Gore

Službene novine - 2020. godina

Objavljeno dana: 24. srpnja 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka u svezi zaključenja ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2020. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o odgodi jednokratnih isplata poticaja za zapošljavanje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na provedbu projekta za izvođenje radova pristupačnosti u poslovnom prostoru u suvlasništvu Grada Požege
 • Izmjene Plana prijma vježbenika u Upravna tijela Grada Požege u 2020. godini
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi za promicanje lokalne uprave i samouprave Plus
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika garaže
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za provedbu Projekta
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu (za troškove rada Sportske ambulante)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu (za organizaciju malonogometnog turnira „Marijo Marčević - Maki“)
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Povijesnoj postrojbi Gradska straža Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja

Objavljeno dana: 8. srpnja 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Ličkom zavičajnom društvu „Vila Velebita“
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o sporazumnom raskidu Ugovora o financiranju izrade projektne dokumentacije za kompostanu
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava GFR-u Film-video
 • Zaključak (o davanju suglasnosti za uređenje javne površine na k.č.br. 2656/3, ispred k.č. br. 626, k.o. Požega)
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2020. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o dopunama Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2020. godini
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Invalidskoj udruzi Ilco Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Županijskoj ligi protiv raka Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Kreativnoj udruzi KART-A
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Stolnom kaptolu sv. Petra u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerici
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac“ Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava GFR-u Film-video
 • Zaključak o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Kvizoljupci Zlatne doline
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Odluka o davanju u najam stana
 • Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica za školsku godinu 2020./2021.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi za promicanje civilizacijskih i kulturnih vrijednosti „Požežani“
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje prostora u zgradi Veleučilišta u Požegi
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2020. godini
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2020. godinu
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama Na području Grada Požege za 2020. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore MK Independent
 • Odluka (o namjeni zgrade u Požegi, u Vukovarskoj ulici na kbr. 4)
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zapošljavanje koordinatora projekta „PUK 50“
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zapošljavanje radnica za pomoć u kući u sklopu projekta „PUK 50“
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Plan prijma vježbenika u Upravna tijela Grada Požege u 2020. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima dodjele na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o vrijednosti zemljišta na području Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi invalida rada

Objavljeno dana: 26. lipnja 2020. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Požega
 • Odluka o raspodjeli rezultata Grada Požege za 2019. godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Požege za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Požege za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Požege za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Požege za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana Grada Požege za 2019. godinu
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2020. godinu s Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana Grada Požege za 2020. godinu
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2020. godinu
 • I. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 • I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini
 • Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Požege od 2021. do 2027. godine
 • Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Požege od 2020. do 2024.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 4371/1, k.o. Požega
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 1421/1, k.o. Požega
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Antuna Kanižlića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Dobriše Cesarića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Julija Kempfa
 • Odluka o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2020./2021.
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore za mjesec lipanj, srpanj i kolovoz 2020. godine
 • Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
 • Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u Požegi
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2020. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2020. godine
 • Odluka svezi ponude Požeško-slavonske županije za prodaju nekretnina - kulturna dobra (poslovni prostori u Županijskoj ulici 2, Požega)

Objavljeno dana: 24. travnja 2020. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o oslobađanju roditelja sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića Požega
 • Odluka o sufinanciranju smještaja djece u privatnim vrtićima na području Grada Požege za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS CoV-2
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 • Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19
 • Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Odluka o dopuni Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Požege
 • Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente
 • Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege
 • Odluka o odgodi naplate potraživanja prisilnim putem
 • Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2020. godinu
 • Odluka obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Požege članu Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Požege članu Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluke o isplati umanjenog iznosa naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluke o umanjenju iznosa godišnje koncesije za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja
 • Odluka oslobađanju roditelja od plaćanja troškova produženog boravka u gradskim osnovnim školama
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2020. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2020. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2020. godine
 • Zaključak o predlaganju opoziva i imenovanja člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.
 • Zaključak o opoziva i imenovanja člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Tekija d.o.o.

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Hrvatskom povijesnom društvu „Požežani“
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Humanitarnoj udruzi „Moj bližnji“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi Požeški čuvari baštine
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu

Objavljeno dana: 17. ožujka 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o izmjeni Zaključka o isplati poticaja u poljoprivredi i stočarstvu u razdoblju 2016 - 2019. godini
 • Odluka o itinereru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika na području Grada Požege
 • Zaključak o imenovanju koordinatora za integraciju na lokalnoj razini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Atletski klub Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu „Tigar 90/91 Požega“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Zdravi život
 • Zaključak o financijskoj potpori o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2020. godini
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2020. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici „NOTA“
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanoj cesti
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatske policije, hrvatski branitelji grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u ulici Županijska 1
 • Zaključak Grad Požega davanju ovlastit Tekiji d.o.o. za uknjižbu služnosti
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskoga rata, Podružnici Požeško-slavonske županije
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o sklapanju Aneksa Ugovoru o dodjeli poslovnog prostora na korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom Republike Hrvatske
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava NK Lipa
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava obrtu Asesor, vl. Rahela Jurković
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanoj cesti
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Moto klubu Požega Promet

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA POŽEGE

 • Rješenje o imenovanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Informacija o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege (u k.o. Šeovci i k.o. Toranj)

Objavljeno dana: 28. veljače 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora u zakup
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport za Rukometni klub Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za provođenje humanitarne akcije „Ana želi disati“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Program športskih priredbi i manifestacija u 2020. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Tekija d.o.o. za postavljanje privremenih
  informacijskih ploča na javne površine)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Samostanu sv. Klare u Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u d.d.
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Ličkom zavičajnom društvu „Vila Velebita“ Požega
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Hrvatskoj elektroprivredi za korištenje dijela nekretnine radi postavljanja, održavanja jedne punionice elektromotornih vozila, te pristupa elektromotornih vozila i ljudi predmetnoj punionici)
 • Odluka o potporama u turizmu na području Grada Požege u 2020. godini
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za potpore u turizmu u Gradu Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Umjetničkoj organizaciji Plesne radionice Ilijane Lončar
 • Zaključak o davanju Pavić d.o.o. za izvođenje radova na preuređenju, odnosno prilagodbi hale br. 1 ugradnjom i učvršćivanjem strojeva te proširenjem mreže električnih instalacija, u Poduzetničkom inkubatoru u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za organizaciju nogometnog turnira
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi turističkih vodiča Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o sklapanju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom povijesnom društvu „Požežani“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Centru za prapovijesna istraživanja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Gimnaziji u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u d.d.
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu multipleskleroze Požeško-slavonske županije
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja

Objavljeno dana: 5. ožujka 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 •  Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA POŽEGE

 • Zaključak o određivanju broja članova Vijeća mjesnih odbora u Gradu Požegi
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP - I (o obrascima za provođenje izbora u MO Grada Požege
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP - II (o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova)
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – III (o postupku kandidiranja )
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – IV (o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Požege)
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – V (o načinu i uređenju prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu)
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – VI (o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti)

Objavljeno dana: 24. veljače 2020. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Izvješće o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća Grada Požege iz osobnih razloga i o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije
 • Rješenje o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća Grada Požege iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine
 • Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Požege od 2020. do 2027. godine
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2020. godini
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Požege
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu u Požegi, u Ulici Julija Kempfa 2/1
 • Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege (u k.o. Šeovci i k.o. Toranj)
 • Godišnje izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2019. godini
 • Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada za 2020. godinu
 • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Požege
 • Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluka o davanju suglasnosti na promjenu naziva Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Požega
 • Odluka o prihvaćanju Programa, te uvjeta i načina provedbe urbanističko - arhitektonskog natječaja za rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva
 • Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege
 • Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2019. godine
 • Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosnac 2019. godine

Objavljeno dana: 3. veljače 2020. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2020. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj školi Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje zahtjeva za pokroviteljstvo u 2020. godini
 • Odluka o kategorizaciji objekata društvenih domova u Mjesnim odborima Grada Požege
 • Zaključak o sporazumnom raskidu Ugovora o financiranju izrade projektne dokumentacije za sortirnicu otpada
 • Zaključak sufinanciranju plaćanja naknade za priključenje na sustav električne energije u Poduzetničkoj zoni Sjever
 • Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli izvanrednih stipendija za akademsku godinu 2019./2020.
 • Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2019./2020.
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Župi sv. Ivana Krstitelja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Pravoslavnoj crkvenoj općini Požega
 • Zaključak sufinanciranju plaće djelatnice OŠ Vilima Korajca za rad predškole u PŠ Vladimir Nazor u Mihaljevcima u 2020. godini
 • Godišnji plan raspisivanja javnih poziva Grada Požege za financiranje programa i projekata udruga u 2020. godini
 • Odluku o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanoj cesti
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Požega
 • Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2020. godini
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za provođenje humanitarne akcije „Ana želi disati“
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Udruga proizašle iz Domovinskog rata, Ostale udruge i društava građana, Udruge invalida te Humanitarne udruge u 2020. godini
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji - Program djelatnosti udruga i društava u kulturi u 2020. godi

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg referenta za upravljanje projektom

 

 
 
Powered by Phoca Download