26. sjednica Gradskog vijeća

 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u petak, 12. veljače 2021. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Svetog Trojstva 20.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2020. godini, za mjesec: studeni i prosinac
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o darovanju opreme Gradskoj knjižnici Požega
3. Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege koji dužnost obavljaju volonterski
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2021. godini
    - prispjeli prijedlozi za dodjelu Javnih priznanja -
    - Odluka o priznanjima (pročišćeni tekst) -
5. Prijedlog Statuta Grada Požege
     - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst) -
     - Zaključci Odbora za statutarno-pravna pitanja -
6. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege
7. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore za siječanj - ožujak 2021.
8. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
9. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
10. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine Visokom učilištu u Požegi
     - Zamolba Veleučilišta -