Petak, 17 Lipanj 2022 05:27

Objavljen Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Požege

|| ||

Raspisan je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Požege i to nekretnina oznake k.č.br. 1795/2 i 1795/3, Kuća i dvorište oranica, površine 633 m2 (409+224) na adresi Dubrovačka ulica 30 i nekretninu oznake k.č.br. 516, Stambena + 3 gospodarske zgrade + dvorište oranica površine 1237 m2 na adresi Orljavska 3, Dervišaga.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Požege. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.

Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.

Pisana prijava, odnosno ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
– ime i prezime natjecatelja i prebivalište (za fizičku osobu), odnosno naziv tvrtke i sjedište (za pravnu osobu) te osobni identifikacijski broj (OIB),
– dokaz o uplaćenoj jamčevini
– potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
– presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
– presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
– visinu ponuđene cijene
– broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene. Prodavatelj Grad Požega zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.

Rok za dostavu ponuda je do 28. lipnja 2022. godine u 11:00 sati

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 28. lipnja 2022. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Više informacija …