Alati za pristupačnost

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja urbanog područja grada Požege `21. - `27. godine

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije, prema ovoj Odluci provodi Grad Požega u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije.

Razlozi donošenja Strategije:
• obveza donošenja propisana je člankom 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 147/14., 123/17. i 118/18.);
• utvrđivanje ciljeva i prioriteta razvoja Urbanog područja grada Požege kroz temeljni strateški dokument;
• utvrđivanje smjera planiranja razvoja, načina ostvarenja razvoja te potreba svih dionika i skupina u društvu unutar Urbanog područja grada Požege;
• planiranje razvojnih potreba i potencijala područja u poticanju održivog urbanog razvoja;
• definiranje ključnih problema u području društva, gospodarstva i urbanog okruženja;
• korištenje bespovratnih sredstava za realizaciju razvojnih programa od javnog interesa unutar Urbanog područja grada Požege temeljem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u programskom razdoblju 2021.-2027.

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom:
• Unaprjeđenje kvalitete života kroz jačanje javnih usluga i smanjenje socijalne isključenosti
• Zeleni, pametni i održivi razvoj baziran na cirkularnoj ekonomiji
• Poboljšanje prometne povezanosti područja i veća dostupnost primarne infrastrukture

Odluka o započinjanju postupka...

ITU - integrirana teritorijalna ulaganja Požega

  • ITU mehanizamITU mehanizam je specifičan instrument Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjen provedbi teritorijalnih strategija integriranim korištenjem sredstava iz više europskih fondova ili više operativnih programa, odnosno integriranje projekata iz različitih sektora, zatim isti tipovi projekata na različitim lokacijama ili integriranje projekata iz više različitih fondova.
    Grad Požega a će u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine imati mogućnost korištenja financijskih sredstava za realizaciju gradskih projekata iz ITU (Integrirana teritorijalna ulaganja) mehanizma. Urbano područje grada Požega čine sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Požega, Grad Pleternica, Općina Brestovac, Općina Velika, Općina Jakšić i Općina Kaptol.

- Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja urbanog područja grada Požege `21. - `27. godine
- Odluka da nije potrebno provesti SPUO

- Odluka o uspostavi urbanog područja grada Požege
- Mišljenje MRRFEU o prijedlogu konačnog obuhvata
- Odluka o pokretanju postupka izrade SRUP-a Požega
- Odluka o izradi KS i KAP
- Komunikacijska strategija
- Odluka o početku vrednovanja
- Odluka o imenovanju članova Upravljačke skupine
- Plan vrednovanja

 

Karta UP grada Pozege

 

  KOORDINACIJSKO VIJEĆE                    

Koordinacijsko vijeće je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe strategije razvoja urbanoga područja. Koordinacijsko vijeće daje mišljenje o svim ključnim koracima u postupku izrade i provedbe SRUP-a prije upućivanja dokumenata na predstavnička tijela JLS-ova.
Koordinacijsko vijeće čine gradonačelnici i načelnici svih gradova i općina koje su u sastavu urbanoga područja, odnosno njihovi zamjenici.
Organizacijsku podršku radu Koordinacijskog vijeća pruža Odsjek za ITU mehanizam Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje.

- Odluka o osnivanju Koordinacijskog vijeća
- Poslovnik o radu

 - 1. sjednica -
- Poziv na 1. sjednicu...
- Odluka o pozitivnom mišljenju na nacrt KS i KAP...
- Zapisnik...

 - 2. sjednica -
- Poziv na 2. sjednicu...
- Komunikacijska strategija - konačni nacrt...
- Odluka o pozitivnom mišljenju na nacrt KS i KAP...
- Zapisnik...

 - 3. sjednica -
- Poziv...
- Zapisnik...

 - 4. sjednica -
- Poziv...
- Odluka o provedbi...
- Odluka o savjetovanju s javnošću...

 

  PARTNERSKO VIJEĆE                   

Partnersko vijeće za urbano područje osniva grad središte urbanoga područja radi sudjelovanja u donošenju SRUP-a, utvrđivanja prioriteta razvoja, predlaganja strateških projekata te njihove provedbe i praćenja. Partnersko vijeće ima savjetodavnu ulogu. Članove partnerskog vijeća za urbano područje imenuje gradonačelnik grada središta urbanoga područja uz prethodno pribavljena mišljenja izvršnih tijela svih JLS-ova s urbanoga područja.

- Odluka o imenovanju i razrješenju članova Partnerskog vijeća
- Poslovnik o radu
- Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća

 - 1. sjednica -
- Poziv na 1. sjednicu
- Odluka o pozitivnom mišljenju na nacrt KS i KAP
- Zapisnik

 - 2. sjednica -
- Poziv...
- Zapisnik...

 - 3. sjednica -
- Poziv...
- Zapisnik...

- 4. sjednica -
- Poziv...
- Odluka o pozitivnom mišljenju...

 

 Sporazum o suradnji na izradi SRUP-a

 

Strategija razvoja Grada Požege

Republika Hrvatska postala je punopravna članica Europske unije 1. srpnja 2013. godine, pri čemu se za Hrvatsku otvorilo veliko europsko tržište, ali i postavilo niz izazova kojima moraju odgovoriti gospodarski i javni sektor. Jedan je od najvećih izazova maksimalno iskoristiti financijske mogućnosti koje nude europski fondovi.
Grad Požega, kao hrvatski grad, ima velike potencijale koje može iskoristiti upravo ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Stoga je uoči donošenja Strategije razvoja grada Požege za razdoblje od 2014.-2020. godine, Grad Požega otvorio širok dijalog s građanima, stručnjacima i predstavnicima Vlade Republike Hrvatske, kako bi se mogli odrediti temeljni ciljevi i projekti primjereni razvoju Požege u idućem razdoblju.


Strategija razvoja Grada Požege 2015.-2020. godine...


 

JAVNI POZIV

za iskazivanje prijedloga i primjedbi na Strategiju razvoja Grada Požege za razdoblje od 2015. - 2020. godine

Poziv...

Prioritizacija projekata...

Strategija razvoja Grada Požege 2015.-2020. godine...

Krajnji rok za podnošenje komentara je 20. ožujka 2015. godine.


 Nacrt socio-ekonomske analize Grada Požege...

Strategija 2015-2020 - PRVI NACRT...


Šesti sastanak radnih skupina – akcijski plan

U Gradskoj vijećnici 4. prosinca 2014. godine održao se šesti sastanak tematskih radnih skupina. Na sastanku se prezentirao dosadašnji rad na izradi Strategije te su se definirali zadaci kojima će se pristupiti u narednom razdoblju. Sljedeći koraci u izradi Strategije su: razvoj akcijskog plana 2015-2017, konzultiranje strategije od šire skupine dionika, daljnje prikupljanje projektnih ideja te njihova razrada, izrada završne verzije Strategije te prezentacija i usvajanje iste. Članovi skupina su dobili prvi nacrt Strategije na CD-u kako bi imali još jednu priliku za završne komentare. Što se tiče prioritizacije projekata, na sastanku je dogovoreno da svaki član zasebno pristupi ocjenjivanju projekata na temelju pet postavljenih kriterija:

(I) status projekta,

(II) relevantnost za grad do 2017.,

(III) koristi za županiju,

(IV) ocjena kapaciteta te

(V) ocjena sredstava.

Rok za prioritizaciju projekata je do 30.12.2014. godine.

U nastavku se nalazi prezentacija sa sastanka.

PREZENTACIJA - Provedbeni okvir...

 

Sastanak sa poduzetnicima

Dana 13. listopada 2014. godine u Gradskoj vijećnici održan je sastanak sa poduzetnicima sa područja grada Požege. Sastanak je imao za cilj upoznati poduzetnike sa dosadašnjim rezultatima u pripremi Strategije razvoja grada Požege te načinima na koje im ona može koristiti u budućem poslovanju. Na sastanku je posebno naglašena važnost da svi pravci razvoja i temeljni projekti tvrtki budu u skladu sa Strategijom grada, jer to jamči dodatno vrednovanje prilikom ocjenjivanja na natječajima za financiranje sredstvima EU. Stoga su poduzetnici još jednom pozvani da se uključe u izradu Strategije prijavom projekata koje planiraju.

 

Individualni radni sastanci sa tematskim radnim skupinama


U utorak, 9. rujna 2014. godine u Gradskoj vijećnici su se održala četiri neformalna radna sastanka sa članovima tematskih radnih skupina. Na sastancima su se zasebno sa svakom skupinom revidirali pristigli projektni prijedlozi koji se tiču Javnog poziva za prikupljanje prijedloga projekata koji pridonose provedbi Strategije razvoja grada Požege za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

 

Peti sastanak radnih skupina – modaliteti za provedbu i financijski okvir


Dana 30. lipnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama HGK Požega održan je peti sastanak tematskih radnih skupina za potrebe izrade Strategije razvoja grada Požege. Na sastanku je postignut završni dogovor oko prioriteta i mjera te su članovi radnih skupina pozvani da na temelju Javnog poziva za prikupljanje prijedloga projekata predlože projektne ideje iz područja svog profesionalnog djelovanja.

Četvrti sastanak radnih skupina – nastavak izrade vizije, ciljeva i prioriteta

Dana 2. lipnja 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Požege s početkom u 9,00 sati održan je četvrti sastanak tematskih radnih skupina. Na radnom sastanku grupe su pristupile izradi intervencijske logike strategije, a rezultat rada možete pogledati u dokumentu u nastavku.

Intervencijska logika strategije Grada Požege...

---

Treći sastanak radnih skupina – nastavak izrade vizije, ciljeva i prioriteta
12. svibnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama HGK Požega održao se treći sastanak sa članovima tematskih radnih skupina. Na sastanku se pristupilo izradi zaključaka iz SWOT analize na temelju čega se pristupa definiranju ciljeva, prioriteta i na kraju, vizije. Rezultat sastanka se može pročitati u dokumentu u nastavku.

Zaključci SWOT analize...

 ---

 Drugi sastanak radnih skupina - izrada vizije, ciljeva i prioriteta
7. svibnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama HGK Požega održan je drugi sastanak sa članovima tematskih radnih skupina, na kojemu je napravljena nova, dopunjena verzija SWOT analize na temelju komentara sa prethodnog sastanka. Nakon toga je održana kratka edukacija o načinima izrade vizije, ciljeva i prioriteta. Novu verziju SWOT analize možete pogledati u nastavku, te je ista i dalje dostupna za komentiranje.

SWOT analiza...

 ---

Prvi sastanak radnih skupina – izrada SWOT analize
23. travnja 2014. godine s početkom u 9:30 sati u prostorijama HGK Požega održan je prvi sastanak sa članovima tematskih radnih skupina, na kojemu je glavni zadatak bio izrada SWOT analize grada Požege. Rezultat cjelodnevnog sastanka je izrađena prva radna verzija SWOT analize koju možete pročitati u nastavku.

SWOT analiza - prva verzija...