Up

Zapošljavanje

Isteklo (47)

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt management koje će se održati u srijedu 25. travnja 2018. godine u 9:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1.

Poziv...


J A V N I  N A T J E Č A J

     I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za projekt management (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
     II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
         - magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomske struke
         - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
         - položen državni stručni ispit
         - poznavanje jednog stranog jezika
         - poznavanje rada na računalu.
     III. Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
     IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
 

Rok za predaju dokumentacije je do 22. ožujka 2018. godine.

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

U Upravni odjel za samoupravu Grada Požege prima se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci, u punome radnom vremenu (8 sati dnevno), jedan polaznik, na radno mjesto, Referenta za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv, SSS, pravne ili ekonomske struke (radno mjesto III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang).

Prijave vrijede do 9. ožujka 2018. godine.

Poziv...

          Kandidati za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
- najmanje višu stručnu spremu odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara,
- najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
- tjelesnu i duševnu sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
- položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.
          Uz prijavu za javni natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
- dokaz o položenome stručnom ispitu s posebnim ovlastima i odgovornostima (ovjerena preslika uvjerenja ili potvrde)
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i dokaz o najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (original dokumenta ili ovjerena preslika):
a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) ugovor o radu ili rješenje o imenovanju ili potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz o najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
- uvjerenje o nekažnjavanu (original ili ovjerena preslika), ne starije od trideset (30) dana
- liječničko uvjerenje ili svjedodžbu ovlaštene zdravstvene ustanove da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti (original ili ovjerena preslika), ne starije od trideset (30) dana
- program rada za mandatno razdoblje.
Prijava na javni natječaj (u nastavku teksta: natječaj) obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, broj telefona, broj mobitela i adresu e-mail pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

          Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

pdfOdluka o raspisivanju natječaja...