Gore

Objave i pozivi

Isteklo (26)

J A V N I  P O Z I V
za prodaju posječene drvne mase

Prodaja posječene drvne mase (bagremik) u vlasništvu Grada Požege, koja se nalazi na adresi Vilima Justa bb u Požegi, na nekretninama katastarskih oznaka k.č br. 3510/2, 3510/4, 3510/48, 3510/49, 3510/50, 3510/51 u k.o. Požega, po sortimentima i količinama kako je to naznačeno u nastavku ovoga Javnog poziva. Sva drvna masa je bagremovo sječeno stablo, ukupne količine 350,00 m³, rezano na duljinu od 1m', a složeno na hrpe od 2 do 3 prostorna metra.

Rok za dostavu ponuda je 23.travanj 2020. do 12.00 h.

Prodaja će se vršiti u količini od min 2,00m³ do max. 10,00 m³.
Cijena je fiksna i iznosi 150,00 kn/m³ sa PDV-om.

JAVNI POZIV
za pohađanje u edukacijama

Pozivaju se mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci, s minimalno četverogodišnjom srednjom školom, s područja Požeško-slavonske županije da dostave prijave za pohađanje edukacija:

• EDUKACIJE ZA RAZVOJ MEKIH/TRANSVERZALNIH VJEŠTINA
o Razvoj personalnih vještina - 30 sudionika
- trajanje 20 sati, 4 dana
o Efikasno upravljanje stresom - 30 sudionika
- trajanje 12 sati, 2 dana
o Kvalitetno upravljanje vremenom - 30 sudionika
- trajanje 12 sati, 2 dana
o Lobiranje i pregovaranje - 30 sudionika
- trajanje 12 sati, 2 dana

• VERIFICIRANE PROGRAME OBRAZOVANJA
o Program obrazovanja upravljanje projektnim ciklusom
- 30 sudionika
(obrazovanjem sudionici će steći osnovna znanja o pisanju projekata, posebna pažnja će se obratiti na pripremu detaljnog poslovnog plana specificirajući potrebna ulaganja i željene rezultate, priprema proračuna, vođenje podataka o provedbi projekta (aktivnostima i financijama) te priprema periodičnih izvještaja relevantnim institucijama, praćenje napredaka).
- trajanje 172 sati, 42 dana.
o Program obrazovanja digitalni marketing
- 15 sudionika
(obrazovanjem sudionici će steći znanja o društvenom mrežama, naučiti kako oblikovati sadržaj za društvene mreže, osmisliti komunikacijsku strategiju za društvene mreže, definirati proračun i voditi oglašivačke kampanje na društvenim mrežama, analizirati uspješnost kampanja).
- trajanje 20 dana.
Program obrazovanja za voditelja seoskog (ruralnog, agro) turizma
- 15 sudionika
(obrazovanjem sudionici će steći određena poduzetničko-marketinška znanja i vještine za vođenje poslovanja seoskog (ruralnog, agro) turizma, kako osnovati i registrirati OPG, kako voditi komercijalno poslovanje, kako izraditi poslovni plan planirati proizvodnju, pratiti uspješnost proizvodnih procesa, kontrolirati troškove OPG-a, plasirati vlastite proizvode i usluge na tržištu).
- trajanje 20 dana.
o Program obrazovanja za knjigovođu za OPG
- 15 sudionika
(obrazovanjem sudionici će steći znanja o računovodstvu, pisanje izlaznih računa, unos ulaznih računa u poslovne knjige, vođenje financijskog i materijalnog računovodstva, ispunjavanje obrazaca za potrebe banaka i državnih ustanova, obračun plaća).
- trajanje 20 dana.
o Program obrazovanja za turističkog animatora
- 15 sudionika
(obrazovanjem sudionici će moći samostalno osmisliti i izvoditi programe provođenja slobodnog vremena gostiju, komunikacija i interakcija sa gostima, osmisliti dnevne i večernje sportske, zabavne i kulturne sadržaje, za djecu i odrasle).
- trajanje 22 dana.

 
 
Powered by Phoca Download