Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Izbori

Izbori 2016 - Birački odbori

Na temelju članka 29. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.), Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege, donosi

R J E Š E N J A
o imenovanju biračkih odbora

Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 1. ARSLANOVCI I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 2. ARSLANOVCI II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 3. ARSLANOVCI III.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 4. CENTAR I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 5. CENTAR II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 6. CENTAR III.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 7. BABIN VIR
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 8. GAREVICA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 9. CIGLANA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 10. ORLJAVA I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 11. ORLJAVA II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 12. PRAULJE I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 13. PRAULJE II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 14. RATARNICA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 15. TEKIJA I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 16. TEKIJA II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 17. VUČJAK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 18. ALAGINCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 19. BANKOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 20. CRKVENI VRHOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 21. ĆOSINE LAZE
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 22. DERVIŠAGA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 23. DONJI EMOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 24. DRŠKOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 25. GOLOBRDCI 
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 26. GORNJI EMOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 27. KOMUŠINA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 28. KRIVAJ
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 29. KUNOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 30. MARINDVOR
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 31. MIHALJEVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 32. NOVA LIPA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 33. NOVI MIHALJEVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 34. NOVI ŠTITNJAK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 35. NOVO SELO
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 36. SEOCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 37. STARA LIPA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 38. ŠEOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 39. ŠKRABUTNIK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 40. ŠTITNJAK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 41. TURNIĆ
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 42. UGARCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 43. VIDOVCI

Izbori 2016 - MO Liste

Gradsko izborno povjerenstvo na temelju članka 18. i 19. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.) i točke 3. Obvezatnih uputa MOGP – II o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova (Službene novine Grada Požege, broj: 4/16.) Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege ( u nastavku teksta: Povjerenstvo) dana 18. ožujka 2016. donijelo je
O D L U K U
o prihvaćanju i objavljivanju liste kandidata za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ARSLANOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora CENTAR...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora BABIN VIR...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora GAREVICA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora CIGLANA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ORLJAVA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora PRAULJE...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora RATARNICA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora TEKIJA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora VUČJAK...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ALAGINCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora BANKOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora CRKVENI VRHOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ĆOSINE LAZE...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora DERVIŠAGA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora DONJI EMOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora DRŠKOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora GOLOBRDCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora GORNJI EMOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora KOMUŠINA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora KRIVAJ...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora KUNOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora MARINDVOR...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora MIHALJEVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora NOVA LIPA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora NOVI MIHALJEVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora NOVI ŠTITNJAK...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora NOVO SELO...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora SEOCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora STARA LIPA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ŠEOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ŠKRABUTNIK...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ŠTITNJAK...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora TURNIĆ...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora UGARCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora VIDOVCI...

Zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora na području Grada Požege...

Izbori 2016 MO - upute i obrasci

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA POŽEGE

Upute i obrasci za prijave

 

„Kod predaje kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području grada Požege, a vezano za obrazac VMOGP-3 (Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature i Izjavu kandidata o nepostojanju razloga zabrane kandidiranja), u prilogu istog treba dostaviti presliku važeće osobne iskaznice za svakog pojedinog kandidata.“

 

Obvezatne upute broj MOGP-I...

Prijedlog liste kandidata za članove VMOGP-1...

Prijedlog kandidacijske liste grupe birača VMOGP-2 i VMOGP-2/1...

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature i Izjava kandidata o nepostojanju razloga zabrane kandidiranja VMOGP-3...

Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora VMOGP-4/3...

Upitnik za članove tijela za provođenje izbora ...

 

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore VMOGP-5...

Rješenje o imenovanju biračkog odbora VMOGP-6...

Glasački listić VMOGP-7...

Zapisnik o radu biračkog odbora VMOGP-8...

Zaspisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva VMOGP-9...

Obvezatne upute MOGP-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova...

Obvezatne upute MOGP-III o postupku kandidiranja...

Obvezatne upute MOGP-IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja...

Obvezatne upute MOGP-V o načinu i uređenju prostorija u kojima će se glasovati...

Obvezatne upute MOGP-VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti...

Zaključak o određivanju broja članova Vijeća mjesnih odbora...

Obvezatne upute - KOMPLET...

 

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:00 do 15:00 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.