Up

Zapošljavanje

Isteklo (53)

POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni javni poziv održat će se u utorak (21. kolovoza 2018.) i srijedu (22. kolovoza 2018.) s početkom 08:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Poziv...


JAVNI POZIV

 Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme, od 3. rujna 2018. godine do 14. lipnja 2019. godine, u tri gradske osnovne škole (OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriša Cesarić) koje su partneri Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje - IV. faza“ u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.

Rok za podnošenje prijava je do 9. kolovoza 2018. godine

PR obrazac...

 

Rezultati pisane provjere znanja...


Muzejsko vijeće Gradskog muzeja Požega utvrdilo je, da je u otvorenom roku do 17. 07. 2018. godine, na predmetni natječaj pristiglo ukupno pet prijava, te utvrdilo da na testiranje mogu pristupiti 4 kandidata, tj. (samo) kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja. Testiranje će održati u 08. 08. 2018. godine, u 9 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1, 34000 Požega.

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika u službu u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti utvrdilo je rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova.

Lista...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam vježbenika u službu

Kandidat koji je ostvario potreban bodovni prag, upućuje se na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u rijedu, 11. srpnja 2018. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam vježbenika u službu

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika u službu utvrdilo je listu kandidata i poziva ih na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u četvrtak, 5. srpnja 2018. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam vježbenika u službu Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od dvanaest (12) mjeseci, radi osposobljavanja za poslove Referenta za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv (službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang).
     U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.
     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.-u nastavku teksta: ZSN) te sljedeće posebne uvjete:
          - srednja stručna sprema, pravne ili ekonomske struke
          - bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž, kraćim od dvanaest (12) mjeseci
          - poznavanje rada na računalu.

     U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.
     Uz prijavu na javni natječaj obvezno se prilaže:
          - životopis
          - dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica)
          - dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
          - ispis elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
          - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri (3) mjeseca
          - osobno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati),
          - dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, uvjerenje/potvrda ili drugi odgovarajući dokument).
    Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na javni natječaj.
    Dopunu prijavi na javni natječaj moguće je podnijeti zaključno do dana.

Rok za podnošenje prijava: 24. svibnja 2018. god.

PRILOG uz natječaj...

J A V N I   P O Z I V
o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova
iz paketa mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Javni poziv za prijem u radni odnos radnika za rad na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci / provedba mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – javni rad na revitalizaciji javnih površina.

Poziv...

Poziv vrijedi do: 16. srpnja 2018. god.