Najave sjednica Gradskog vijeća

18. sjednica Gradskog vijeća 2015.

19. sjednica Gradskog vijeća održati će se u četvrtak 3. prosinca 2015. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predlažen slijedeći

D N E V N I  R E D

- izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Izvješće o radu za 2014. godinu tvrtke Komunalac Požega d.o.o.

17. sjednica Gradskog vijeća 2015.

17. sjednica Gradskog vijeća održati će se u četvrtak 24. rujna 2015. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predlažen slijedeći

D N E V N I  R E D

- izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Izvješće o radu za 2014. godinu tvrtke Komunalac Požega d.o.o.
2. Izvješće o radu za 2014. godinu tvrtke Tekija d.o.o. Požega
3. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za:
a) lipanj 2015. godine
b) srpanj 2015. godine
c) kolovoz 2015. godine
4. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege za prvo polugodište 2015. godine
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2015. godinu
6. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2015. godine
b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2015. godine
c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2015. godine
d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2015. godine
e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2015. godine
7. Prijedlog Odluke o početku izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 4482/11, k.o. Požega
9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 4526/7, k.o. Požega
10. Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa kulturnog dobra - poslovnog prostora
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege
12. Prijedlog Odluke o visini nagrade članovima Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine Požega

Stranica 18 od 20