Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

24. sjednica Gradskog vijeća 2020.

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u četvrtak, 24. rujna 2020. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Sv. Trojstva 20, Požega.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Izvješće Mandatne komisije (- davanje svečane prisege vijećnika)
   - prilog
2. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
3. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u 2020. godini, za mjesece: lipanj, srpanj i kolovoz
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu
    - Zaključak Odbora za financije
    - Odluka i obrazloženje
    - Izvršenje
    - Ciljevi
    - Realizacija Plana razvojnih programa
5. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2020. godine
    b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2020. godine
    c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2020. godine
    d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2020. godine
    e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2020. godine
6. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore za listopad - prosinac 2020.
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
    - prilog
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
     - prilog
10 . Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada
      - prilog

23. sjednica Gradskog vijeća 2020.

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u četvrtak, 25. lipnja 2020. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Sv. Trojstva 20, Požega.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Požega
     - Prijedlog Upravnog vijeća za imenovanje ravnateljice...
     - CV ravnateljice...
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Grada Požege za 2019. godinu
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2019. godinu
     - tablice...
     - odluka i izvršenje...
     - ciljevi...
     - realizacija tazvojnih programa...
     - plan otplate kredita iz 2016. - HBOR...
4. a) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
    b) Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
5. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Požege za 2019. godinu
    b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Požege za 2019. godinu
    c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Grada Požege za 2019. godinu
    d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Požege za 2019. godinu
    e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana Grada Požege za 2019. godinu
6. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2020. godinu s Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2020. godinu
     - obrazloženje
     - tablice
     - plan razvojnih programa
     - ciljevi
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu
      - izmjena programa UOZKDIG...
7. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Požege za 2020. godinu
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Požege za 2020. godinu
    c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Požege za 2020. godinu
    d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Požege za 2020. godinu
    e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana Grada Požege za 2020. godinu
8. a) Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2020. godinu
    b) Prijedlog I. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
    c) Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu
9. Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini
10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Požege od 2021. do 2027. godine
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Požege od 2020. do 2024.
     - nacrt prijedloga
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
13. a) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 4371/1, k.o. Požega
      - izvod iz Katastarskog plana
     b) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 1421/1, k.o. Požega
      - zahtjev za ukidanje statusa javnog dobra
14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statute osnovnih škola
a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Antuna Kanižlića
     b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Dobriše Cesarića
     c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Julija Kempfa
15. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2020./2021.
16. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
     - zapisnik 4. sjednice
     - zapisnik 5. sjednice
     - zapisnik 6. sjednice
     - zapisnik 7. sjednice
     - izjava Marić
     - tablični dio - Toranj 438
     - očitovanje ministarstva
     - tablični dio Toranj 437-2
     - tablični dio Šeovci
17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
18. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore za mjesec lipanj, srpanj i kolovoz 2020. godine
19. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
20. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Natječajnog elaborata te uvjetima i načinu provedbe urbanističko- arhitektonskog natječaja za rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva
     - dokumentacija za nadmetanje
21.  Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj i svibanj 2020. godine
22. Prijedlog Odluke u svezi ponude Požeško-slavonske županije za prodaju nekretnina - kulturna dobra (u Županijskoj ulici 2, Požega)
     - ponuda županije

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008