Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

8. sjednica Gradskog vijeća 2022.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u ponedjeljak 31. siječnja 2022. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16:00 do 16:30 sati.

D N E V N I   R E D

- Obavijest uz poziv

- Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

 

1. Izvješće Mandatne komisije - davanje svečane prisege
2. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2021. godine
3. Prijedlog Odluke o V. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Požege
5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2022. godini
    - popis prijedloga dodjele javnih priznanja
    - prijedlozi za dodjelu javnih priznanja
    - očitovanje predloženog kandidata
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Požege
7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade provedbenih akata strategije razvoja urbanog područja Grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine - akcijskog plana, komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana
8. Prijedlog Odluke o određivanju Dana branitelja Grada Požege
    - prijedlog
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju.
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o.
11.a) Prijedlog Srednjoročnog Plana davanja koncesije na području Grada Požege za razdoblje od 2022. do 2024. godine
    b) Prijedlog Plana davanja koncesije za 2022. godinu.

7. sjednica Gradskog vijeća 2021.

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u petak 17. prosinca 2021. godine, s početkom u 17:00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 17:00 do 17:30 sati.

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

 

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2021. godine
2.a) Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2021. godinu sa II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2021. godinu
      - opći dio
      - posebni dio
      - obrazloženje
      - ciljevi
      - plan razvojnih programa
2.b) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2021. godinu
     - program rada komunalnog odjela
3.a) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2021. godinu
  b) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2021. godinu
  c) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2021. godinu
  d) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2021. godinu
  e) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2021. godinu
4.a) Prijedlog II. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  b) Prijedlog II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2021. godinu
  c) Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
5.a) Prijedlog Proračuna Grada Požege za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
     - obrazloženje
     - opći i posebni dio
b) Prijedlog Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2022. godinu
    - program rada komunalnog odjela
6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu
7.a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2022. godinu
  b) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2022. godinu
  c) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2022. godinu
  d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2022. godinu
  e) Prijedlog Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu
8. a) Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2022. godinu
   b) Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
   c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu
9. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
10. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
11. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2022. godini
12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2022. godinu
13. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Grada Požege za razdoblje od 2021. do 2027. godine
14. Prijedlog Odluke o subvencioniranju obrta za čuvanje djece na području Grada Požege
15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju smještaja djece u privatnim predškolskim ustanovama na području Grada PožegE
16. Prijedlog Odluke o parkiranju
17. Prijedlog Odluke o kupnji poslovnog prostora, k.č.br. 2104, u k.o. Požega
     - prilog 1.
     - prilog 2.
18. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja
19. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Požege za razdoblje 2015. - 2020. godine
20. Izbor članova i zamjenika članova Savjet mladih Grada Požege

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008