Up

Natječaji

Odluka o konačnoj listi kandidata za najam gradskih stanova

Lista...


Odluka o listi listi kandidata za najam gradskih stanova

Rang lista ... 


JAVNI NATJEČAJ
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA KOJIMA RASPOLAŽE GRAD POŽEGA - UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA

I. Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje u najam useljivog gradskog stana (u nastavku teksta: zahtjev) ima svaki punoljetni, hrvatski državljanin, koji pored općih uvjeta propisanih posebnim propisima ispunjava i slijedeće uvjete:
          - da ima prebivalište na području Grada Požege,
          - da nema u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan,
          - da nema pravo korištenja odgovarajućeg stana, na temelju ugovora o najmu stana ili na temelju posebnog propisa.
          - da nije iskoristio pravo na otkup stana, sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
          - da nema, niti je ostvario pravo na obnovu za popravak ratom uništene ili oštećene kuće sukladno Zakonu o obnovi
          - ako je zaposlen u trgovačkom društvu ili ustanovi koja raspolaže vlastitim fondom stanova i stambenih zgrada.

Uvjeti iz stavaka 1. alineje 1.do 6. ove točke moraju se zadovoljiti kumulativno i to od strane svih članova domaćinstva za koje se traži davanje stana u najam.

II. Lista kandidata za davanje u najam gradskih stanova utvrđuje se sukladno članku 8. do 16. Odluke o davanju u najam gradskih stanova (Službene novine Grada Požege, broj:18/09.), na vrijeme od pet (5) godina.

IV. Zahtjev na natječaj predaje se putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, na adresu: Grad Požega, Upravni odjel za samoupravu, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega.
Zahtjevi se zaprimaju do 4. travnja 2017. godine.
Zahtjev na natječaj može se preuzeti u sobi br. 13, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati te na web. stranici Grada Požege (www.pozega.hr).
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, soba br. 13 ili putem telefona br. 034/ 311-304.

Obrazac za prijavu...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

Grad Požega prodaje nektretnine iz priloga u svom vlasništvu u k.o. Požega.

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, u roku od petnaest dana (15) dana od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja u lokalnom tisku, u zatvorenoj omotnici, na adresu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ (za nekretninu pod red. br. ______) - NE OTVARATI“.
Rok za dostavu prijava je 1. prosinca 2017. godine, do 15,00 sati.
Otvaranje pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja prijava te utvrđuje da li udovoljavaju uvjetima objavljenim u javnom natječaju i o tome sastavlja zapisnik.

Prilog...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Grad Požega prodaje nektretnine iz priloga u svom vlasništvu u k.o. Požega.

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, u roku od petnaest dana (15) dana od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja u lokalnom tisku, u zatvorenoj omotnici, na adresu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ (za nekretninu pod red. br. ______) - NE OTVARATI“.
Rok za dostavu prijava je 1. prosinca 2017. godine, do 15,00 sati.
Otvaranje pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja prijava te utvrđuje da li udovoljavaju uvjetima objavljenim u javnom natječaju i o tome sastavlja zapisnik.

Prilog...

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege na određeno vrijeme:

I.          GRAD POŽEGA DAJE U ZAKUP POSLOVNI PROSTOR NA VRIJEME OD PET (5) GODINA:

  • na lokaciji Cehovska 1 prostor površine 16 m2 za djelatnst trgovine.


II.          GRAD POŽEGA DAJE U ZAKUP GARAŽE NA VRIJEME OD PET (5) GODINA:

  • na lokaciji Njemačka 1, 4 (četiri) garaže površine 11 m2, 
  • na lokaciji dr. Vlatka Mačeka,  3 (tri) garaže površine 14 m2,
  • Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
  • Javni natječaj je otvoren 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.
  • Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnicina adresu: GRAD POŽEGA, Trg Svetog Trojstva1, 34 000  Požega, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA LICITACIJU/JAVNI NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR POD REDNIM BROJEM ___“, odnosno „NE OTVARATI – PRIJAVA NA LICITACIJU/JAVNI NATJEČAJ ZA GARAŽU POD REDNIM BROJEM ___ . 
  • Prijava na licitaciju može se dostaviti osobno u pisarnicu Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega ili preporučenom pošiljkom do 8. prosinca 2017. godine.

Opšrinije...

Obrazac za podnošenje ponuda...

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2017./2018.

I. Grad Požega dodijelit će petnaest (15) stipendija u iznosu od 850,00 kuna, mjesečno za akademsku godinu 2017./2018. studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:
- imaju prebivalište na području Grada Požege
- studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan Grada Požege)
- imaju status redovnog studenta
- imaju hrvatsko državljanstvo
- nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita.
III. Kandidati su obvezni uz prijavu na javni natječaj priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu
- presliku rodnog lista
- presliku domovnice
- uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
- ovjerenu presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili presliku indeksa, te uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u sljedeću godinu
- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
- potvrdu o mjesečnim primanjima svih članova kućanstva za razdoblje od tri (3) mjeseca koja prethode ovom javnom natječaju
- uvjerenje Porezne uprave o drugim prihodima (za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva)
- dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija (uspjesi za prvo, drugo, treće mjesto na općinskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima)
- dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (student bez roditelja, učeničke i studentske potvrde za braću i sestre i sl.)
- izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe.
Navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.

Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendije koja je nepravovremena, nepotpuna ili ne sadrži potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u roku petnaest (15) dana od dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu, na adresu: „Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Požege“, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34 000 Požega.

Natječaj je objavljen u Požeškoj kronici 26. listopada 2017. godine.

Rok za prijave je 10. studenoga 2017. godine.

Prijava...

---

Pravilnik o stipendiranju (SN: 18/09.) ...

Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju (SN: 5/14.) ...

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.

I. Grad Požega dodijelit će dvije (2) stipendije u iznosu od 400,00 kuna, mjesečno za školsku godinu 2017./2018. darovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Požege (u nastavku teksta: učenici).

II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju učenici koji:
- su redoviti učenici 2. - 4. razreda srednje škole
- imaju prebivalište na području Grada Požege najmanje 5 godina
- imaju prosjek ocjena najmanje 4,50
- su državljani Republike Hrvatske.

III. Prijavitelji su uz prijavu na javni natječaj dužni priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu
- presliku rodnog lista
- presliku domovnice
- uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u sljedeću školsku
godinu
- dokaz o sudjelovanju na natjecanjima u znanju u organizaciji nadležnog ministarstva ( uz uvjet
da je istima prethodilo gradsko natjecanje) za županijsko, međužupanijsko i međunarodno
natjecanje
- dokaz za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto na županijskom, međužupanijskom, državnom ili
međunarodnom natjecanju u znanju
- potvrdu o usporednom pohađanju druge srednje škole.
Navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.

IV. Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendije koja je nepravovremena, nepotpuna ili ne sadrži potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

V. Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u roku petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u lokanom tisku, na adresu: „ Grad Požega – za Povjerenstvo za stipendiranje darovitih učenika“, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega.

Natječaj je objavljen u Požeškoj kronici 26. listopada 2017. godine.

Rok za prijave je 10. studenoga 2017. godine.

Prijava...

---

Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola (SN: 3/14.) ...

Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju darovitih učenika (SN: 18/15.) ...

 
 

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008