25. sjednica Gradskog vijeća

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u utorak, 8. prosinca 2020. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Sv. Trojstva 20, Požega.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2020. godini za mjesece rujan i listopad
2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
3. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2020. godinu sa Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2020. godinu
       - tablice...
       - obrazloženje...
       - ciljevi...
       - plan razvojnih programa...
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu
       - komunalni odjel...
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu
5. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2020. godinu
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2020. godinu
    c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2020. godinu
    d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2020. godinu
    e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2020. godinu
6. a) Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2020. godinu
    b) Prijedlog II. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
    c) Prijedlog II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu
    d) Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
7. a) Prijedlog Proračuna Grada Požege za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. i Plan razvojnih programa za 2021. - 2023. godinu
       - tablice...
       - obrazloženje...
       - ciljevi...
       - plan razvojnih programa...
b) Prijedlog Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2021. godinu
       - komunalni odjel...
8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu
9. a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2021. godinu
b) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2021. godinu
c) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2021. godinu
d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2021. godinu
e) Prijedlog Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2021. godinu
10.a) Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2021. godinu
b) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2021. godinu
d) Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
11. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1042/61, k.o. Požega
     - rješenje o legalizaciji...
12. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
     - plan djelovanja...
13. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2021. godini
14. Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Matice Hrvatske 8
     - ponuda...
15. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
     - prilog...
16. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada savjeta mladih Grada Požege za 2021. godinu
18. Prijedlog Odluke o umanjenju iznosa godišnje koncesije za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja za lipanj - prosinac 2020. godine
     - prilozi...
19. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege od 1. siječnja do 30. travnja 2021. godine
20. Prijedlog Odluke o darovanju opreme Gradskoj knjižnici Požega
     - prilog...
21. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Požege za razdoblje 2015. - 2020. godine
22. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja
23. Prijedlog Odluke o izradi strategije razvoja pametnog Grada Požege za razdoblje 2021. - 2025. godine
24. Prijedlog Odluke o suglasnosti na izvođenje projekta instalacija hlađenja dijela građevine Glazbene škole Požega
     - procjena...
     - prilozi...
25. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.
      - zahtjev