Up

Ostali natječaji

 J A V N I N A T J E Č A J
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

I. GRAD POŽEGA PRODAJE ZEMLJIŠTA u svome vlasništvu:

R.b.  Lokacija
 
 k.č.br.   Površina  (m2) Oznaka zemljišta Opremljenost
(komunalna  infrastruktura) 
Podaci iz prostorno-planske dokumentacije / cijena po m2 u kunama Ukupna vrijednost  nekretnine 
(kuna)
1. Osječka ulica 62b 468/7 590 oranica, gradsko područje

dostupna je sva komunalna infrastruktura; 

priključaka na nema

- „M“ zona: mješovita namjena 29.181,40
2. Zagrebačka ulica bb 4883 2836 oranica Ade

dostupna je sva komunalna infrastruktura; 

priključaka na nema

parcela se nalazi izvan građevinskog područja  13.102,32
3. Turnić bb 185 332 pašnjak u selu dostupna struja, vodovod i telefon  izgrađeni dio građevinskog područja naselja 5.491,28
4. Priorljavska ulica bb 1275 280 dvorište gradsko područje nema priključaka na komunalnu infrastrukturu - „M“ zona: mješovita namjena 96.392,80
5. Priorljavska ulica bb 1276 219 oranica gradsko područje nema priključaka na komunalnu infrastrukturu - „M“ zona: mješovita namjena 75.392,94

 II. NATJEČAJ SE PROVODI prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.
Natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

III. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7757-OIB.

Rok za dostavu prijava je 14. srpnja 2017. godine, u 15,00 sati.

 
 

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008