Up

Objave i pozivi

Isteklo (14)

O B A V I J E S T
o provođenju javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš brze ceste Pleternica-Požega-Brestovac

     Studija o utjecaju na okoliš brze ceste Pleternica-Požega-Brestovac, nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA:UP/I 351-03/17-02/77, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-6 od 15. siječnja 2018. godine).
     Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se u periodu od 12. veljače 2018. godine do 14. ožujka 2018. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Studije može se obaviti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00 – 14,00 sati u prostorijama: Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Požege.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 124/1 u k.o. Emovci, oranica,
površine 0,0741 ha, tržišna cijena iznosi 1.526,46 kn.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.

Gradonačelnik Grada Požege odobrava isplatu poticaja u poljoprivredi i stočarstvu u razdoblju 2016-2019. godini, po slijedećim mjerama

MJERA 1. Subvencije umjetnog osjemenjivanja krmača i nazimica
MJERA 2. Subvencije umjetnog osjemenjivanja goveda
MJERA 3. Očuvanje stočarske proizvodnje – poticaj za uzgoj i držanje krava
MJERA 4. Subvencije za voćnjake
MJERA 5. Subvencije za vinograde