Up

Zapošljavanje

Isteklo (30)

ODLUKA
o odabiru kandidata za voditelja Projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE – IV. faza“

Odluka...


POZIV

 kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja/ice projekta „Petica za dvoje – IV. faza“

Provjere će se održavati 31. kolovoza s početkom u 8:00 sati u Gradskoj vijećnici prema priloženom rasporedu...


J A V N I   P O Z I V

Za zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „Petica za dvoje – IV.faza" u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III", na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine (od rujna 2017. do rujna 2020. godine), jedan (1) izvršitelj.

Poziv vrijedi do: 25. kolovoza 2017. god.

ODLUKA
o odabiru kandidata za pomoćnike u nastavi sklopu Projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE – IV. faza“

Odluka...


POZIV

kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Provjere će se održavati 30. kolovoza s početkom u 7:15 sati u Gradskoj vijećnici prema priloženom rasporedu...


J A V N I   P O Z I V

Za zapošljavanje osoba na poslovima  Pomoćnika/ce u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III", na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (od rujna 2017. do lipnja 2018. godine), jedan (35) izvršitelja/ce.

Poziv vrijedi do: 25. kolovoza 2017. god.

N A T J E Č A J
za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege

Raspisuje se natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege.

Za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
- koja ima najmanje višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara te najmanje pet godina djelovanja u radu vatrogasne postrojbe sukladno članku 21. stavku 6. Zakona o vatrogastvu (NN, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04.- pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10. )
- da ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
- da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
- da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti.

Zamjenika zapovjednik se imenuje na mandat od četiri godine.

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo je utvrdilo Rang-listu kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požega, prema ukupnom broju bodova (za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti testiranjem i putem intervjua).

Rang lista ...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu
višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo

Provjere će se održavati 5. rujna s početkom u 11:00 sati u zgradi gradske uprave (soba br. 6) prema priloženom rasporedu...


J A V N I  N A T J E Č A J

I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
III. Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10. i 125/14.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu pravne ili ekonomske struke po ranijim propisima.
V. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
VI. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje od jedne (1) godine:
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznice)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma )
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri (3) mjeseca),
- dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, potvrda ili drugi odgovarajući dokument),
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN.

Poziv na pismenu provjeru znanja...

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo je utvrdilo Rang-listu kandidata za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt management u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, prema ukupnom broju bodova (za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti testiranjem i putem intervjua).

Rang lista ...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu
višeg stručnog suradnika za projekt management

Provjere će se održavati 5. rujna s početkom u 9:00 sati u zgradi gradske uprave (soba br. 6) prema priloženom rasporedu...


J A V N I  N A T J E Č A J

I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za projekt management (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje jednog stranog jezika
- poznavanje rada na računalu.
III. Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10. i 125/14.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu ekonomske struke prema ranijim propisima.
V. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
VI. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje od jedne (1) godine:
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i
stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat
obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno
iskustvo na odgovarajućim poslovima
- dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznice)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma )
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri (3) mjeseca)
- dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, uvjerenje/potvrda ili drugi odgovarajući dokument)
- dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, uvjerenje/potvrda ili drugi odgovarajući dokument)
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 5. i 16. ZSN.

Poziv na pismenu provjeru znanja...

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja Grada Požege, koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da dostave prijave za rad na javnim radovima.

Za navedeni program traži se 10 osoba i to:
- za revitalizaciju javnih površina

Kratki opis poslova:
Društveno korisnim radom, povećati zaposlenost dugotrajno nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti.
Usluga uređenja i održavanja okoliša Grada Požege.

Radovi na zaštiti okoliša

- radovi na održavanju čistoće: uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem, ručno sakupljanje otpadaka i utovar u vozilo,
- zaštita okoliša i javnih površina na području Grada Požege s posebnim naglaskom na saniranje divljih odlagališta otpada, kao i gospodarenje otpadom u dijelu koji se odnosi na sanaciju divljih odlagališta;

Prijavi je potrebno priložiti:
- zamolba
- dokaz o stručnoj spremi
- preslika osobne iskaznice
- preslika domovnice
- potvrda HZZ-a
- dokaz o stažu, Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područni ured u Požegi

Odluka o izboru kandidata...

 ODLUKA

o odabiru kandidata za voditelja Projekta „Poduzetnički inkubator Požega“

Odluka...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja/ice projekta „Poduzetnički inkubator Požega“

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni javni poziv održat će se u petak, 15. rujna 2017. s početkom u 8:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


J A V N I  P O Z I V

Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA PROJEKTA „Poduzetnički inkubator Požega“ u sklopu natječaja „Razvoj poslovne infrastrukture“ na određeno vrijeme, od 18.9.2017. do 1.3.2019., jedan (1) izvršitelj.

Poziv vrijedi do 11. rujna 2017. godine

 
 

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008