Tražilica (2)

3. sjednica Gradskog vijeća 2017.

3. sjednica Gradskog vijeća održati će se u utorak 26. rujna 2017. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I  R E D

- Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća

Grada Požege
1. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

2. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini, za mjesec:
    a) lipanj
    b) srpanj
    c) kolovoz

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2017. godinu

4. Realizacija programa

    a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2017. godine
    b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2017 godine
    c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2017. godine
    d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2017. godine
    e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2015. godine

5. Prijedlog Odluke o prodaji dionica Grada Požege u trgovačkom društvu APP d.d.

6. Prijedlog Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama

7. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statute osnovnih škola

    a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Antuna Kanižlića
    b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Dobriše Cesarića
    c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Julija Kempfa

8. Prijedlozi Zaključka o predlaganju članova Nadzornog odbora u trgovačkim društvima

    a) Prijedlog Zaključka o predlaganju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Tekije d.o.o.

    b) Prijedlog Zaključka o predlaganju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.

PREDLAGATELJ (za točke 1. do 8. dnevnog reda): Gradonačelnik Grada Požege


9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za rad članova Gradskog vijeća Grada Požege, članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Požege, članova Stručno-savjetodavnog tijela Gradonačelnika Grada Požege i članova radnih tijela Gradonačelnika Grada Požege

PREDLAGATELJICA: vijećnica Gradskog vijeća Grada Požege, Tamara Puač

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Facebook Slider Likebox