Up

Natječaji

PREDMET NATJEČAJA

1. Opis predmeta nabave:Radovi na održavanju komunalne infrastrukture u gradu Požegi i prigradskim
naseljima u 2018./2019. godini i to za:
- održavanje kolnika od kamenog materijala na period od 1 godine,

- održavanje javne rasvjete na period od 4 godine i

- održavanje horizontalne signalizacije na period od 1 godine.

2. Mjesto izvođenja: grad Požega i prigradska naselja

3. Alternativna ponuda: Nije dopuštena

4. Radovi se mogu ponuditi pojedinačno uz obveznu naznaku na koje se radove ponuda odnosi.
- procijenjena vrijednost: radovi na održavanju kolnika od kamenog materijala: 1.200.000,00 kuna bez PDV-a,

- radovi na održavanju javne rasvjete: 3.840.000,00 kuna bez PDV-a.

- radovi na održavanju horizontalne signalizacije: 130.000,00 kuna bez PDV-a

5. Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje:
Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na internetskim stranicama Grada Požege. Informacije na tel: 034/311-333 i 311-310

6. Troškovi izrade i dostave dokumentacije za nadmetanje
Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.

7. Početak i rok isporuke:
Početak: odmah po sklapanju ugovora
Kraj: definiran ugovorom

8. Krajnji rok za dostavu ponuda:
Datum: 11.06.2018. godine. Vrijeme: do 12:00 sati – bez obzira na način dostave.
Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku putem pošte ili neposredno u urudžbeni zapisnik na adresu: Grad Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom - Ne otvaraj - ponuda za "Radovi na održavanju komunalne infrastrukture u gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018./2019. godini", uz obveznu naznaku na koje se radove ponuda odnosi.

9. Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviti će se 11.06.2018. godine u 12:00 sati,u prostorijama Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, Požega. Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja. Otvaranju mogu biti nazočne ovlaštene osobe ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

10. Jezik na kojem se ponude sastavljaju je hrvatski jezik.
11. Cijena ponude izražena je u kunama.
12. Ponuda vrijedi: 90 dana.
13. Kriterij na kojem javni naručitelj temelji odabir je: najniža cijena.
14. Obračun izvršenih radova vršit će se putem privremenih i okončanih situacija, a na temelju stvarno izvedenih
količina. Obveza naručitelja je plaćanje neospornog dijela situacije izvođaču u roku 30 dana od dana ovjere situacije od strane naručitelja.

DOKUMENTACIJA...

TROŠKOVNIK održavanja kolnika...

TROŠKOVNIK održavanja horizontalne signalizacije...

TROŠKOVNIK održavanja javne rasvjete...

 

 

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje građevinsko zemljište k.č.br. 4482/23 u poduzetničkoj zoni u Požegi površine 4.440 m2 u Industrijskoj ulici gospodarske namjene po početnoj dijeni od 7.00 kn.

Javni natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege i Državnom proračunu.

Za sudjelovanje na natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 50% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.


Krajnji rok za dostavu ponuda je do 15:00 sati 16. studenoga 2018. godine