i manjinskim pravima
- programi za zaštitu životinja
- program ostalih udruga i društava građana
Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju sve udruge građana koje su registrirane, te koje djeluju na području Grada Požege.

Rok za prijave je produžen do 08. listopada 2014.

Obrazac za prijave ...

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2015. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2015. godine.

Proćišćeni tekst sa izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege...

Rješenje o izboru predsjednika Savjeta mladih...

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih...


 Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Požege...


Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Požege...

Ispravak popisa važećih kandidatura...

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege...


 POZIV PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA MLADIMA

Pozivam vas da u sredini u kojoj djelujete informirate i potaknete mlade da sudjeluju u kandidacijskom postupku za izbor članova Savjeta mladih. Kao predsjednik Gradskog vijeća osobno ću se zalagati za izbor svakog pojedinog člana, bez obzira na to tko je predlagač, već kakve su dosadašnje njihovi aktivnosti, interesi i ciljevi kandidata. Uvjeren sam da će takve kriterije slijediti i ostali vijećnici.

Opširnije...


J A V N I  P O Z I V

za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Požege i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Požege koje se osniva sa ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Požegi.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenike imaju:
- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
- učenička vijeća
- studentski zbor
- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
- neformalne skupine mladih od najmanje trideset (30) mladih.
Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih

 

Poziv je objavljen u Požeškoj kronici 19. veljače 2015. godine.

Poziv vrijedi do 06. ožujka 2015. godine.

Obrasci za prijavu kandidata...

 

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2016. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2016. godine.

Proćišćeni tekst sa izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege...

O D L U K E

u svezi raspodjele sredstava za udruge, društva, kulturu, sport i branitelje za 2018. godinu

 

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe ostalih udruga i društava građana...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe sportskih priredbi i manifestacija...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga invalida...

 


P O Z I V
za financiranje javnih potreba udruga građana na području Grada Požege u 2018. godini

Programi/projekti kulture
- programi udruga građana u kulturi od interesa za Grad
- program glazbenih, filmskih, književnih i scenskih djelatnosti
- program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
- program kulture nacionalnih manjina
- znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture
- programe kulturnih manifestacija
Programi/projekti predškolskog odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi
1. PROGRAMI/PROJEKTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
- programi djelovanja mladih i za mlade Grada Požege
2. PROGRAMI/PROJEKTI SPORTA
- programi športskih priredbi i manifestacija
- programi rada s mladima
3. PROGRAMI/PROJEKTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
- programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika
- programi humanitarnih udruga
- programi udruga osoba s invaliditetom
- projekti iz područja zdravstva i socijalne skrbi od interesa za Grad Požegu
4. PROGRAMI/PROJEKTI OSTALIH UDRUGA GRAĐANA
- programi koji pridonose ljudskim i manjinskim pravima
- programi za zaštitu životinja
- program ostalih udruga i društava građana
Programi/projekti udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju sve udruge građana koje su registrirane, te koje djeluju na području Grada Požege.

Rok za prijave 12. listopada 2017.

Odluka o financiranju...

Poziv za prijavu programa/projekata kulture...

Poziv za prijavu programa/projekata predškolskog odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi...

Poziv za prijavu programa/projekata druga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika...

Poziv za prijavu programa/projekata sporta...

OBRASCI ZA PRIJAVU...

JAVNI POZIV

za prijavu programa/projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata i humanitarno-socijalnih udruga za financijsku potporu iz Proračuna Požeško-slavonske županije za 2015. godinu

UVJETI PRIJAVE

registrirane udruge koje djeluju u Požeško-slavonskoj županiji, udruge čije je djelovanje u službi općeg dobra i javnosti,

udruge koje djeluju u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te udruge proistekle iz Domovinskog rata,

udruge čiji su programi usmjereni prema stvarnim potrebama korisnika,

PODRUČJA AKTIVNOSTI PROGRAMA programi udruga od interesa za Županiju

programi koji se odnose na neposredan rad s korisnicima,

programi koji uključuju korisnike u razvoj i praćenje programa/projekata,

programi koji razvijaju solidarnost i suradnju s drugim udrugama i ostalim partnerima (državnim upravnim organizacijama i/ili jedinicama lokalne samouprave, drugim stručnim institucijama i donatorima),

projekti koji uključuju volontere,

projekti koji su usklađeni s mjerama u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti projekti koji promiču vrijednosti Domovinskog rata

Rok za podnošenje prijava je do: 31. listopada 2014. god.

Opširnije...

Prijava...

J A V N I  P O Z I V
poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Požege za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2015. godini

Korisnici sredstava sukladno Odluci o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 20/14.- u nastavku teksta: Odluka) mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Požege, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Požege te obrtnici i slobodna zanimanja (u nastavku teksta: obrtnici) sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Požege koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požega kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj. Izuzetno, korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požega ili obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.
Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
- ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna
- prihod 65.000.000,00 kuna
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.

Sredstva poticaja mogu koristiti poduzetnici iz točke I. koji će u 2015. godini zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset dana, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Požege, za zapošljavanje nezaposlenih osoba do 29 godina, s prebivalištem na području Grada Požege, na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera, a koje su Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijele zahtjev za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU - suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade te obrtnici koji imaju prebivalište na području Grada Požege, a koji u 2015. godini započinju s obavljanjem registrirane djelatnosti.

docZahtjev...

J A V N I   P O Z I V
poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Požege za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja
zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2017. godini

Korisnici sredstava sukladno Odluci o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2017. godini, KLASA:311-01/77-01/6, URBROJ: 2177/01-01/01-17-1 od 30. siječnja 2017. godine ( u nastavku teksta: Odluka) mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Požege, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Požege te obrtnici i slobodna zanimanja (u nastavku teksta: obrtnici) sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Požege koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požega kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj. Izuzetno, korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požega ili obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
- ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna
- prihod 65.000.000,00 kuna
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.

Sredstva poticaja mogu koristiti poduzetnici iz točke I. ovoga Javnog poziva koji će u 2017. godini zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset dana, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Požege, za zapošljavanje nezaposlenih osoba do 29 godina, s prebivalištem na području Grada Požege, na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera, a koje su Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijele zahtjev za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU - suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade te obrtnici koji imaju prebivalište na području Grada Požege, a koji u 2017. godini započinju s obavljanjem registrirane djelatnosti.

docZahtjev...

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2018. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2018. godine.

Proćišćeni tekst sa izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege...