Utorak, 28 Lipanj 2016 08:33

Sjednica Gradskog vijeća – usvojen rebalans proračuna za 2016. godinu

||||||| |||||||

Pred vijećnicima Gradskog vijeća Grada Požege jučer se našlo dvadeset točaka dnevnog reda. Većina ih je usvojena bez veće rasprave i jednoglasno, dok su pojedina pobudila veći interes vijećnika zbog čega je sjednica potrajala čak 4 i pol sata.

Usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Požege za 2015. godinu, kao i prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja proračuna za prošlu godinu. Odlukom gradskih vijećnika usvojen je i prijedlog izmjena i dopuna proračuna za 2016. godinu zajedno s izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa. U razdoblju od donošenja izmjena i dopuna proračuna došlo je do promjena na prihodovnoj i rashodovnoj strani te je bilo potrebno izvršiti usklađenje s nastalim promjenama kroz druge izmjene i dopune.

- U ove izmjene i dopune proračuna Grada Požege za 2016. godinu uključen je rezultat poslovanja Grada Požege iz financijskog izvješća o poslovanju za 2015. godinu u iznosu od 659.263,93 kune koji se odnosi na manjak prihoda i primitaka Grada u iznosu od 929.505,00 kuna i višak namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 270.241,00 kuna. Što se tiče prihoda poslovanja, oni su veći za 1,14%, odnosno za 1.303.000,00 kuna. Najveće se povećanje odnosi na povećanje prihoda od poreza, pomoći iz inozemstva i subjekata iz općeg proračuna, povećanja prihoda od prodaje proizvoda, roba i usluga te povećanja prihoda od kazni i ostalih pristojba. Prihod od prodaje nefinancijske imovine veći je za 43%, dok su prihodi od financijske imovine veći za 0,7%. Što se tiče rashoda poslovanja za 2016 godinu, oni su veći 0,61%, prvenstveno zbog povećanja stavke rashoda za zaposlene, odnosno zbog projekata koji su trenutno u funkciji – pojasnio je Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika.

Upravo je ova točka dnevnog reda izazvala najviše negodovanja oporbenog vijećnika Zdravka Ronka koji smatra da su investicije u iznosu od 29 milijuna kuna koje se provode iz kredita vrlo upitne, jer se takve investicije provode partnerstvom i lobiranjem, a prenapuhanim smatra i komunalnu naknadu i komunalni doprinos. Na takve mu je zaključke odgovorio gradonačelnik Vedran Neferović.

- Postalo je već predvidljivo što će reći vijećnik Ronko, a nakon rječnika kojeg koristi nema potrebe previše se obazirati. Svi smo mi svjesni da je Trg sv. Terezije dio grada koji je bio zapušten i koji je tražio intervenciju i realizaciju uređenja. Svjesni smo i da su Gradski bazeni 63 godine star objekt na rubu funkcioniranja, da se projekt Gradske knjižnice i čitaonice predugo pravi i zbog građana ovoga grada bit ću iznimno sretan ako ga završimo iduće godine. Svi smo mi svjesni da postoji projekt kao što je onaj za OŠ „Dobriša Cesarić“ i sportske dvorane koji traže izvor sufinanciranja i pomoći, da je dječji vrtić Pod gradom u raspadnom stanju i da treba intervenciju. Vama jednostavno nikada neće biti jasno da jedna vlast može odgovorno početi i završiti projekt, kao što smo to napravili na Sportsko-rekreacijskom centru, šetnici ili Glazbenoj školi – poručio je gradonačelnik Neferović.

Većinom glasova Proračun je rebalansom povećan za 1,8% i sada iznosi 124,6 milijuna kuna.

Odlukom Gradskog vijeća usvojena je i izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2016. godinu. Slijedili su prijedlozi o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu itd. Donijeto je i nekoliko odluka vezanih uz komunalne djelatnosti pa su tako usvojene izmjene odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti, izmjena programa izgradnje komunalne infrastrukture te programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2016. godinu. Gradsko vijeće imalo je na dnevnom redu i izmjene odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada te izmjenu i dopunu odluke o zakupu poslovnog prostora.

Na dnevnom redu našao se i prijedlog odluke o izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Požege te prijedlog odluke o III. Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege. Razloge ovih izmjena obrazložila je Jasminka Vodinelić, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje.

- U proceduri izrade izmjena i dopuna i usvajanja Prostornog plana, sukladno Zakonu, prošli smo proceduru donošenja odluke, potom slanja upita javno-pravnim tijelima koji su se očitovali o potrebama. Nakon toga je dan vremenski prostor građanima da iznesu svoje zahtjeve i potrebe za izmjenama Prostornog plana i ono što je zakonska obveza, od 2. do 17. lipnja održana je javna rasprava, s tim da je javno izlaganje održano 17. lipnja i s tog je izlaganja sastavljen zapisnik te objavljeno izvješće o postupku javne rasprave. Do samog postupka javne rasprave pristiglo je 40 primjedbi, a u postupku javnog izlaganja još toliko – pojasnila je Vodinelić.

Raspravu je izazvala i prodaja nekretnine Veleučilištu u Požegi za izgradnju Studetskog doma. Ukupna površina zemljišta koja bi bila obuhvaćena prodajom za navedene potrebe iznosi 3520 kvadratnih metara, a vrijednost koja je utvrđena Elaboratom o procjeni tržišne vrijednosti nekretnine koji je izrađen od strane sudskog vještaka iznosi 1.604.768,24 kune. Nakon poduže rasprave i ova točka dnevnog reda prihvaćena je većinom glasova.

Odlukom Gradskog vijeća usvojen je prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege, kao i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege. Tvrtka Elektroteam d.o.o. odabrana je kao najpovoljniji ponuditelj za radove na održavanju javne rasvjete, dok je tvrtka Promet građenje odabrana za održavanje kolnika od kamenog materijala u gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2016./2017.

Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Društveno – rekreacijski centar u Vidovcima, a usvojena su i izvješća o radu za 2015. godinu trgovačkih društava Tekija d.o.o. i Komunalac Požega d.o.o.