Mario Križanac

Mario Križanac

Na idućoj, 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege naći će se 16 točaka dnevnog reda. Tako će gradski vijećnici u četvrtak 27. listopada raspravljati o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Požege za 2022. godinu, izmjenama Odluke o porezima Grada Požege, a uz navedene točke na dnevnom redu su i prijedlozi Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća, kao i Pravilnik o stipendiranju studenata s područja grada Požege te Izmjene i dopune Statuta gradskih ustanova.

Dnevni red..

 

Pozivamo sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe, upisane u Upisnik poljoprivrednika da prijave štetu na svojim poljoprivrednim usjevima/nasadima nastalu zbog dugotrajne suše. Prijave se mogu podnijeti na adresi Trg Sv. Trojstva 1, 34 000 Požega, od 07.09.-14.09.2022. u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.

Za prijavu je potrebno ispuniti Obrazac prijave štete (Obrazac PN) – dostupan na linku Grada Požega ili u PISARNICI Gradske uprave, Trg s. Trojstva 1, Požega.

U Obrascu prijave štete (Obrazac PN) je potrebno navesti katastarsku česticu i površinu te postotak štete za ratarske/povrtlarske kulture, a za dugogodišnje nasade potrebno je uz površinu navesti i broj komada, te obavezno za sve navedene kulture navesti ugovoreno osiguranje. Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na Obrascu PN.

Prilikom prijave uz popunjen Obrazac PN obavezno priložiti:
1. dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-u – preslika lista A i B Zahtjeva za potporu.

Za sve upite ili nejasnoće kod ispunjavanja obrazaca, molimo Vas da se javite na tel. broj 034/311-326, 034/311-320 u vremenu od 14:00 do 15:00 sati.

Obrazac za prijavu...

Na idućoj, 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege naći će se 4. točke dnevnog reda. Tako će gradski vijećnici u četvrtak 30. lipnja raspravljati o prijedlogu Odluke o komunalnom redu i prijedlogu Odluke o službenoj odori i iskaznici komunalnog redara.

Vijećnici će odlučivati i o prijedlogu Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2022./2023.

Na sjednici će se iznijeti i Izvješće likvidatora o provedenoj likvidaciji i prijedlog podjele imovine Javne ustanove Sportski objekti Požega - u likvidaciji, te Zaključno izvješće likvidatora o provedenoj likvidaciji i zaključna likvidacijska financijska izvješća (za Javnu ustanovu Sportski objekti Požega - u likvidaciji).

Cijeli dnevni red možete pogledati ovdje ...

Četvrtak, 23 Lipanj 2022 07:34

Napuštene životinje ne padaju s neba!

Tarik Filipović, omiljeno lice s televizijskih ekrana, ovogodišnje je zaštitno lice kampanje „Obitelj na more, a pas na ulicu?!” kojom udruga Prijatelji životinja već 20. godinu zaredom educira o odgovornoj skrbi za pse i mačke. Pred objektivom fotografa Domagoja Kunića, koji je i sam udomio kujicu spašenu iz potresa, poznati glumac i televizijski voditelj pozirao je s Melindom i Smokijem, neodoljivim psima iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu. Porukom na vizualima: „Kastriraj, ne filozofiraj! Jer napuštene životinje ne padaju s neba.” ukazuje na važnost kastracije u sprječavanju napuštanja neželjenih štenaca i mačića.

Tarik je podsjetio da se napuštene životinje ne napuštaju same, već je riječ o bezobzirnom ponašanju pojedinaca, što često završava tragično: „Strašno mi je da još uvijek postoje ljudi koji, osobito prije godišnjih odmora, životinje bacaju na ulicu, u šumu ili ih čak utapaju. Apeliram na sve koji skrbe o kućnim ljubimcima da ih kastriraju i ne napuštaju. Zaista je teško naći dom samo za jednog štenca ili mačića, a kamoli svake godine više puta tražiti rješenje za nove životinje koje dolaze na svijet.”

To potvrđuje i dr. med. vet. Svjetlana Prodanović, koordinatorica projekta Mreža za zaštitu životinja udruge Prijatelji životinja: „Psi i mačke su visokoreproduktivne vrste čiji se broj može udeseterostručiti u samo nekoliko godina. Kastracija je nužan alat u borbi protiv njihova napuštanja posebno uzevši u obzir da su skloništa prepuna, a trošak zbrinjavanja životinja iznimno velik. U usporedbi s ostalim europskim zemljama, Hrvatska stoji loše kada se radi o broju obavljenih kastracija, a to se i odražava u velikom broju neželjenih pasa i mačaka.”
Zakon o zaštiti životinja propisuje obavezu kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca, što se za pse i mačke najbolje provodi upravo kastracijom. Kastracijom se izravno pomaže životinjama i njome se mogu spriječiti određene bolesti, posebno u starosti. Kastracija, odnosno trajna sterilizacija, ujedno je jedini učinkovit način smanjenja broja napuštenih i/ili zlostavljanih životinja čime se smanjuju i financijski izdaci koje lokalne zajednice trebaju izdvajati za zbrinjavanje odbačenih životinja.
Napuštanje životinja može se spriječiti mjerama koje već provode mnogi gradovi i općine: propisivanje trajne sterilizacije kao kontrole razmnožavanja skrbničkih pasa i mačaka, uz mogućnost izuzetaka koji se evidentiraju; financiranje i subvencioniranje kastracije skrbničkih pasa i mačaka; organiziranje hranilišta za mačke u suradnji s udrugama; financiranje programa kastracije slobodnoživućih mačaka prema metodi „Uhvati-Kastriraj-Vrati”; promocija kastracije i mjera vezanih za kontrolu razmnožavanja životinja preko letaka priloženih uz uplatnice komunalne naknade, plakata, lokalnih medija i na druge načine; organiziranje i financiranje programa edukacije o prednosti i nužnosti kastracije.
Prijatelji životinja pozivaju sve lokalne zajednice na subvencioniranje kastracije skrbničkih životinja, što mnogi gradovi i općine već prakticiraju, svjesni povezanosti nekontroliranog razmnožavanja životinja i njihova napuštanja. Također, pozivaju gradove i općine da na svojim web-stranicama i na društvenim mrežama šire informacije o ovoj kampanji u cilju poticanja građana na odgovorno ponašanje i prestanak napuštanja mačaka i pasa.

Više informacija i vizuali kampanje nalaze se na prijatelji-zivotinja.hr.

  • ITU mehanizamITU mehanizam je specifičan instrument Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjen provedbi teritorijalnih strategija integriranim korištenjem sredstava iz više europskih fondova ili više operativnih programa, odnosno integriranje projekata iz različitih sektora, zatim isti tipovi projekata na različitim lokacijama ili integriranje projekata iz više različitih fondova.
    Grad Požega a će u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine imati mogućnost korištenja financijskih sredstava za realizaciju gradskih projekata iz ITU (Integrirana teritorijalna ulaganja) mehanizma. Urbano područje grada Požega čine sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Požega, Grad Pleternica, Općina Brestovac, Općina Velika, Općina Jakšić i Općina Kaptol.

- Odluka o uspostavi urbanog područja grada Požege
- Mišljenje MRRFEU o prijedlogu konačnog obuhvata
- Odluka o pokretanju postupka izrade SRUP-a Požega
- Odluka o izradi KS i KAP
komunikacijska strategija

Karta UP grada Pozege

 

  KOORDINACIJSKO VIJEĆE                    

Koordinacijsko vijeće je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe strategije razvoja urbanoga područja. Koordinacijsko vijeće daje mišljenje o svim ključnim koracima u postupku izrade i provedbe SRUP-a prije upućivanja dokumenata na predstavnička tijela JLS-ova.
Koordinacijsko vijeće čine gradonačelnici i načelnici svih gradova i općina koje su u sastavu urbanoga područja, odnosno njihovi zamjenici.
Organizacijsku podršku radu Koordinacijskog vijeća pruža Odsjek za ITU mehanizam Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje.

- Odluka o osnivanju Koordinacijskog vijeća
- Poziv na 1. sjednicu
- Odluka o pozitivnom mišljenju na nacrt KS i KAP
- Poslovnik o radu

  PARTNERSKO VIJEĆE                   

Partnersko vijeće za urbano područje osniva grad središte urbanoga područja radi sudjelovanja u donošenju SRUP-a, utvrđivanja prioriteta razvoja, predlaganja strateških projekata te njihove provedbe i praćenja. Partnersko vijeće ima savjetodavnu ulogu. Članove partnerskog vijeća za urbano područje imenuje gradonačelnik grada središta urbanoga područja uz prethodno pribavljena mišljenja izvršnih tijela svih JLS-ova s urbanoga područja.

- Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća
- Poziv na 1. sjednicu
- Odluka o pozitivnom mišljenju na nacrt KS i KAP
- Poslovnik o radu

 

Srijeda, 30 Travanj 2014 14:04

Strategija razvoja Grada Požege

Republika Hrvatska postala je punopravna članica Europske unije 1. srpnja 2013. godine, pri čemu se za Hrvatsku otvorilo veliko europsko tržište, ali i postavilo niz izazova kojima moraju odgovoriti gospodarski i javni sektor. Jedan je od najvećih izazova maksimalno iskoristiti financijske mogućnosti koje nude europski fondovi.
Grad Požega, kao hrvatski grad, ima velike potencijale koje može iskoristiti upravo ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Stoga je uoči donošenja Strategije razvoja grada Požege za razdoblje od 2014.-2020. godine, Grad Požega otvorio širok dijalog s građanima, stručnjacima i predstavnicima Vlade Republike Hrvatske, kako bi se mogli odrediti temeljni ciljevi i projekti primjereni razvoju Požege u idućem razdoblju.


Strategija razvoja Grada Požege 2015.-2020. godine...


 

JAVNI POZIV

za iskazivanje prijedloga i primjedbi na Strategiju razvoja Grada Požege za razdoblje od 2015. - 2020. godine

Poziv...

Prioritizacija projekata...

Strategija razvoja Grada Požege 2015.-2020. godine...

Krajnji rok za podnošenje komentara je 20. ožujka 2015. godine.


 

Nacrt socio-ekonomske analize Grada Požege...

Strategija 2015-2020 - PRVI NACRT...


Šesti sastanak radnih skupina – akcijski plan

U Gradskoj vijećnici 4. prosinca 2014. godine održao se šesti sastanak tematskih radnih skupina. Na sastanku se prezentirao dosadašnji rad na izradi Strategije te su se definirali zadaci kojima će se pristupiti u narednom razdoblju. Sljedeći koraci u izradi Strategije su: razvoj akcijskog plana 2015-2017, konzultiranje strategije od šire skupine dionika, daljnje prikupljanje projektnih ideja te njihova razrada, izrada završne verzije Strategije te prezentacija i usvajanje iste. Članovi skupina su dobili prvi nacrt Strategije na CD-u kako bi imali još jednu priliku za završne komentare. Što se tiče prioritizacije projekata, na sastanku je dogovoreno da svaki član zasebno pristupi ocjenjivanju projekata na temelju pet postavljenih kriterija:

(I) status projekta,

(II) relevantnost za grad do 2017.,

(III) koristi za županiju,

(IV) ocjena kapaciteta te

(V) ocjena sredstava.

Rok za prioritizaciju projekata je do 30.12.2014. godine.

U nastavku se nalazi prezentacija sa sastanka.

PREZENTACIJA - Provedbeni okvir...

 

Sastanak sa poduzetnicima

Dana 13. listopada 2014. godine u Gradskoj vijećnici održan je sastanak sa poduzetnicima sa područja grada Požege. Sastanak je imao za cilj upoznati poduzetnike sa dosadašnjim rezultatima u pripremi Strategije razvoja grada Požege te načinima na koje im ona može koristiti u budućem poslovanju. Na sastanku je posebno naglašena važnost da svi pravci razvoja i temeljni projekti tvrtki budu u skladu sa Strategijom grada, jer to jamči dodatno vrednovanje prilikom ocjenjivanja na natječajima za financiranje sredstvima EU. Stoga su poduzetnici još jednom pozvani da se uključe u izradu Strategije prijavom projekata koje planiraju.

 

Individualni radni sastanci sa tematskim radnim skupinama


U utorak, 9. rujna 2014. godine u Gradskoj vijećnici su se održala četiri neformalna radna sastanka sa članovima tematskih radnih skupina. Na sastancima su se zasebno sa svakom skupinom revidirali pristigli projektni prijedlozi koji se tiču Javnog poziva za prikupljanje prijedloga projekata koji pridonose provedbi Strategije razvoja grada Požege za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

 

Peti sastanak radnih skupina – modaliteti za provedbu i financijski okvir


Dana 30. lipnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama HGK Požega održan je peti sastanak tematskih radnih skupina za potrebe izrade Strategije razvoja grada Požege. Na sastanku je postignut završni dogovor oko prioriteta i mjera te su članovi radnih skupina pozvani da na temelju Javnog poziva za prikupljanje prijedloga projekata predlože projektne ideje iz područja svog profesionalnog djelovanja.

Četvrti sastanak radnih skupina – nastavak izrade vizije, ciljeva i prioriteta

Dana 2. lipnja 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Požege s početkom u 9,00 sati održan je četvrti sastanak tematskih radnih skupina. Na radnom sastanku grupe su pristupile izradi intervencijske logike strategije, a rezultat rada možete pogledati u dokumentu u nastavku.

pdfIntervencijska logika strategije Grada Požege...

---

Treći sastanak radnih skupina – nastavak izrade vizije, ciljeva i prioriteta
12. svibnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama HGK Požega održao se treći sastanak sa članovima tematskih radnih skupina. Na sastanku se pristupilo izradi zaključaka iz SWOT analize na temelju čega se pristupa definiranju ciljeva, prioriteta i na kraju, vizije. Rezultat sastanka se može pročitati u dokumentu u nastavku.

pdfZaključci SWOT analize...

 ---

 Drugi sastanak radnih skupina - izrada vizije, ciljeva i prioriteta
7. svibnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama HGK Požega održan je drugi sastanak sa članovima tematskih radnih skupina, na kojemu je napravljena nova, dopunjena verzija SWOT analize na temelju komentara sa prethodnog sastanka. Nakon toga je održana kratka edukacija o načinima izrade vizije, ciljeva i prioriteta. Novu verziju SWOT analize možete pogledati u nastavku, te je ista i dalje dostupna za komentiranje.

pdfSWOT analiza...

 ---

Prvi sastanak radnih skupina – izrada SWOT analize
23. travnja 2014. godine s početkom u 9:30 sati u prostorijama HGK Požega održan je prvi sastanak sa članovima tematskih radnih skupina, na kojemu je glavni zadatak bio izrada SWOT analize grada Požege. Rezultat cjelodnevnog sastanka je izrađena prva radna verzija SWOT analize koju možete pročitati u nastavku.

pdfSWOT analiza - prva verzija...

 

 

Srijeda, 06 Travanj 2022 11:15

10. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
U ponedjeljak dopodne gradski trg je bio zatvoren, odnosno nije bio zatvoren trg, parking je bio zatvoren. Crkva je imala nekakvo zbivanje i mene zanima na koji način se regulira najam gradskog prostora - konkretno parkinga. Građani su došli ujutro na posao, a nisu imali gdje parkirati jer je Trg bio okružen radnicima Komunalca koji su tamo uredovali. Bilo je neko zbivanje koje ja uvažavam i poštivam, ali me zanima kakva je to procedura? Da li se pisanim putem traži suglasnost? Na koji se način takvo što ureduje i naplaćuje li se to? Tko donosi odluku? Da znamo za ubuduće.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
- Sukladno Odluci o komunalnom redu, na osnovu zahtjeva koji dobijemo mi reagiramo - dajemo ili ne dajemo. Ovisi o tome koja je vrsta zbivanja, u većini slučaja kada je opravdano dajemo i ne naplaćujemo korištenje budući da je za sve što damo odobrenje nekakvo društveno događanje koje je od veće vrijednost za sam grad. Gradonačelnik, na prijedlog pročelnika, donosi odluku, a pročelnik odlučuje o regulaciji prometa. Djelatnici Komunalca postupaju po toj istoj Odluci koju im dostavimo.

Vijećnica Ivana Bouček (SDP):
- S obzirom na ratno stanje u Ukrajini, potencijalno je i naša zemlja u ugrozi. Građani su u strahu jer nisu dovoljno informirani. U slučaju da zasvira znak za uzbunu, koliko je gradskih skloništa potpuno spremno za prijem naših građana? Jesu li provjereni ventilacijski otvori, zalihe pitke vode, hrane, alata, lijekova ili se do dan danas ondje nalaze skladišta? Koliko sam shvatila, u dva skloništa su udruge. Kako je s njima regulirano u slučaju da dođe to uzbune, posebno jer je sada riječ o rizičnoj situaciji? Kakvo je postupanje s udrugama, s obzirom na to da se ljudi mogu zateći blizu tih skladišta u tome trenutku?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Atomska skloništa koja imamo su neodržavana, odnosno, nisu u funkciji. Sva skloništa koriste se za druge namjene dok neka od njih ne služe ničemu. Vjerojatno se mislilo da skloništa više nikad neće biti potrebna. Svjesni smo da je postojala te da još uvijek postoji mogućnost da zasvira uzbuna i da se ljudi tada moraju negdje skloniti. Zatekli smo skloništa u takvom stanju kakvom jesu, no morat ćemo uložiti maksimalan napor da ono malo skloništa što nam stoji na raspolaganju privedemo njihovoj svrsi. Ima problema jer nešto su skladišta, nešto koriste udruge, bilo je svakakvih situacija, vjerojatno se mislilo da ta skloništa neće više nikada trebati.

Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak (SDP):
Ja imam direktno pitanje, aktualno. Svi znamo da je bio raspisan natječaj po kojem su se dodjeljivale financijske potpore medijima koji je na kraju bio poništen. Zanima nas jeste li znali da je pročelnica u rodbinskim vezama s glavnim urednikom jednog od portala i jeste li znali da niti jedan član povjerenstva ne smije biti u rodbinskim ili bilo kakvim drugim vezama s nekim od medija?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Toliko jesam informiran da znam da ne smije biti u bliskim rodbinskim vezama, a informaciju da su pročelnica i novinar u bliskim rodbinskim vezama kako je on napisao, to naravno da nisam znao. Dakle, niti sam znao niti vodim o tome brigu, a taj koji je na kraju rekao da su u bliskim rodbinskim vezama, on je znao. Nadam se barem da je znao prije, da nije saznao taj čas kada je poziv završen. Da je upozorio, mi bismo promijenili povjerenstvo, a ovako je ostalo jedino rješenje poništiti javni poziv jer ako u bliske rodbinske veze, to sigurno ne može proći.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Rekli ste da je gospodin novinar koji se prijavio na natječaj trebao znati da su u rodbinskim vezama on i članica povjerenstva gđa Petrović, međutim to isto je znala i gđa Petrović koja sjedi u povjerenstvu pa se nameće pitanje zašto se ona sama nije izuzela iz odlučivanja u tom predmetu i koji su vaši potezi, osim poništavanja natječaja, jer se tu dogodila etička povreda službeničke dužnosti?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Prvo, što se tiče tog javnog poziva općenito, oko toga su napravljene tenzije iz meni nepoznatih razloga, a obzirom da svi skupa vjerojatno pratite situaciju i u medijima, možde se to sve skupa može i racionalno objasniti. Kažnjavati zbog takvih propusta neću, čak i da se pročelnica nije izuzela, jer ako tako krenemo, tko će onda ovdje ostati raditi? A što se tiče samog događaja na povjerenstvu, ne znam što je bilo, pročelnica je tu pa neka odgovori sama. Nitko nije pitao je li se ona izuzela, svi su najprije osudili.
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Maja Petrović:
U trenutku glasovanja za taj određeni medij, ja sam napustila prostoriju i nisam uopće sudjelovala u glasovanju.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Zanima me je li istina što su pisali pojedini mediji da je u gradskoj kući u izvidnim radnjama bila policija? Nakon odlaska vašeg prethodnika, nadao sam se da takvih stvari više neće biti.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
- Je li netko bio ili nije, dobro znate da o tome, kada bih znao ili znam, ne smijem govoriti. Takav je zakon. Ono što vam mogu reći vezano za to je da ne znam zašto ste se tako nadali jer sigurno je ako dolaze, možda dolaze zbog nečega što je bilo u proteklih 20 godina, a ne sada. Ispada da je sve bilo u ovih šest mjeseci.

Vijećnik Dinko Zima (SDP):
Pitanje vezano za financijske potpore koje dodjeljujete vi kao gradonačelnik svojim odlukama. Postoji li kriterij ili je to jednostavno princip 'tko zatraži pa vi procijenite'. Vidljivo je prema odlukama koje su objavljene, da ima doista velikih razlika u iznosima. Postoji li kriterij i mogu li svi koji se prijave dobiti takvu potporu? Riječ je o financijskim potporama za turizam, vinotočje, postavljanje reklamnih panoa itd. Znači ako netko želi otvoriti apartmane u Požegi, može se javiti Povjerenstvu i zatražiti financijsku potporu?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Ni pogledao nisam tu odluku. Postoji Povjerenstvo koje se imenuje upravo zato da procijeni kome treba i koliko dati, na temelju zahtjeva koji su podneseni. Jasno da postoji kriterij i Povjerenstvo se njima vodi. Ja ne revidiram njihovu odluku, nego je samo proslijedim na realizaciju.
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Što se tiče javnih potpora u turizmu, kada otvorimo javni poziv prvo se dolazi s odlukom koja dolazi iz Županije. Na osnovu te odluke, zahtjev koji popuni svaka zainteresirana strana, povjerenstvo odlučuje kome će sredstva biti dodijeljena i u kojem iznosu. Isto to važi i za ostale pozive. Praksa kakva je bila ranije više nije, mi za sve što idemo raspisujemo natječaj i svima dajemo iste uvjete.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Vrlo jednostavno pitanje, hoće li parking kod bolnice ostati besplatan?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Grad nije vlasnik parcele na kojoj je parking već je to Opća županijska bolnica. Županija je njezin osnivač, a ne Grad. Zbog toga ni Grad niti gradonačelnik nemaju nikakve ingerencije niti sudjeluju u upravljanju bolnicom. Čak nitko ni nema teoretske mogućnosti donositi bilo kakve odluke vezane uz bolničko parkiralište, osim same bolnice i Županije.