Alati za pristupačnost

JN-37/21 Usluga osposobljavanja njemačkog jezika stupanj A1

Opis predmeta nabave: program osposobljavanja za tečaj Njemačkog jezika po stupnjevima – stupanj A1 (2 modula), u sklopu Projekta „PUK50“, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.13.0031.
Količina predmeta nabave je osposobljavanje 12 pripadnica ciljane skupine projekta, definirano troškovnikom.
Procijenjena vrijednost nabave je: 48.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi USLUGE. 
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-37/21

Poziv...

Troškovnik...

Zapisnik...

Odluka o odabiru...

Rok za dostavu ponuda je 16.9.2021. do 9:00 sati, bez obzira na način dostave.