Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

11. sjednica Gradskog vijeća 2018.

11. sjednica Gradskog vijeća održati će se u utorak 18. rujna 2018. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I  R E D

- Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća

1. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
2. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesece:
     a) lipanj
     b) srpanj
     c) kolovoz
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2018. godinu
4.  a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2018. godine
     b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2018 godine
     c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2018. godine
     d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2018. godine
     e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2018. godine
5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelovima nekretnine označene kao k.č.br. 4482/1, k. o. Požega, z.k.ul.br. 7679
     - geodetski projekt -
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Požega
     - natječajna dokumentacija -
7. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o partnerstvu između Općine Čapljina i Grada Požege
8. Prijedlog Zaključka o opozivu i predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Tekije d.o.o. i Komunalac d.o.o.
9. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2018. godinu i 2019. godinu
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Požege
     - prijedlozi imenovanja članova -
11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama

10. sjednica Gradskog vijeća 2018.

10. sjednica Gradskog vijeća održati će se u četvrtak 28. lipnja 2018. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

 

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2018. godine
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Požege za 2017. godinu
3. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2018. godinu s Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018. godinu
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravih tijela Grada Požege za 2018. godinu
4. a) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Požege za 2018. godinu
    b) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Požege za 2018. godinu
    c) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Požege za 2018. godinu
    d) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Požege za 2018. godinu
    e) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društva građana Grada Požege za 2018. godinu
5. a) Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2018. godinu
    b) Prijedlog I. izmjene Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
    c) Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu
6. Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godini
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
8. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Požege
9. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2018./2019.
10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom u k.o. Požega, oznake k.č.br. 1394/1
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenima naselja, ulica i trgova u Gradu Požegi i ostalim naseljima
12. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Uzhhoroda i Grada Požege
13. a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju makadamskih kolnika u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018./2019. godini
     b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na odražavanju javne rasvjete u Gradu Požegi i prigradskim naseljima
     c) Prijedlog Odluke o odbiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju horizontalne signalizacije u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018./2019. godini.
14. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege
15. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:00 do 15:00 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.