Srijeda, 29 Rujan 2021 18:39

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

||||||||| |||||||||

Na dnevnom redu 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege našlo se sedamnaest točaka. Na početku sjednice usvojeno je Izvješće Mandatne komisije kojim je u mirovanje stavljen mandat vijećnice Maje Petrović, a obnašanje dužnosti gradske vijećnice započela je Ivana Šimleša. Većinom glasova Gradsko vijeće Grada Požege usvojilo je Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.

Jednoglasno je usvojeno izvješće o korištenju proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz ove godine, a s 10 glasova za i 6 protiv i polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu. U izvješću stoji kako je Grad Požega u navedenom razdoblju ostvario prihode i primitke u iznosu od 65.695.929,60 kn, a ukupne rashode i izdatke u iznosu od 58.483.016,97 kn. Iz navedenog proizlazi tekući višak u iznosu 7.212.912,63 kn, što sa prenesenim viškom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 8.060.358,95 kn čini ukupni višak od 15.273.271,58 kn. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Grada Požege ostvareni u ukupnom iznosu 56.920.761,33 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu 1.562.255,64 kn raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna.

Gradski vijećnici raspravljali su i o izvješćima o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi i turizmu za prvo polugodište 2021. godine, kao i o Prijedlogu Odluke o naknadi za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave kojom naknada za korištenje odlagališta za tonu odloženoga otpada iznosi 20% iznosa cijene odlaganja jedne tone miješanog komunalnog otpada određene cjenikom osobe koja upravlja odlagalištem.

Jednoglasno je usvojena Odluka o prestanku Javne ustanove Sportski objekti Požega. Razlog za donošenje ove Odluke je u tome što navedena ustanova od početka rada do danas nije svojim rezultatima poslovanja opravdala svrhu postojanja, povećala je rashode iz godine u godinu koji su teretili opće prihode Proračuna Grada Požege.

- Smatramo da je JU Sportski objekti Požega došla u fazu u kojoj se djelatnost obavlja na dosta neracionalan i skup način i ne vidimo što drugo nego likvidirati ustanovu i drugačije organizirati taj posao. Dio posla bit će dodijeljen Požeškom sportskom savezu, a jedan dio komunalnom odjelu gradske uprave. Osnovni cilj i namjera je smanjenje troškova poslova koje je do sada obavljala JU Sportski objekti. – pojasnio je gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Požege kojima se prvenstveno pristupa radi definiranja lokacija retencija kao građevina za zaštitu od poplava na području Grada Požege prema zahtjevu Hrvatskih voda, te zbog usklađenja s Prostornim planom Požeško-slavonske županije. Odlukom Gradskog vijeća izvan snage je stavljen Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja budući da je potrebno utvrditi pravila, uvjete i postupak jednostavne nabave za Grad Požegu novim Pravilnikom.

Gradski su vijećnici jednoglasno dali suglasnost za provedbu ulaganja u izgradnju Dječjeg vrtića u Mihaljevcima. Naime, Grad Požega prijavljuje projekt „Ulaganja u izgradnju Dječjeg vrtića u Mihaljevcima,“ na javni natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.2020. (provedba mjere 07 - Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu). Procijenjena vrijednost ulaganja u predmetnu građevinu iznosi 7.699.998,75 kuna. Projekt se planira financirati sredstvima iz proračuna EU i državnog proračuna Republike Hrvatske te proračuna Grada Požege, u omjeru 89,43% iz proračuna EU i državnog proračuna Republike Hrvatske i 10,57% iz proračuna Grada Požege. Zbog prijave na isti natječaj usvojen je i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Društveno-rekreacijski centar u Vidovcima. Procijenjena vrijednost ulaganja u građevinu iznosi 9.375.000,00 kuna. Projekt se planira financirati sredstvima iz proračuna EU i državnog proračuna Republike Hrvatske te proračuna Grada Požege, u omjeru 80,55% iz proračuna EU i državnog proračuna Republike Hrvatske i 19,45% iz proračuna Grada Požege

Većinom glasova usvojena je izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege, a odlukom Gradskog vijeća Mateo Bićanić razriješen je dužnosti člana Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega, u koje je imenovan ispred osnivača Grada Požege, a na njegovo je mjesto imenovan Domagoj Prša.

Vijećnicima Gradskog vijeća na ovoj je sjednici dostavljena informacija o zaprimljenoj ponudi poslanoj od strane gospodina Zvonka Strake, a kojom se Gradu Požegi nudi na prodaju poslovni prostor u Ulici Matice hrvatske 3 (Frizerski salon „Straka“). Predmetna nekretnina ima svojstvo kulturnog dobra, a na njoj su u tijeku građevinski radovi rekonstrukcije i dogradnje zgrade Gradskog muzeja Požega u sklopu projekta „Požeške bolte“. Trenutna površina poslovnog prostora iz ponude iznosi 39,23 m2, a kupoprodajna cijena 160.000,00 eura. Dana je i informacija kako je u tijeku sudski parnični postupak od strane Zvonka Strake kao tužitelja protiv Grada Požege kao tuženika, a vezano za provedbu Sporazuma koji su uređeni međuvlasnički odnosi Grada i gospodina Strake kao suvlasnika spomenute nekretnine.

- Ova vam je informacija dana jer nas zanima kakav je stav vijećnika po tom pitanju. Postoje dva rješenja, jedno je da se sudimo, a drugo rješenje je da Grad poslovni prostor otkupi. Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća odlučivat ćemo o rebalansu proračuna, a vrlo brzo i o proračunu za 2022. godinu te bismo trebali odlučiti kojim putem ići. Napomenut ću samo da suvlasništvu u takvoj nekretnini kao što je muzej sigurno nije dobra stvar i uvijek će predstavljati problem. – rekao je na tu temu gradonačelnik Glavić.

Na znanje vijećnika dana je i informacija o poslovnom prostoru u Baški (Dječje odmaralište) koji se od ožujka 2021. godine ne nalazi u zakupu niti se koristi u druge svrhe. Podsjetimo, dana 15. veljače 2016. godine Grad Požega i trgovačko društvo Valis Aurea Baška j.d.o.o. sklopili su Ugovor o zakupu poslovnog prostora na određeno vrijeme od 5 godina, no zakupnik je 2018. godine podnio Gradu Požegi zahtjev za priznavanjem ulaganja u poslovni prostor koje je izvršio tijekom 2016. i 2017. godine te na temelju istoga potraživao od Grada Požege iznos od 539.927,16 kn. Sukladno sklopljenom Ugovoru, zakupnik je bio obvezan za rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog prostora zatražiti pismenu suglasnost Grada Požege što nije učinio te mu je sukladno tome zahtjev za naknadom odbijem kao neosnovan. Nakon odbijanja zahtjeva za naknadom troškova, zakupnik prestaje plaćati zakupninu, u ožujku 2021. otkazuje Ugovor o zakupu te otuđuje pokretnine i uzrokuje štetu na gradskoj imovini zbog čega je Grad Požega pokrenuo postupak pred Trgovačkim sudom u Rijeci.

- Rekao bih da ovdje imamo tri mogućnosti. Jedna mogućnost je da Grad Požega napravi procjenu, objavi natječaj i pokuša nekretninu prodati i namjenski te novce utrošiti, druga mogućnost je da objavimo natječaj za najam koji mora biti strogo definiran, dok je treća mogućnost princip „odmarališta“, odnosno vraćanje na staro s čime smo imali dosta loša iskustva. – pojasnio je gradonačelnik Glavić.