Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Mario Križanac

Mario Križanac

Opis predmeta nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju dječjeg vrtića na k.č.br. 1436, i 1471, k.o. Požega
Procijenjena vrijednost nabave je: 120.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi usluga. 
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-33/21

Poziv...

Dopuna 1....

Rok izvršenja usluge...

Pojašnjenje1...

Zapisnik...

Odluka...

Rok za dostavu ponuda je 9.9.2021. do 9:00 sati, bez obzira na način dostave.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude i sudjelovati u predmetnom postupku jednostavne nabave.

Opis predmeta nabave:  Nabava i ugradnja platforme za stubište za osobe s invaliditetom u OŠ Dobriše Cesarića u Požegi
Procijenjena vrijednost nabave je: 100.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi radova. 
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-25/21

Poziv...

Tehničke specifikacije...

Zapisnik...

Odluka...

Rok za dostavu ponuda je 6.8.2021. do 9:00 sati, bez obzira na način dostave.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude i sudjelovati u predmetnom postupku jednostavne nabave.

Ponedjeljak, 19 Srpanj 2021 15:01

JN-23-21 Usluga izrade projektne dokumentacije

Opis predmeta nabave: Nabava usluge – izrade dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju dječjeg vrtića na k.č.br. 1436, i 1471, k.o. Požega
Procijenjena vrijednost nabave je: 120.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi usluga.
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-23/21

Poziv..

1. Pojašnjenje...

2. Pojašnjenje...

Zapisnik...

Odluka o poništenju...

Rok za dostavu ponuda je 26.7.2021. do 9:00 sati, bez obzira na način dostave.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude i sudjelovati u predmetnom postupku jednostavne nabave.

Opis predmeta nabave: Nabava usluge – program obrazovanja/osposobljavanja za Njegovatelja/Njegovateljicu u
sklopu Projekta „PUK50“, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.13.0031
Procijenjena vrijednost nabave je: 50.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi.
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-18/21

Poziv..

Troškovnik...

1. pojašnjenje...

2. pojašnjenje...

3. pojašnjenje...

Zapisnik...

Odluka...

Rok za dostavu ponuda je 15.7.2021. do 11:00 sati, bez obzira na način dostave.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude i sudjelovati u predmetnom postupku jednostavne nabave.

Opis predmeta nabave: nužni radovi na sanaciji objekata u vlasništvu Grada Požege, vrste radova i količine definirane su troškovnikom u prilogu.
Procijenjena vrijednost nabave je: 90.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi.
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-21/21

Poziv..

Troškovnik...

Zapisnik...

Odluka...

Rok za dostavu ponuda bez obzira na način dostave je 13.7.2021. do 9:00 sati.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude i sudjelovati u predmetnom postupku jednostavne nabave.

Kandidacijske liste za izbore za Mjesne odbore 2022.

Zbirne kandidacijske liste...

Pojedinačne kandidacijske liste...

Srijeda, 08 Prosinac 2021 07:52

Objava 05/21

Subota, 21 Kolovoz 2021 19:57

Objava 02/20

Četvrtak, 18 Ožujak 2021 17:11

Objava 04/21

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008