Najave sjednica Gradskog vijeća

19. sjednica Gradskog vijeća 2015.

19. sjednica Gradskog vijeća održati će se u četvrtak 3. prosinca 2015. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predlažen slijedeći

D N E V N I  R E D

- izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. a) Prijedlog Proračuna Grada Požege za 2016. godinu sa Projekcijama za 2017. i 2018. godinu i Planom razvojnih programa Grada Požege za 2016. - 2018.
    b) Prijedlog Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2016. godinu
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2016. godinu
3. a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2016. godinu
    b) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2016. godinu
    c) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2016. godinu
    d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2016. godinu
    e) Prijedlog Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2016. godinu
4. a) Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2016. godinu
    b) Prijedlog Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
    c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2016. godinu
5. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za 2016. godinu
7. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Požege u 2016. godini
8. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada Crikvenice i Grada Požege
9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut
    a) OŠ Antuna Knižlića
    b) OŠ Dobriše Cesarića
    c) OŠ Julija Kempfa
10. Prijedlog Odluke o sklapanju sporazuma u svezi uređenja suvlasničkih odnosa
11. Prijedlog Odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada
12.Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Požege
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Požege
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

18. sjednica Gradskog vijeća 2015.

19. sjednica Gradskog vijeća održati će se u četvrtak 3. prosinca 2015. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predlažen slijedeći

D N E V N I  R E D

- izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Izvješće o radu za 2014. godinu tvrtke Komunalac Požega d.o.o.

Stranica 18 od 20