Up

Zapošljavanje

Isteklo (44)

J A V N I  N A T J E Č A J

     I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za projekt management (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
     II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
         - magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomske struke
         - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
         - položen državni stručni ispit
         - poznavanje jednog stranog jezika
         - poznavanje rada na računalu.
     III. Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
     IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
 

Rok za predaju dokumentacije je do 22. ožujka 2018. godine.

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Javne ustanove-Sportski objekti Požega

Raspisuje se Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove - SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri (4) godine.

Kandidati za ravnatelja Javne ustanove - Sportski objekti Požega moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
     - magistar ili stručni specijalist društvene struke,
     - pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
     - da se odlikuje stručnim radom, radnim i organizacijski sposobnostima.
Uz prijavu za javni natječaj potrebno je priložiti:
     - životopis
     - dokaz o stručnoj spremi (original dokumenta ili ovjerenu presliku)
     - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnica)
     - dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od pet (5) godina što se dokazuje sljedećim dokumentima (original dokumenta ili ovjerenu preslika):
     a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
     b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
     - uvjerenje o nekažnjavanu (original ili ovjerenu presliku), ne starije od tri (3) mjeseca
     - program rada za mandatno razdoblje.

     Prijava na javni natječaj obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, broj telefona, broj mobitela i adresu e-mail pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

      Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Rok za prijave je do: 7. ožujka 2018. godine

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referenta-komunalnog redara utvrdilo je Rang-listu kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme, referenta - komunalnog redara u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požega, prema ukupnom broju bodova.

Rang lista...

 


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu
referenta - komunalnog redara

Povjerenstvo je dana, 1. ožujka 2018. godine, provelo pisano testiranje kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme, referenta - komunalnog redara.
Pisanom testiranju za referenta - komunalnog redara pristupilo je jedan od dva pozvana kandidata.
Kandidat koji je pristupio pisanom testiranju, ostvario je najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.), upućuje na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u srijedu, 7. ožujka 2018. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega s početkom u 9 sati.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu referenta - komunalnog redara

     Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu referenta - komunalnog redara u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje poziva kandidate na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u četvrtak, 1 ožujka 2018. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


J A V N I  N A T J E Č A J

     Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, Referenta-komunalnog redara (službenika III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
          - SSS, upravne, tehničke ili trgovačke struke
          - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
          - položen državni stručni ispit
          - poznavanje rada na računalu
          - položen vozački ispit „B“ kategorije.
     Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
     Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
     Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. Ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
     Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu

Natječaj vrijedi do 1. veljače 2018. godine

 

 

JAVNI POZIV

Grad Požega objavljuje potrebu za radnikom bez obzira na završenu razinu obrazovanja, jedan (1) izvršitelj, za radno mjesto u sklopu provedbe programa javnih radova „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava“ gdje sufinanciranje troškova zaposlenih radnika od strane HZZ-a iznosi 100% na vremenski period od šest (6)mjeseci.

Za poslove se mogu prijaviti osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih.

Prijavu mogu dostaviti i osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i to za rad u nepunom radnom vremenu, pri čemu ostvaruju proporcionalni dio plaće na temelju javnog rada, a istovremeno im se ne obustavlja isplata zajamčene minimalne naknade.

Rok za prijave je 05. siječnja 2018. godine.

Opširnije...

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

U Upravni odjel za samoupravu Grada Požege prima se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci, u punome radnom vremenu (8 sati dnevno), jedan polaznik, na radno mjesto, Referenta za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv, SSS, pravne ili ekonomske struke (radno mjesto III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang).

Prijave vrijede do 9. ožujka 2018. godine.

Poziv...