Mario Križanac

Mario Križanac

P O Z I V
za financiranje javnih potreba udruga građana na području grada Požege u 2022. godini

Poziv za prijavu programa/projekata kulture...

Poziv za prijavu programa/projekata predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, te ostalih udruga građana...

Poziv za prijavu programa/projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika...

- OBRASCI ZA PRIJAVU -

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju sve udruge građana koje su registrirane, te koje djeluju na području grada Požege.

Rok za prijave 18. veljače 2022.

Odluka o raspodjeli sredstava...

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama

Grad Požega raspisuje javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnog prostora udrugama (u nastavku teksta: natječaj), na rok od 5 godina, bez obračunavanja zakupnine.

Red. br. Lokacija  Površina (m2 Namjena  Datum i vrijeme
pregleda poslovnog prostora 
 1.  Pod gradom 21, Požega
(prostorije ID59)
 51,91  Aktivnosti od interesa za opće dobro
u području kulture i obrazovanja
 16.11.2020.
u 9:00 sati
 2.  Stjepana Radića 3, Požega
(prostorija ID138)
 18,27  Aktivnosti od interesa za opće dobro
u području kulture i obrazovanja
 16.11.2020.
u 10:00 sati

 

Natječaj...

Obrazac prijave...

Obrazac o nepostojanju duga...

Obrazac o partnerskom odnosu...

Rok za prijeve je do: 14. prosinca 2020. godine

P O Z I V
za financiranje javnih potreba udruga građana na području Grada Požege u 2021. godini

Programi/projekti kulture
- programi udruga građana u kulturi od interesa za Grad
- program glazbenih, filmskih, književnih i scenskih djelatnosti
- program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
- program kulture nacionalnih manjina
- znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture
- programe kulturnih manifestacija
Programi/projekti predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, te ostalih udruga građana
1. PROGRAMI/PROJEKTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
- programi djelovanja mladih i za mlade Grada Požege
2. PROGRAMI/PROJEKTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
- programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika
- programi humanitarnih udruga
- programi udruga osoba s invaliditetom
- projekti iz područja zdravstva i socijalne skrbi od interesa za Grad Požegu
3. PROGRAMI/PROJEKTI OSTALIH UDRUGA GRAĐANA
- programi koji pridonose ljudskim i manjinskim pravima
- programi za zaštitu životinja
- program ostalih udruga i društava građana
Programi/projekti udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju sve udruge građana koje su registrirane, te koje djeluju na području Grada Požege.

Rok za prijave 22. listopada 2020.

Poziv za prijavu programa/projekata kulture...

Poziv za prijavu programa/projekata predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, te ostalih udruga građana...

Poziv za prijavu programa/projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika...

Odluka o financiranju...

Izmjena odluke o financiranju...

- OBRASCI ZA PRIJAVU -

Obrazac PR za prijavu...

Obrazac TR za prijedlog proračuna troškova...

Obrazac IZV - godišnje izvješće o realiziranom programu...

Obrazac ION - Izjava o nekažnjavanju...

Obrazac IONDF - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja...