Utorak, 02 Veljača 2016 11:08

Utvrđeno stvarno stanje na terenu - idu nova rješenja o komunalnoj naknadi

||||| |||||

Grad Požega ovoga mjeseca kreće s podjelom novih rješenja o komunalnoj naknadi kojima je, nakon više desetljeća, utvrđeno stvarno stanje na terenu. Naime, Vlada RH je sredinom prošle godine donijela Odluku o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima komunalne naknade kojom obvezuje sve lokalne samouprave da ažuriraju sa stvarnim stanje svoje baze podatke o komunalnoj naknadi. Također, Zakon o komunalnom gospodarstvu definira da je obveza lokalne samouprave da utvrđuje površine za plaćanje komunalne naknade.

- Ne mijenja se cijena po metru kvadratnom što su mnogi gradovi radili krajem 2014. godine, nakon odluke Vlade o drugačijoj raspodjeli poreza na dohodak. Na području Grada Požege nismo mijenjali cijenu, nismo povećavali opterećenje na naše građane, nego smo u proteklih šest mjeseci završili proces ažuriranja baze podataka naših građana i njihovih zaduženja na osnovi komunalne naknade i u ovom trenutku imamo pokazatelj da bi Grad Požega trebao uprihodovati 1,08 milijuna kuna više s te pozicije – rekao je gradonačelnik Vedran Neferović na danas održanoj konferenciji za novinare.

Grad Požega je pristupio projektu evidentiranje i obračuna površina za komunalnu naknadu u suradnji s Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Državnom geodetskom upravom koja je ustupila podatke.

Kroz ovaj projekt je ažurirana baza komunalne naknade, te evidentirano stvarno stanje površina za koje obveznici plaćaju komunalnu naknadu. Temeljem toga će obveznici kod kojih je do sada utvrđena promjena površine dobiti novo rješenje sa stvarnim stanjem površina. Pri tome se jedinična cijena po m2 ne mijenja, ali se mora evidentirati sve površine koje obveznici eventualno nisu prijavili.

- Ovaj će se sustav i dalje kontinuirano održavati, poboljšavati i popunjavati novim podacima. To se posebno odnosi na više stambene zgrade gdje bi se trebali uzimati podaci o površinama kako budu rađeni elaborati za etažiranje. Također, za kompleksnije objekte gdje postoji više obveznika i gdje su nejasni omjeri, za novo izgrađene objekte gdje će se kontinuirano na terenu obilaziti i baza nadograđivati i nadopunjavati iz pomoć GIS sustava – pojasnio je Josip Lisjak, viši stručni suradnik za geodetske i geoinformatičke poslove u Gradu Požegi.

U naredno vrijeme slijedi održavanje i nadogradnja te baze podataka, te kontinuirano upotpunjavanje baze dodatnim terenskim pregledima za potrebe utvrđivanja pravog stanja površina za komunalnu naknadu.