Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Gradsko izborno povjerenstvo na temelju članka 18. i 19. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.) i točke 3. Obvezatnih uputa MOGP – II o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova (Službene novine Grada Požege, broj: 4/16.) Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege ( u nastavku teksta: Povjerenstvo) dana 18. ožujka 2016. donijelo je
O D L U K U
o prihvaćanju i objavljivanju liste kandidata za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ARSLANOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora CENTAR...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora BABIN VIR...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora GAREVICA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora CIGLANA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ORLJAVA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora PRAULJE...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora RATARNICA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora TEKIJA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora VUČJAK...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ALAGINCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora BANKOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora CRKVENI VRHOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ĆOSINE LAZE...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora DERVIŠAGA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora DONJI EMOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora DRŠKOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora GOLOBRDCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora GORNJI EMOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora KOMUŠINA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora KRIVAJ...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora KUNOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora MARINDVOR...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora MIHALJEVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora NOVA LIPA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora NOVI MIHALJEVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora NOVI ŠTITNJAK...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora NOVO SELO...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora SEOCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora STARA LIPA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ŠEOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ŠKRABUTNIK...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ŠTITNJAK...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora TURNIĆ...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora UGARCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora VIDOVCI...

Zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora na području Grada Požege...

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008