Tražilica (2)

24. sjednica Gradskog vijeća 2016.

24. sjednica Gradskog vijeća održati će se u ponedjeljak 27. lipnja 2016. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I  R E D

- Izvod iz zapisnika sa 19. i 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

 1. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec:
    a) ožujak 2016. godine

    b) travanj 2016. godine

    c) svibanj 2016. godine

 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2015. godinu
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Požege za 2015. godinu
 4.  a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2016. godinu
      b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2016. godinu
 5.  a) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2016. godinu
      b) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2016. godinu
      c) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2016. godinu
      d) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2016. godinu
      e) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2016. godinu
  6. a) Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2016. godinu
      b) Prijedlog II. izmjene Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
      c) Prijedlog II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za  2016. godinu
  7. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
  8. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Požege
  9. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine:
     a) označene kao k.č.br. 4518, z.k.ul.br. 7732, k.o. Požega
     b) označene kao k.č.br. 6692, z.k.ul.br. 7753, k.o. Požega
11. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na odražavanju:
      a) javne rasvjete u gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2016/2017. godini
      b) kolnika od kamenog materijala u gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2016/2017. godini
14. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u k.o. Požega, neposrednom pogodbom
15. Prijedlog Rješenja:
     a) razrješenju člana Muzejskog vijeća Gradskog muzeja Požega
     b) imenovanju člana Muzejskog vijeća Gradskog muzeja Požega
16. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za suce porotnike za mladež pri Županijskom sudu u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi
17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ulaganje u Društveno rekreacijski centar u Vidovcima
18. Izvješće o radu za 2015. godinu trgovačkog društva:
      a) Tekija d.o.o.
      b) Komunalac Požega d.o.o.

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Facebook Slider Likebox