Gore

Zapošljavanje

Isteklo (71)

RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

      Utvrđena je Rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, za prijam u službu na neodređeno vrijeme Višeg referenta za upravljanje projektom u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Rang lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

     Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu, KLASA:112-01/20-01/1, URBROJ: 2177/01-05/01-20-1 od 10. siječnja 2019. godine provelo je 24. siječnja 2020. godine pisano testiranje kandidata za prijam u službu višeg referenta za upravljanje projektom u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije kojem su pristupila tri od četiri pozvana kandidata.
     Kandidati koji su pristupili na pisano testiranje ostvarili su najmanje 50% ukupnog broja bodova sukladno odredbi članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), te mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervju), u utorak, 4. veljače 2020. godine. Intervju će se održati u gradskoj upravi (soba br. 9), Trg Sv. Trojstva 1, Požega, prema rasporedu u pozivu.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu Višeg referenta za upravljanje projektom

     Javni natječaj za prijam u službu Višeg referenta za upravljane projektom u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, objavljen je u Narodnim novinama, broj: 126/2019. od 24. prosinca 2019. godine, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega, te na oglasnoj ploči i na službenoj internetskoj stranici Grada Požege.

Povjerenstvo poziva kandidata s gornje liste kandidata na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u petak, 24. siječnja 2020. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

 Lista...


 JAVNI NATJEČAJ
za Višeg referenta za upravljanje projektom

     Za prijam u službu na neodređeno vrijeme Višeg referenta za upravljanje projektom (službenik III. kategorije, potkategorije viši referent, 9. klasifikacijski rang) u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, jedan izvršitelj.

     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.- u nastavku teksta: ZSN), te posebne uvjete:
          - sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke
          - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
          - položen državni ispit
          - poznavanje rada na računalu
          - poznavanje jednog stranog jezika.

     Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

     U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

     Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

     Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici Grada Požege (www.pozega.hr).

     Na oglasnoj ploči Grada Požege i službenoj internetskoj stranici Grada Požege (www.pozega.hr) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

     Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega, s naznakom: „Za natječaj - za prijam u službu Višeg referenta za upravljanje projektom“.

     Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prilog uz natječaj...

Rok za prijeave je do: 2. siječnja 2020.

Imenovanje ravnatelj...

P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega

     Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega od 30. listopada 2019. godine objavljen je u Glasu Slavonije, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega, na oglasnoj ploči Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega i web stranici Grada Požege od 06. ožujka 2020. godine, a prijave su zaprimljene zaključno s danom 16. ožujka 2020. godine.

     Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni Natječaj održat će se u srijedu, 29. travnja 2020. godine, s početkom u 08:00 sati, u konferencijskoj dvorani u Poduzetničkom inkubatoru Požega, Industrijska ulica 39, 34000 Požega. Usmenoj provjeri znanja i sposobnosti (intervjuu) mogu pristupiti navedeni u pozivu.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega

 

Raspisuje se javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega. Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na mandat od četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

     Kandidati za ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega pored općih uvjeta propisnih zakonom moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, završen preddiplomski ili diplomski stručni studij ekonomskog, pravnog, društvenog, humanističkog ili tehničkog smjera
- najmanje tri (3) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
- iskustvo u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata
- aktivno znaje engleskog jezika.

Rok za prijave je do: 16. ožujka 2020. godine

 
 
Powered by Phoca Download