Utorak, 18 Siječanj 2022 09:19

Raspisan poziv za financiranje javnih potreba udruga građana na području Grada Požege u 2022. godini

|| ||

Grad Požega raspisao je javni poziv za financiranje javnih potreba udruga građana na području Grada Požege u 2022. godini koji se odnosi na programe, odnosno projekte u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi, na projekte udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika, te na programe i projekte ostalih udruga građana.

1. PROGRAMI/PROJEKTI KULTURE - Ovaj Javni poziv odnosi se na javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Požege za 2022. godinu, odnosno za programe i projekte udruga građana iz područja kulture: programi udruga građana u kulturi od interesa za Grad, glazbene, filmske, književne i scenske djelatnosti, programi za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih, programi kulture nacionalnih manjina, znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture, te programi kulturnih manifestacija.

2. PROGRAMI/PROJEKTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI TE OSTALIH UDRUGA GRAĐANA - odnosi se na programe djelovanja mladih i za mlade Grada Požege, programe humanitarnih udruga i udruga osoba s invaliditetom, projekti iz područja zdravstva i socijalne skrbi od interesa za Grad Požegu, zatim programi koji pridonose ljudskim i manjinskim pravima, programi za zaštitu životinja, kao i programi ostalih udruga i društava građana

3. PROGRAMI/PROJEKTI UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA I RATNIH STRADALNIKA

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju sve udruge građana koje su registrirane, te koje djeluju na području Grada Požege. Rok za prijave je 18. veljače 2022. Dodatne informacije u svezi provođenja ovoga Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Požege, u sobi broj 14 ili na telefon: 034/311-304 i 034/311-332.

Više informacija i javne pozive pogledajte ovdje...