Petak, 02 Listopad 2020 09:53

Donesena Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege

|| ||

Gradsko vijeće Grada Požege na 24. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2020. godine, donijelo je Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege. Ovom Odlukom započinje postupak izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana, koji se sastoji od utvrđenih faza – dostave zahtjeva za izmjenu i dopunu GUP-a Grada Požega od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima, obrade zahtjeva od strane stručnog izrađivača, izrade Nacrta prijedloga V. izmjena i dopuna, objave javne rasprave, javnog uvida, izrada nacrta konačnog prijedloga V. izmjena i dopuna, te donošenje V. izmjena i dopuna GUP-a.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Požege.