18. sjednica Gradskog vijeća 2019.

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u četvrtak, 27. lipnja 2019. godine,
s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1. 

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini, za mjesece travanj i svibanj
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Požege za 2018. godinu
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2018. godinu
        - izvršenje proračuna
        - izvješće o provedbi Plana razvojnih programa
        - plan otplate kredita iz 2006. god. (Addiko banka)
        - plan otplate kredita iz 2016. god. (HBOR)
4. a) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu
    b) Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
5. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2019. godinu s Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2019. godinu
         - tablice
         - obrazloženje
         - izmjene Plana razvojnih programa
         - ciljevi
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu
6. a) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Požege za 2019. godinu
    b) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Požege za 2019. godinu
    c) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Požege za 2019. godinu
    d) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Požege za 2019. godinu
    e) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana Grada Požege za 2019. godinu
7. a) Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu
    b) Prijedlog I. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
    c) Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
8. Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini
9. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Grada Požege
10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega
        - Odluka i Statut Gradskog muzeja
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o obavljanju usluge parkiranja na javnim parkiralištima
13. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2019./2020.
14. Prijedlog Odluke o IV. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
        - mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
15. a) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
     b) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
     c) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
        - imenovanje članova povjerenstva
16. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege za 2019. godinu
17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini u k.o. Požega
        - Rješenje DGU-a o promjeni podataka
18. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Požegi
        - dopis Skupštine Požeško-slavonske županije