Petak, 07 Listopad 2022 07:28

Obavijest o IV. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja grada Požege

|| ||

U tijeku je IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Požege (PPUG). Kroz postupak IV. izmjena i dopuna PPUG-a Grada Požega, a u svezi s razlozima za izmjenu i dopunu, postavljenim ciljevima i programskim polazištima treba ocijeniti opravdanost predloženih novih rješenja poglavito u smislu usklađenja pojedinačnih zahtjeva s općim javnim interesima te potencijalne posljedice koje će takvi prijedlozi imati na grad u cjelini.

Izradi IV. izmjena i dopuna PPUG-a Grada Požege pristupa se radi:

- Definiranja lokacija retencija kao građevina za zaštitu od poplava na području Grada Požege prema zahtjevu Hrvatskih voda
- Usklađenja s Prostornim planom Požeško-slavonske županije
- Korekcija granica građevinskog područja naselja i građevinskih područja izdvojenih namjena izvan naselja sukladno pojedinačnim zahtjevima
- Usuglašavanja javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora odnosno vlasnika zemljišta
- Preispitivanja i ažuriranja Odredbi za provođenje
-  Izmjene granice obuhvata GUP-a Grada Požega po potrebi
- Korigiranja trasa i koridora za prometne i infrastrukturne građevine
- Usklađivanja i ažuriranja stanja ekološke mreže – Natura 2000 i drugih elemenata koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode
- Ostalih korekcija prema zahtjevima nadležnih tijela

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da svoje zahtjeve za izmjenu i dopunu PPUG-a Grada Požege pošalju putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., poštom na adresu Grad Požega, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega ili osobno u pisarnicu Grada Požege.

 Foto: Požega.eu