Mario Križanac

Mario Križanac

P O Z I V
za financiranje javnih potreba udruga građana na području grada Požege u 2022. godini

Poziv za prijavu programa/projekata kulture...

Poziv za prijavu programa/projekata predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, te ostalih udruga građana...

Poziv za prijavu programa/projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika...

- OBRASCI ZA PRIJAVU -

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju sve udruge građana koje su registrirane, te koje djeluju na području grada Požege.

Rok za prijave 18. veljače 2022.

Odluka o raspodjeli sredstava...

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama

Grad Požega raspisuje javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnog prostora udrugama (u nastavku teksta: natječaj), na rok od 5 godina, bez obračunavanja zakupnine.

Red. br. Lokacija  Površina (m2 Namjena  Datum i vrijeme
pregleda poslovnog prostora 
 1.  Pod gradom 21, Požega
(prostorije ID59)
 51,91  Aktivnosti od interesa za opće dobro
u području kulture i obrazovanja
 16.11.2020.
u 9:00 sati
 2.  Stjepana Radića 3, Požega
(prostorija ID138)
 18,27  Aktivnosti od interesa za opće dobro
u području kulture i obrazovanja
 16.11.2020.
u 10:00 sati

 

Natječaj...

Obrazac prijave...

Obrazac o nepostojanju duga...

Obrazac o partnerskom odnosu...

Rok za prijeve je do: 14. prosinca 2020. godine