Savjetovanja s javnošću

Savjetovanja s javnošću (4)

Petak, 30 Ožujak 2018 09:33

Savjetovanje s javnošću

Written by

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu...Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13. i 85/15.) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. U skladu s time Grad Požega u obvezi je radi informiranja javnosti, na svojim mrežnim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima općih akata.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Grad Požega uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Požege.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Grad Požega na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati. To je Plan normativnih aktivnosti, a koji sadrži i popis akata za koje se planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj: 140/09.- u nastavku teksta: Kodeks).
Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.
Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela s javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.
Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).
Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno može se uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjeni obrasci šalju se na e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu...


Plan o izmjenama plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu - 2...
Plan o izmjenama plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu - 1...

Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu... 


Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu...
Izmjena plana savjetovanja s javnošću za 2020...

 

Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanju s javnošću...
Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću...


Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu...

Zaključak o Planu normativnih aktivnosti za 2019. godinu...


Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu...

Zaključak o Planu normativnih aktivnosti za 2018. godinu...

Plan normativnih aktivnosti...

Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana normativnih aktivnosti u 2018.godini...

SAVJETOVANJA U TIJEKU...

OKONČANA SAVJETOVANJA...

Srijeda, 24 Lipanj 2015 00:04

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Written by

16. sjednica Gradskog vijeća održati će se u ponedjeljak 29. lipnja 2015. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predlažen slijedeći

D N E V N I  R E D

- izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za:
     a) ožujak 2015. godine
     b) travanj 2015. godine
     c) svibanj 2015. godine
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2014. godinu
3.  a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2015. godinu i Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Požege za 2015.
     b) Prijedlog Izmjena i dopuna programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2015. godinu
4.  a) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2015. godinu
     b) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2015. godinu
     c) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2015. godinu
     d) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2015. godinu
     e) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2015. godinu
5.  a) Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2015. godinu
     b) Prijedlog I. izmjene Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
     c) Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2015. godinu
6. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
7.   a) Prijedlog Zaključka o predlaganju opoziva člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.
b) Prijedlog Zaključka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2015/2016.
9. Prijedlog Odluke o provođenju produženog boravka u osnovnim školama u Gradu Požega za školsku godinu 2015/2016.
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja grada Požege za razdoblje od 2015. do 2020. godine
11. Prijedlog Odluke o sklapanju sporazuma o povratu neosnovano naplaćenog iznosa komunalnog doprinosa
12. Prijedlog Odluke o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada
13. a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju kolnika od kamenog materijala 2015/2016.
     b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju javne rasvjete 2015/2016.
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega

Četvrtak, 09 Travanj 2015 07:01

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Written by

15. sjednica Gradskog vijeća održati će se u ponedjeljak 13. travnja 2015. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predlažen slijedeći

D N E V N I  R E D

- izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Izvješće Mandatne komisije

   - polaganje prisege

2. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za:

   a) siječanj 2015. godine
   b) veljaču 2015. godine

3. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine
4. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2014. godinu
5. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2014. godinu
6. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2014. godinu
7. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2014. godinu
8. Izvješće o realizaciji Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2014. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2014. godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
11. Konačni prijedlog Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Zone gospodarske namjene Sjever
12. Prijedlog Mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije
13. Prijedlog Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Požege
14. Prijedlog Odluke o darovanju opreme Glazbenoj školi Požega
15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini u k.o. Požega
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Požege
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Požege
18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi
19. Prijedlog Odluke u svezi davanja prethodne suglasnosti na:
     a) Statut OŠ Antuna Kanižlića
     b) Statut OŠ Dobriše Cesarića
     c) Statut OŠ Julija Kempfa
20. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda u Požeško-slavonskoj županiji
21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na promjenu naziva SD Grabrik
22. a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege
      b) Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege.

Nadopuna dnevnog reda:

23. Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja zainteresirane javnosti na sjednicamaGradskog vijeća Grada Požege