Up

Zapošljavanje

Isteklo (38)

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Javne ustanove - Sportski objekti Požega

 • Raspisuje se Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove - SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA ( u nastavku teksta: javni natječaj).
 • Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri (4) godine.
 • Kandidati za ravnatelja Javne ustanove - Sportski objekti Požega moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

               - magistar ili stručni specijalist društvene struke,
               - pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
               - da se odlikuje stručnim radom, radnim i organizacijski sposobnostima.

 • Uz prijavu za javni natječaj potrebno je priložiti:

              - životopis
              - dokaz o stručnoj spremi (original dokumenta ili ovjerenu presliku)
              - domovnicu (presliku)
              - dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od pet (5) godina što se dokazuje sljedećim dokumentima (original dokumenta ili ovjerenu preslika):
                     a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
                     b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
              - uvjerenje o nekažnjavanu (original ili ovjerenu presliku), ne starije od tri (3) mjeseca
              - program rada za mandatno razdoblje.

Rok za podnošenje prijava je do 22. prosinca 2017. godine.

O G L A S

 • Za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, višeg stručnog suradnika za strateško planiranje (službenik II. kategorije, potkategorije stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.
 • Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11. - u nastavku teksta: ZSN), te posebne uvjete:

             - magistar ili stručni specijalist ekonomske struke
             - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
             - položen državni stručni ispit
             - poznavanje jednog stranog jezika
             - poznavanje rada na računalu.

 • Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijemu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
 • U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit uz uvjet da državni stručni ispit položi u zakonskom roku.
 • Služba se zasniva na određeno vrijeme, radi zamjene duže vremena odsutne službenice odnosno do povratka službenice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN nije drugačije određeno.
 • Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči i internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom: „Prijava na oglas - referent za računovodstvene poslove“.

Oglas vrijedi do 21. prosinca 2017. godine.

Prilog...

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije Grada Požege, referenta za računovodstvene poslove (službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

 • Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11. - u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:

               - SSS, ekonomske struke
               - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
               - položen državni stručni ispit
               - poznavanje rada na računalu

 • Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijemu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
 • U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit uz uvjet da državni stručni ispit položi u zakonskom roku.
 • Služba se zasniva na određeno vrijeme, radi zamjene duže vremena odsutne službenice odnosno do povratka službenice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN nije drugačije određeno.
 • Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči i internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Trg SV. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom: „Prijava na oglas - referent za računovodstvene poslove“.

Oglas vrijedi do 20. prosinca 2017. godine.

Prilog...

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja/ica projekta "PUK40" koja će se održati 15. prosinca 2017. god. od 8:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi prema slijedećem rasporedu.

Opširnije...


Za zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „PUK40“, na određeno vrijeme u trajanju od 28 mjeseci (od prosinca 2017. do travnja 2020.), u Gradu Požegi u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (u nastavku teksta: Projekt) – 1 IZVRŠITELJ

Poziv vrijedi do: 4. prosinca 2017. godine

Za zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „PUK40“, na određeno vrijeme u trajanju od 28 mjeseci (od prosinca 2017. do travnja 2020.), u Gradu Požegi u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (u nastavku teksta: Projekt) – 1 IZVRŠITELJ

Poziv vrijedi do: 4. prosinca 2017. godine

 
 

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008