Up

Ostali natječaji

PREDMET NATJEČAJA
1. Opis predmeta nabave:Radovi na održavanju komunalne infrastrukture u gradu Požegi i prigradskim
naseljima u 20175/2018. godini i to za:
- održavanje kolnika od kamenog materijala i
- održavanje javne rasvjete
2. Mjesto izvođenja: grad Požega i prigradska naselja
3. Alternativna ponuda: Nije dopuštena
4. Radovi se mogu ponuditi pojedinačno uz obveznu naznaku na koje se radove ponuda odnosi.
- procijenjena vrijednost: radovi na održavanju kolnika od kamenog materijala: 1.200.000,00 kuna bez PDV-a
radovi na održavanju javne rasvjete: 750.000,00 kuna bez PDV-a.
5. Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje:
Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na internetskim stranicama Grada Požege. Informacije na tel: 034/311-333 i 311-310
6. Troškovi izrade i dostave dokumentacije za nadmetanje
Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.
7. Početak i rok isporuke:
Početak: odmah po sklapanju ugovora
Kraj: definiran ugovorom
8. Krajnji rok za dostavu ponuda:
Datum: 07.06.2017. godine. Vrijeme: do 12:00 sati – bez obzira na način dostave.
Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku putem pošte ili neposredno u urudžbeni zapisnik na adresu: Grad Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom - Ne otvaraj - ponuda za "Radovi na održavanju komunalne infrastrukture u gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2017./2018. godini", uz obveznu naznaku na koje se radove ponuda odnosi.

9. Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviti će se 12.06.2015. godine u 12,00 sati,u prostorijama Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, Požega. Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja. Otvaranju mogu biti nazočne ovlaštene osobe ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

10. Jezik na kojem se ponude sastavljaju je hrvatski jezik.
11. Cijena ponude izražena je u kunama.
12. Ponuda vrijedi: 90 dana.
13. Kriterij na kojem javni naručitelj temelji odabir je: najniža cijena.
14. Obračun izvršenih radova vršit će se putem privremenih i okončanih situacija, a na temelju stvarno izvedenih
količina. Obveza naručitelja je plaćanje neospornog dijela situacije izvođaču u roku 30 dana od dana ovjere situacije od strane naručitelja.

 

DOKUMENTACIJA...

TROŠKOVNIK održavanja kolnika...

TROŠKOVNIK održavanja javne rasvjete...