Srijeda, 14 Kolovoz 2013 14:07

Poziv na uvid u glavni projekt Trga sv. Terezije

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, na temelju čl. 23. Zakona o postupanju u uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja („NN“ br. 69/09, 128/12 i 76/13), te čl. 84. i 95. Zakona o općem upravnom postupku („NN“ br. 47/09)

P O Z I V A

vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama u k. o. Požega koje neposredno graniče sa zahvatom prostoru:

za rekonstrukciju Trga sv. Terezije, na k.č.br. 1421/1 k.o.o Požega investitora Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, Požega da izvrše uvid u glavni projekt radi izjašnjenja,a u postupku izdavanja rješenja za građenje.

Uvidu u idejni projekt mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici u prostorijama Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije u Požegi, Županijska 7, dana 26. kolovoza 2013. (ponedjeljak) u vremenu od 9 do 11 sati.

Prilikom uvida u glavni projekt dužni ste dokazati da imate svojstvo stranke i dokazati pravni interes (priložiti izvod iz zemljišne knjige).

Ako se iz opravdanih razloga ne možete odazvati u određeno vrijeme, uvid možete izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od 8 dana od zadnjeg dana određenog ovim pozivom, u kojem slučaju ste dužni dokazati opravdanost razloga zbog kojih se niste mogli odazvati pozivu.

Ako se pozivu na uvid u idejni projekt ne odazovete ni u roku 8 dana od dana primitka ovog poziva, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u sladu sa pravilima postupka i materijalnom propisu