Mario Križanac

Mario Križanac

Utorak, 05 Siječanj 2016 13:13

17. sjednica Gradskog vijeća 2015.

17. sjednica Gradskog vijeća održati će se u četvrtak 24. rujna 2015. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predlažen slijedeći

D N E V N I  R E D

- izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Izvješće o radu za 2014. godinu tvrtke Komunalac Požega d.o.o.
2. Izvješće o radu za 2014. godinu tvrtke Tekija d.o.o. Požega
3. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za:
a) lipanj 2015. godine
b) srpanj 2015. godine
c) kolovoz 2015. godine
4. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege za prvo polugodište 2015. godine
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2015. godinu
6. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2015. godine
b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2015. godine
c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2015. godine
d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2015. godine
e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2015. godine
7. Prijedlog Odluke o početku izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 4482/11, k.o. Požega
9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 4526/7, k.o. Požega
10. Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa kulturnog dobra - poslovnog prostora
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Požege
12. Prijedlog Odluke o visini nagrade članovima Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine Požega

Utorak, 05 Siječanj 2016 13:13

16. sjednica Gradskog vijeća 2015.

Utorak, 05 Siječanj 2016 13:12

15. sjednica Gradskog vijeća 2015.

16. sjednica Gradskog vijeća održati će se u ponedjeljak 29. lipnja 2015. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predlažen slijedeći

D N E V N I  R E D

- izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za:
     a) ožujak 2015. godine
     b) travanj 2015. godine
     c) svibanj 2015. godine
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2014. godinu
3.  a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2015. godinu i Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Požege za 2015.
     b) Prijedlog Izmjena i dopuna programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2015. godinu
4.  a) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2015. godinu
     b) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2015. godinu
     c) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2015. godinu
     d) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2015. godinu
     e) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2015. godinu
5.  a) Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2015. godinu
     b) Prijedlog I. izmjene Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
     c) Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2015. godinu
6. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
7.   a) Prijedlog Zaključka o predlaganju opoziva člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.
b) Prijedlog Zaključka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2015/2016.
9. Prijedlog Odluke o provođenju produženog boravka u osnovnim školama u Gradu Požega za školsku godinu 2015/2016.
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja grada Požege za razdoblje od 2015. do 2020. godine
11. Prijedlog Odluke o sklapanju sporazuma o povratu neosnovano naplaćenog iznosa komunalnog doprinosa
12. Prijedlog Odluke o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada
13. a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju kolnika od kamenog materijala 2015/2016.
     b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju javne rasvjete 2015/2016.
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega

Utorak, 05 Siječanj 2016 13:12

14. sjednica Gradskog vijeća 2015.

Utorak, 05 Siječanj 2016 13:11

10. sjednica Gradskog vijeća 2014.

10. Sjednica će se održati 10. srpnja 2014. god. u 16:00 sati.

Dnevni red...

Utorak, 05 Siječanj 2016 13:11

10. sjednica Gradskog vijeća 2014.

10. Sjednica će se održati 10. srpnja 2014. god. u 16:00 sati.

Dnevni red...

Utorak, 05 Siječanj 2016 13:11

9. sjednica Gradskog vijeća 2014.

9. Sjednica će se održati 29. svibnja 2014. god. u 16:00 sati.

Dnevni red...

Utorak, 05 Siječanj 2016 13:10

8. sjednica Gradskog vijeća 2014.

8. Sjednica će se održati 24. travnja 2014. god. u 16:00 sati.

Dnevni red...

Utorak, 05 Siječanj 2016 13:10

7. sjednica Gradskog vijeća 2014.

7. (tematska) sjednica će se održati 31. ožujka 2014. god. u 16:00 sati.

Dnevni red...