Search

Vina Camera Slider for K2

Gradonačelnik Grada Požege

Darko Puljasic SMALL2Dobrodošli na službene internetske stranice Grada Požege, administrativnog sjedišta  Požeško-slavonske županije, koji je kroz svoju gotovo osam stoljeća dugu povijest bio i ostao vjersko, vojno, obrazovano, opće kulturno i gospodarsko sjedište.

Požega je zaslužila to ne samo prekrasnim zemljopisnim položajem, već i svojim stanovnicima.    Više...

Postavite nam pitanje...

17. sjednica Gradskog vijeća 2015.

17. sjednica Gradskog vijeća održati će se u četvrtak 24. rujna 2015. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predlažen slijedeći

D N E V N I  R E D

- izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Izvješće o radu za 2014. godinu tvrtke Komunalac Požega d.o.o.
2. Izvješće o radu za 2014. godinu tvrtke Tekija d.o.o. Požega
3. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za:
a) lipanj 2015. godine
b) srpanj 2015. godine
c) kolovoz 2015. godine
4. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege za prvo polugodište 2015. godine
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2015. godinu
6. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2015. godine
b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2015. godine
c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2015. godine
d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2015. godine
e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2015. godine
7. Prijedlog Odluke o početku izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 4482/11, k.o. Požega
9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 4526/7, k.o. Požega
10. Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa kulturnog dobra - poslovnog prostora
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege
12. Prijedlog Odluke o visini nagrade članovima Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine Požega

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008