Poziv za financiranje javnih potreba udruga u 2022. godini

P O Z I V
za financiranje javnih potreba udruga građana na području grada Požege u 2022. godini

Poziv za prijavu programa/projekata kulture...

Poziv za prijavu programa/projekata predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, te ostalih udruga građana...

Poziv za prijavu programa/projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika...

- OBRASCI ZA PRIJAVU -

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju sve udruge građana koje su registrirane, te koje djeluju na području grada Požege.

Rok za prijave 18. veljače 2022.

Odluka o raspodjeli sredstava...