Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

2. sjednica Gradskog vijeća 2021.

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u petak, 2. srpnja 2021. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Svetog Trojstva 20, Požega.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati

 

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa prve, konstituirajuće sjednice
Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova
- dopis uz dnevni red

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju:
   a) Odbora za određivanje imena ulica i trgova
   b) Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
   c) Savjeta za zaslužne građene i javna priznanja
   d) Odbora za financije
2. Prijedlog Rješenja o razrješenju:
   a) Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
   b) Upravnog vijeća Gradske knjižnice Požega
   c) Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju:
   a) Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
   b) Upravnog vijeća Gradske knjižnice Požega
   c) Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
4. Prijedlog Zaključka o opozivu i predlaganju članova u Nadzori odbor
   a) Tekije d.o.o.
   b) Komunalac Požega d.o.o.
5.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
   b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
6. Izvješće će o korištenju proračunske zalihe za siječanj - svibanj 2021. godine
7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu
   - zaključak
   - obrazloženje
   - tablice
   - plan otplate kredita
   - razvojni programi
   - ciljevi
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
10. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2020. godinu
     b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2020. godinu
     c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2020. godinu
     d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2020. godinu
     e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2020. godinu
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnikau Gradskom vijeću Grada Požege od lipnja do 31. prosinca 2021. godine
13. Prijedlog Odluke o naknadama za rad članova Gradskog vijeća i njezinih radnih tijela i radnih tijela u koje članove imenuje Gradsko vijeće Grada Požege
14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
     - 1
     - 2
     - 3

1. sjednica Gradskog vijeća 2021.

 1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u četvrtak, 17. lipnja 2021. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Svetog Trojstva 20.

 

DNEVNI RED...

 

- otvaranje konstituirajuće sjednice
- utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
   - utvrđivanje člana Gradskog vijeća Grada Požege koje će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
   - svečana prisega članova Gradskog vijeća Grada Požege
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
4. Izbor Odbora za statutarno-pravna pitanja
5. a) Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
   b) Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008