Gore

Isteklo

ODLUKA
o izboru kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2019./2020.

Poslove pomoćnika u nastavi u Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Požega, nakon provedene usmene provjere znanja i sposobnosti (intervjua), odnosno provedenog postupka u svezi Javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, u školskoj godini 2019./2020. obavljat će kandidati iz Odluke u prilogu.

Odluka...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti za zapošljavanje pomoćnika
u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

     Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi radi provedbe Projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE – IV. faza“ objavljen 3. listopada 2019., na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega i na službenoj internetskoj stranici Grada Požege.
     Prijave na predmetni javni poziv zaprimljene su zaključno s danom 11. listopada 2019.

    Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u ponedjeljak 21. listopada 2019. u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.
Intervju će se održati prema nastavno navedenom rasporedu u prilogu.

Poziv...


JAVNI POZIV

Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme od 1. listopada 2019. godine do 17. lipnja 2020. godine, u tri gradske osnovne škole -OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriša Cesarić koje su partneri Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje – IV. faza“ u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ (u nastavku teksta: Projekt) – 3 IZVRŠITELJA.

Rok za prijave je do: 11. listopada 2019.

 

RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

      Utvrđena je Rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, za prijam u službu na neodređeno vrijeme Višeg referenta za upravljanje projektom u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Rang lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

     Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu, KLASA:112-01/20-01/1, URBROJ: 2177/01-05/01-20-1 od 10. siječnja 2019. godine provelo je 24. siječnja 2020. godine pisano testiranje kandidata za prijam u službu višeg referenta za upravljanje projektom u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije kojem su pristupila tri od četiri pozvana kandidata.
     Kandidati koji su pristupili na pisano testiranje ostvarili su najmanje 50% ukupnog broja bodova sukladno odredbi članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), te mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervju), u utorak, 4. veljače 2020. godine. Intervju će se održati u gradskoj upravi (soba br. 9), Trg Sv. Trojstva 1, Požega, prema rasporedu u pozivu.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu Višeg referenta za upravljanje projektom

     Javni natječaj za prijam u službu Višeg referenta za upravljane projektom u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, objavljen je u Narodnim novinama, broj: 126/2019. od 24. prosinca 2019. godine, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega, te na oglasnoj ploči i na službenoj internetskoj stranici Grada Požege.

Povjerenstvo poziva kandidata s gornje liste kandidata na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u petak, 24. siječnja 2020. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

 Lista...


 JAVNI NATJEČAJ
za Višeg referenta za upravljanje projektom

     Za prijam u službu na neodređeno vrijeme Višeg referenta za upravljanje projektom (službenik III. kategorije, potkategorije viši referent, 9. klasifikacijski rang) u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, jedan izvršitelj.

     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.- u nastavku teksta: ZSN), te posebne uvjete:
          - sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke
          - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
          - položen državni ispit
          - poznavanje rada na računalu
          - poznavanje jednog stranog jezika.

     Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

     U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

     Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

     Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici Grada Požege (www.pozega.hr).

     Na oglasnoj ploči Grada Požege i službenoj internetskoj stranici Grada Požege (www.pozega.hr) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

     Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega, s naznakom: „Za natječaj - za prijam u službu Višeg referenta za upravljanje projektom“.

     Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prilog uz natječaj...

Rok za prijeave je do: 2. siječnja 2020.

Rang lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

I. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika, KLASA:112-01/20-01/14, URBROJ: 2177/01-05/01-20-1 od 27. kolovoza 2020. godine provelo je 10. rujna 2020. godine pisano testiranje kandidata za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove višeg referenta za upravljanje projektom u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjeku za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije kojem je pristupilo sedam od osam pozvanih kandidata.
Kandidati koji su pristupili na pisano testiranje i koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova sukladno odredbi članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervju), u petak, 18. rujna 2020. godine. Intervju će se održati u gradskoj upravi (soba br. 9), Trg Sv. Trojstva 1, Požega, prema rasporedu u pozivu.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove višeg referenta
za upravljanje projektom

I. Javni natječaj za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove višeg referenta za upravljanje projektom u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjeku za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, objavljen je u Narodnim novinama, broj: 87/2020. od 29. srpnja 2020. godine, te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega, na oglasnoj ploči Grada Požege i na službenoj internetskoj stranici Grada Požege.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam vježbenika u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od dvanaest (12) mjeseci, radi osposobljavanja za poslove Višeg referenta za upravljanje projektom (službenik III. kategorije, potkategorije viši referent, 9. klasifikacijski rang).

    Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj: 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

     U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Prilog...

Natječaj je objavljen do 6. kolovoza 2020. godine

RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

Utvrđena je Rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, za prijam u službu na neodređeno vrijeme referenta-prometnog redara u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti (pismeno testiranje i intervju), kako slijedi u prilogu.

Rang lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu referenta-prometnog redara u Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Požege, provelo je 30. listopada 2019. godine pismeno testiranje kandidata kojem su pristupila dva (pozvana) kandidata.
Jedan kandidat nije na pismenom testiranju ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova sukladno odredbi članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.), te stoga ne može pristupiti usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervjuu).
Drugi kandidat, Dalibor Matić ostvario je potreban bodovni prag, te se upućuje na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u utorak, 5. studenog 2019. godine, u 9,30 sati, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih
na javni natječaj za prijam u službu referenta- prometnog redara

Povjerenstvo poziva kandidate s liste u prilogu na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u srijedu, 30. listopada 2019. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, Referenta - Prometnog redara (službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18. - u nastavku teksta: ZSN), te posebne uvjete:
        - SSS, upravne, prometne, građevinske ili tehničke struke
        - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
        - položen državni stručni ispit
        - završen program osposobljavanja za prometnog redara, odnosno položen ispit o stručnoj osposobljenosti za prometnog redara
        - položen vozački ispit B kategorije
        - zdravstvena sposobnost za obavljanje tih poslova.

Rok za prijave je do: 7. listopada 2019. godine

Imenovanje ravnatelj...

P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega

     Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega od 30. listopada 2019. godine objavljen je u Glasu Slavonije, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega, na oglasnoj ploči Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega i web stranici Grada Požege od 06. ožujka 2020. godine, a prijave su zaprimljene zaključno s danom 16. ožujka 2020. godine.

     Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni Natječaj održat će se u srijedu, 29. travnja 2020. godine, s početkom u 08:00 sati, u konferencijskoj dvorani u Poduzetničkom inkubatoru Požega, Industrijska ulica 39, 34000 Požega. Usmenoj provjeri znanja i sposobnosti (intervjuu) mogu pristupiti navedeni u pozivu.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega

 

Raspisuje se javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega. Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na mandat od četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

     Kandidati za ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega pored općih uvjeta propisnih zakonom moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, završen preddiplomski ili diplomski stručni studij ekonomskog, pravnog, društvenog, humanističkog ili tehničkog smjera
- najmanje tri (3) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
- iskustvo u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata
- aktivno znaje engleskog jezika.

Rok za prijave je do: 16. ožujka 2020. godine

Rang lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

     Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika, KLASA:112-01/20-01/13, URBROJ: 2177/01-04/01-20-1 od 27. kolovoza 2020. godine provelo je 9. rujna 2020. godine pisano testiranje kandidata za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove referenta za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege kojem je pristupilo pet od sedam pozvanih kandidata.
Kandidati koji su pristupili na pisano testiranje i koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova sukladno odredbi članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervju), u ponedjeljak, 14. rujna 2020. godine. Intervju će se održati u gradskoj upravi (soba br. 9), Trg Sv. Trojstva 1, Požega, prema rasporedu u pozivu.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove referenta za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv

     Javni natječaj za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove referenta za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, objavljen je u Narodnim novinama, broj: 83/2020. od 17. srpnja 2020. godine, te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega, na oglasnoj ploči Grada Požege i na službenoj internetskoj stranici Grada Požege.


Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam vježbenika u službu u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od dvanaest (12) mjeseci, radi osposobljavanja za poslove Referenta za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv (službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang).

     Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj: 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

     U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Prilog...

Natječaj je objavljen do 27. srpnja 2020. godine

RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

 Utvrđena je Rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, za prijam u službu na neodređeno vrijeme Voditelja Odsjeka za računalstvo i telekomunikacijske poslove, u Uredu gradonačelnika Grada Požege, za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti (pismeno testiranje i intervju), kako slijedi u prilogu.

Rang lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

Povjerenstvo je dana, 29. listopada 2019. godine, provelo pismeno testiranje kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme, Voditelja Odsjeka za računalstvo i telekomunikacijske poslove u Ured gradonačelnika Grada Požege.
Pismenom testiranju pristupio je pozvani kandidat Pavo Štimac koji je ostvario potreban bodovni prag, te se imenovani upućuje na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u utorak, 5. studenog 2019. godine, s početkom u 9,00 sati, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu Voditelja odsjeka za računalstvo i telekomunikacijske poslove

Povjerenstvo poziva kandidata s liste U prilogu na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u utorak, 29. listopada 2019. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Ured gradonačelnika Grada Požege, u Odsjek za računalstvo i telekomunikacijske poslove, Voditelja odsjeka za računalstvo i telekomunikacijske poslove (službenik I. kategorije, potkategorije viši rukovoditelj, 3. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11.- i 4/18. - u nastavku teksta: ZSN), te posebne uvjete:
          - magistar inženjer računarstva/računalstva ili stručni specijalist računarske/računalske struke
          - najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
          - položen državni stručni ispit
          - znanje engleskog jezika.

Rok za prijave je do 7. listopada 2019. godine

Odluka o odabiru kandidata... 

Odluka o odabiru kandidata...


 

 

Pozivaju se kandidatkinje na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u srijedu 8. srpnja  i četvrtak 9. srpnja 2020. od 8:00 sati prema priloženom rasporedu u Poduzetničkom inkubatoru, Industrijska ulica 39, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.

Poziv ...


JAVNI POZIV

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Požege da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Požegi za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta "PUK50“ Grad Požega - potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

Broj traženih osoba: 50
Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Požege
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Prijevoz na rad: djelomično
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme (planirano zapošljavanje na 12 mjeseci)

1. Ciljane skupine u navedenom radu su:
Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).

2. Opis poslova:
• pomoć u dostavu namirnica
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima
• organiziranje prehrane
• pomoć u održavanje čistoće stambenog prostora/domova
• pomoć pri oblačenju i svlačenju
• briga o higijeni i osobnom izgledu
• pomoć u socijalnoj integraciji
• pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava računa, dostava pomagala lijekova, plaćanje i sl.)
• pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
• pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

3. Prijavi je potrebno priložiti:
• zamolba
• životopis
• preslika dokaza o završenoj školi
• potvrda izdana od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
• preslika osobne iskaznice
• uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
• popunjena Izjava o pristanku na program osposobljavanje u sklopu projekta (može se preuzeti na stranicama Grada Požege ili osobno u Gradu Požegi, Trg Sv. Trojstva kbr. 1)
• podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke I. podtočke 1. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu

4. Razina obrazovanja:
• s najviše završenom srednjom školom

Rok za podnošenje prijava je do: 29. lipnja 2020.

Izjava o prihvaćanju Programa osposobljavanja u sklopu provedbe projekta...

ODLUKA
o izboru kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2019./2020.

 Poslove pomoćnika u nastavi u Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Požega, nakon provedene usmene provjere znanja i sposobnosti (intervjua), odnosno provedenog postupka u svezi Javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, u školskoj godini 2019./2020. obavljat će kandidati iz Odluke u prilogu.

Odluka...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti za zapošljavanje pomoćnika
u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u ponedjeljak, 30. rujna 2019. godine u 7:30h, u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz javnog poziva.

Poziv...


JAVNI POZIV


Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme od 1. listopada 2019. godine do 17. lipnja 2020. godine, u tri gradske osnovne škole -OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriša Cesarić koje su partneri Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje – IV. faza“ u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ (u nastavku teksta: Projekt) – 2 IZVRŠITELJA.

Rok za prijave je do: 25. rujna 2019.

 

Odluka o odabiru kandidata... 

Odluka o odabiru kandidata...


 

 

Pozivaju se kandidatkinje na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u petak 10. srpnja 2020. od 8:00 sati prema priloženom rasporedu u Poduzetničkom inkubatoru, Industrijska ulica 39, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.

Poziv ...


JAVNI POZIV

Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima KOORDINATORA/ICE PROJEKTA „PUK 50“, na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci, u Gradu Požegi za vrijeme provedbe projekta „ PUK 50“ ( kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.13.0031.) u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena - faza II“ (u nastavku teksta: Projekt) - 2 IZVRŠITELJA

UVJET:
- magistar ili stručni specijalist ekonomske struke
- znanje engleskog jezika

PREDNOST:
- završena edukacija za pripremu i provedbu projekata

UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV POTREBNO JE PRILOŽITI:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- domovnicu (preslika)
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca)
- dokaz o završenoj edukaciji za pripremu i provedbu projekata (ukoliko je primjenjivo)
- dokaz o znanju engleskog jezika

MJESTO RADA: gradska uprava Grada Požege

Rok za podnošenje prijava je do: 29. lipnja 2020. godine

Izjava o prihvaćanju Programa osposobljavanja u sklopu provedbe projekta...

RANG LISTA

Utvrđena je Rang-lista kandidata za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, za koje je proveden postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Lista...


O B A V I J E S T
kandidatima prijavljenim na Javni poziv za prijam polaznika na stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

     JAVNI POZIV ZA PRIJAM POLAZNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA, Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije na testiranje.

U otvorenom roku do 12. rujna 2019. godine, na javni poziv su zaprimljene ukupno tri prijave koje su pravovremene i potpune, te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.

Testiranje će se održati u četvrtak, 3. listopada 2019. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

U Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije prima se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci, u punome radnom vremenu (8 sati dnevno), jedan polaznik - magistar pravne ili ekonomske struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo (radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang).
Dodatni uvjeti za navedeno mjesto - nezaposlena osoba do 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku teksta: Zavod) vodi najmanje 30 dana kao nezaposlena osoba i koja nema:
- odgovarajuće radno iskustvo u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini i razini visokog obrazovanja
- više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Poziv vrijedi do: 12. rujna 2019.

 

JAVNI POZIV
o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova
iz paketa mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Predmet Javnog poziva: prijem u radni odnos radnika za rad na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci / provedba mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – javni rad
Broj radnika koji se prima: 10

Naziv radnog mjesta: radnik na revitalizaciji javnih površina

Uvjeti: NKV ili SSS
Radno vrijeme: rad s punim radnim vremenom
Prijevoz: u cijelosti
Radno iskustvo: radno iskustvo nije potrebno

Rok za prijave je do: 19. kolovoza 2020.

Odluka o zamjeni asistenta...


ODLUKA
o izboru kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2019./2020.

Poslove pomoćnika u nastavi u Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Požega, nakon provedene usmene provjere znanja i sposobnosti (intervjua), odnosno provedenog postupka u svezi Javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, u školskoj godini 2019./2020. obavljat će kandidati iz Odluke u prilogu.

Odluka...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti za zapošljavanje pomoćnika
u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u srijedu, 4. rujna 2019. godine, u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz javnog poziva, a koji će se održati prema rasporedu u prilogu.

Poziv...


JAVNI POZIV

 Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme, od 9. rujna 2019. godine do 17. lipnja 2020. godine, u tri gradske osnovne škole (OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriša Cesarić) koje su partneri Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje - IV. faza“ u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.

Rok za podnošenje prijava je do 27. kolovoza 2019. godine.

 

O D L U K A
o odabiru kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2020./2021.

Poslove pomoćnika u nastavi u Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Požega, nakon provedene usmene provjere znanja i sposobnosti (intervjua), odnosno provedenog postupka u svezi Javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, u školskoj godini 2020./2021., obavljati će kandati u Odluci.

Odluka...

Odluka o zamijeni asistenta... 


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti za zapošljavanje pomoćnika
u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

    Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi radi provedbe Projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE – IV. faza“ od 12. kolovoza 2020. godine, objavljen je na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega i na službenoj internetskoj stranici Grada Požege.

Poziv...


JAVNI POZIV

     Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme od 7. rujna 2020. godine do 18. lipnja 2021. godine, u tri gradske osnovne škole -OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriša Cesarić koje su partneri Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje – IV. faza“ u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III. – 34 IZVRŠITELJA

Poziv vrijedi do: 20. kolovoza 2020.

ODLUKU
o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega

Odluka...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zasnivanje radnog odnosa Stručnog suradnika za poduzetništvo, energetiku, poljoprivredu i turizam u Odjelu za strateško planiranje, razvojne programe i projekte te poduzetništvo u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni Natječaj održat će se u ponedjeljak, 10. lipnja 2019. godine, s početkom 07:30 sati u prostoru Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega, Industrijska ulica 39, 34000 Požega.

Poziv...


Odluka o imenovanju povjerenstva...


NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega    

     Raspisuje se natječaj za zasnivanje radnog odnos u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega (u nastavku teksta: Agencija) na radnom mjestu Stručni suradnik za poduzetništvo, energetiku, poljoprivredu i turizam u Odjelu za strateško planiranje, razvojne programe i projekte te poduzetništvo, dva (2) izvršitelja.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

     Kandidati za navedeno radno mjesto pored općih uvjeta propisnih zakonom moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
- magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- uvjerenje o usavršavanju za voditelja programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja ili
uvjerenje (certifikat, potvrda) o usavršavanju za pripremu i provedbu EU programa i projekata,
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova uključuje:
Obavljanje poslova vezanih uz podršku kontinuiranom razvoju protoka održivih projekta za financiranje prema nacionalnim, EU i drugim fondovima, uključujući razvoj i provedbu projekata sadržanim u razvojnoj strategiji Grada Požege, prati natječaje ministarstava, EU fondova i drugih organizacija, informira i izvješćuje o dostupnim nacionalnim i EU natječajima i sredstvima, radi na planiranju i provođenju projekata, predlaže partnerstva za provođenje projekata, analizira i izvješćuje o provedenim projektima, surađuje s gradovima i općinama kao i sa razvojnim agencijama i institucijama u zemlji i inozemstvu u svrhu pokretanja regionalnih, nacionalnih i prekograničnih razvojnih projekata.
Prati natječaje financirane sredstvima EU fondova, nacionalnim i drugim sredstvima.
Pruža stručnu pomoć u pripremi, savjetovanju i provedbi projekata financiranih iz EU, nacionalnih i drugih sredstava namijenjenih za poduzetništvo, energetiku, poljoprivredu i turizam.
Priprema i provodi razvojne projekte

Uz prijavu na natječaj za navedeno radno mjesto potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (original dokumenta ili ovjerena preslika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne (1) godine što se dokazuje sljedećim dokumentima (original dokumenta ili ovjerena preslika):
a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
- uvjerenje o nekažnjavanu (original ili ovjerena preslika), ne starije od tri (3) mjeseca
- uvjerenje o usavršavanju za voditelja programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja ili uvjerenje (certifikat, potvrda) o usavršavanju za pripremu i provedbu EU programa
- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)
- dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

Prijava na natječaj obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, broj telefona, broj mobitela i adresu e-mail pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Rok za prijave je do: 23. svibnja 2019. godine.

 

Odluka o poništenju natječaja...


JAVNI NATJEČAJ

     Raspisuje se javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega (u nastavku teksta: javni natječaj).
Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na mandat od četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

     Kandidati za ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požege pored općih uvjeta propisnih zakonom moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ekonomije, prava, građevine ili arhitekture
- najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
- iskustvo u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata
- aktivno znaje engleskog jezika.
Uz prijavu za javni natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (original dokumenta ili ovjerena preslika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od pet (5) godina što se dokazuje sljedećim dokumentima (original dokumenta ili ovjerena preslika):
a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
- potvrde, preporuke, izjave, članke ili druge dokumente koji potvrđuju stručne, radne i organizacijske sposobnosti
- uvjerenje o nekažnjavanu (original ili ovjerena preslika), ne starije od tri (3) mjeseca
- dokaz o iskustvu u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata
- dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.).
Prijava na javni natječaj obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, broj telefona, broj mobitela i adresu e-mail pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni javni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Rok za prijave je do: 23. svibnja 2019. godine.

 

RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju bodova

     Utvrđena je Rang-lista kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme Višeg stručnog suradnika-voditelja projekta „Export-Expert“ u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije (radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme provođenja projekta Europske unije „Export-Expert“, Ugovor kodni broj: UP.02.1.1.06.006), prema ukupnom broju bodova kandidata, za koje je provedena provjera znanja i sposobnosti.

Lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti

     Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu Višeg stručnog suradnika - voditelja projekta „Export-Expert“ (u nastavku teksta: Povjerenstvo) provelo je dana, 5. lipnja 2019. godine, pismeno testiranje kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme Više stručnog suradnika - voditelja projekta „Export-Expert.
Pismenom testiranju od šest pozvanih kandidata pristupila su dva kandidata. Jedan kandidat koji je pristupio pismenom testiranju nije ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova te sukladno članku 22. stavku 5. ZSN-a ne može pristupiti usmenoj provjeri znanja i sposobnosti (u nastavku teksta: intervju).
Kandidat koji je ostvario potreban bodovni prag, poziva se na intervju koji će se održati u petak, 7. lipnja 2019. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9), Trg Sv. Trojstva 1, Požega,.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika - voditelja projekta „Export - Expert“

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu Višeg stručnog suradnika - voditelja projekta „Export- Expert“ u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege utvrdilo je listu kandidata koje poziva na pismenu provjeru znanja u srijedu 5. lipnja 2019. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv na pismenu provjeru znanja...


ZAPISNIK o pristiglim prijavama...


O G L A S

     Za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme provođenja projekta Europske unije „Export-Expert“ (Ugovor kodni broj: UP.02.1.1.06.006) na radno mjesto Viši stručni suradnik - voditelj projekta „EXPORT-EXPERT“.
(službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od osamanaest (18) mjeseci za vrijeme provedbe projekta „Export-Expert“, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.
Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN nije drugačije određeno.

     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) propisane u članku 12. ZSN-a te posebne uvjete:
- magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje jednog stranog jezika.
Na temelju članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj:74/10. i 125/14.) osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

Prilog uz oglas...
Izjava o nepostojanju zapreka za prijem...

Rok za prijave je do: 23. svibnja 2019. godine.

 

RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju bodova

Utvrđena je Rang-lista kandidata za prijam u radni odnos referenta za računovodstvene poslove u Upravni odjel za financije Grada Požege, prema ukupnom broju bodova, za koje je provedena provjera znanja i sposobnosti (pismeno testiranje i intervju).

Rang lista...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove u Upravni odjel za financije Grada Požege provelo je dana, 15. travnja 2019. godine, pismeno testiranje kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme referenta za računovodstvene poslove.

Pismenom testiranju za referenta za računovodstvene poslove pristupilo je pet (5) od osam (8) pozvanih kandidata.
Dva (2) kandidata koja su pristupila pismenom testiranju nisu ostvarila najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno članku 22. stavku 5. ZSN-a.
Kandidati koji su ostvarili potreban bodovni prag, pozivaju se na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u četvrtak, 18. travnja 2019. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9), Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove

Povjerenstvo poziva kandidate s gornje liste kandidata na prethodnu provjeru znanja, putem pisanog testiranja koje će se održati u ponedjeljak, 15. travnja 2019. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


 JAVNI NATJEČAJ

ZA REFERENTA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

 •  Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije Grada Požege, Referenta za računovodstvene poslove (službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
 • Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11.- i 4/18. - u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:

          - SSS, ekonomske struke
          - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
          - položen državni stručni ispit.

 • Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 • U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Upravni odjel za samoupravu, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega, s naznakom: „Za natječaj - prijam namještenika u radni odnos“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rok za prijave je do: 21. ožujka 2019. godine

Prilog uz natječaj ...

 

 

Odluka o odabiru kandidata...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja Projekta „Zajedno u športu“

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni javni poziv održat će se u ponedjeljak (17. prosinca 2018. godine) i s početkom 08:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega prema pozivu u prilogu.

Poziv...


JAVNI POZIV

Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „Zajedno u športu“, na određeno vrijeme do 27. ožujka 2020. godine u Gradu Požegi u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“ (u nastavku teksta: Projekt) - 1 IZVRŠITELJ

UVJET:
- viša stručna sprema/visoka stručna sprema
- znanje engleskog jezika

Rok za prijeave je do: 10. prosinca 2018.

ODLUKA
o odabiru kandidata za voditelja Projekta „Požeški limači“

Milan Nikić iz Pavlovaca izabran je za voditelja Projekta „Požeški limači“ nakon provedenog selekcijskog postupka.

Odluka...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja Projekta „Požeški limači“

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni javni poziv održat će se u srijedu (14. studenog 2018. godine) s početkom u 08:00 sati u Upravnom odjelu za europske integracije, Trg Sv. Trojstva 11, 34000 Požega prema rasporedu u pozivu.

Poziv...


JAVNI POZIV
za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „Požeški limači“

Javni poziv za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „Požeški limači“na određeno vrijeme u trajanju od trideset (30) mjeseci (od studenog 2018. do 24. travnja 2021.), u Gradu Požegi u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ (u nastavku teksta: Projekt) - 1 IZVRŠITELJ.

 UVJETI:
- viša stručna sprema ili visoka stručna sprema
- znanje engleskog jezika
- završena edukacija za pripremu i provedbu projekata
- radno iskustvo u provedbi projekata

OPIS POSLOVA: direktno je odgovoran za komunikaciju unutar projekta te prema zainteresiranim dionicima, koordinaciju i raspodjelu odgovornosti u skladu s opisom projekta, osiguravanje poštivanja vremenski zacrtanih rokova sukladno opisu projekta, koordinacija rada svih zaposlenih na projektu, priprema financijskih i narativnih izvještaja, pruža pomoć koordinatorima projekta u prikupljanju i kontroli sve popratne dokumentacije, upravlja projektnim ciklusom.

Prilog...

Rok za prijave je do 8. studenoga 2018. godine

 POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja Projekta „Binarni kod 110“

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni javni poziv održat će se u utorak (23. listopada 2018. godine) i s početkom 08:00 sati u Upravnom odjelu za europske integracije Grada Požege, Trg sv. Trojstva 11, 34000 Požega

Poziv...


JAVNI POZIV

Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „Binarni kod 110“, na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest (12) mjeseci (od listopada 2018. do listopada 2019.), u Gradu Požegi u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga faza III“.

UVJETI:
- viša stručna sprema ili visoka stručna sprema
- znanje engleskog jezika
- završena edukacija za pripremu i provedbu projekata
- minimalno jedna (1) godina iskustva u provedbi projekata financiranih iz EU.

PR obrazac...

Rok za prijave je do 17. listopada 2018. godine

Rang-lista kandidata za prijam u radni odnos čistača u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, na neodređeno vrijeme, prema ukupnom broju bodova, za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju).

Lista...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u radni odnos čistača

Povjerenstvo poziva kandidate na prethodnu provjeru znanja koji su ostvarili potreban bodovni prag na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u četvrtak, 29. studenog 2018. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega, prema u pozivu.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u radni odnos čistača

Povjerenstvo poziva kandidate na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u srijedu, 7. studenog 2018. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


R J E Š E N J E
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos čistača

Rješenje...


JAVNI NATJEČAJ

   Za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, na radno mjesto - Čistač (namještenik IV. kategorije, potkategorije namještenik II, razina 2., 13. klasifikacijski rang), jedan izvršitelj.
   Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, propisane u članku 12. ZSN te poseban uvjet:
          - Niža stručna sprema ili osnovna škola.
   Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prilog...

Odluka o odabiru...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja Projekta „Zajedno u športu“

Pozivaju se kandidati na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) prijavljenih na predmetni javni poziv koji će se održati u srijedu (10. listopada 2018. godine) i s početkom 08:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega prema rasporedu u pozivu.

Poziv...


JAVNI POZIV


Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „Zajedno u športu“, na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci, u Gradu Požegi u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“ (u nastavku teksta: Projekt) - 1 IZVRŠITELJ

UVJET:
- viša stručna sprema/visoka stručna sprema
- znanje engleskog jezika

PREDNOST:
- završena edukacija za pripremu i provedbu projekata

Rok za prijeave je do: 1. listopada 2018.

 

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Utvrđena je Rang-listu kandidata za prijam u radni odnos tehničara za odražavanje i dostavljača u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, na neodređeno vrijeme, prema ukupnom broju bodova, za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju).

Lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u radni odnos tehničara za odražavanje i dostavljača

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos tehničara za odražavanje i dostavljača u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, na temelju pismenog testiranja kandidata provedenog 29. listopada 2018. godine poziva kandidata koji je zadovoljio bodovni prag na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u ponedjeljak, 5. studenog 2018. godine, u 9,00 sati, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Poziv...


ISPRAVAK u popisu članova povjerenstva...


R J E Š E N J E
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos tehničara za održavanje i dostavljača

Rješenje...

 


POZIV
na prethodnu pismenu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u radni odnos tehničara za odražavanje i dostavljača

Pozivaju se kandidati na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u ponedjeljak, 29. listopada 2018. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA - TEHNIČARA ZA ODRŽAVANJE I DOSTAVLJAČA

 

Za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, na radno mjesto - Tehničara za odražavanje i dostavljača (namještenik IV. kategorije, potkategorije namještenik II, razina 1., 11. klasifikacijski rang), jedan izvršitelj.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- SSS, tehničke struke ili tehničar računalstva
- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen vozački ispit „B“ kategorije.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Upravni odjel za samoupravu, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega, s naznakom: „Za natječaj - prijam namještenika u radni odnos“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rok za prijave je do: 1. listopada 2018. godine

Priilog...

Odluka o zamijeni asistenta...

Odluka o zamijeni asistenta...

Odluka o zamijeni asistenta...

Odluka o zamijeni asistenta...

Odluka o zamijeni asistenta...

Odluka o odabiru kandidata...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni javni poziv održat će se u utorak (21. kolovoza 2018.) i srijedu (22. kolovoza 2018.) s početkom 08:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Poziv...


JAVNI POZIV

 Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme, od 3. rujna 2018. godine do 14. lipnja 2019. godine, u tri gradske osnovne škole (OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriša Cesarić) koje su partneri Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje - IV. faza“ u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.

Rok za podnošenje prijava je do 9. kolovoza 2018. godine

PR obrazac...

 

Rezultati pisane provjere znanja...


Muzejsko vijeće Gradskog muzeja Požega utvrdilo je, da je u otvorenom roku do 17. 07. 2018. godine, na predmetni natječaj pristiglo ukupno pet prijava, te utvrdilo da na testiranje mogu pristupiti 4 kandidata, tj. (samo) kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja. Testiranje će održati u 08. 08. 2018. godine, u 9 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1, 34000 Požega.

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika u službu u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti utvrdilo je rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova.

Lista...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam vježbenika u službu

Kandidat koji je ostvario potreban bodovni prag, upućuje se na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u rijedu, 11. srpnja 2018. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam vježbenika u službu

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika u službu utvrdilo je listu kandidata i poziva ih na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u četvrtak, 5. srpnja 2018. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam vježbenika u službu Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od dvanaest (12) mjeseci, radi osposobljavanja za poslove Referenta za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv (službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang).
     U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.
     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.-u nastavku teksta: ZSN) te sljedeće posebne uvjete:
          - srednja stručna sprema, pravne ili ekonomske struke
          - bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž, kraćim od dvanaest (12) mjeseci
          - poznavanje rada na računalu.

     U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.
     Uz prijavu na javni natječaj obvezno se prilaže:
          - životopis
          - dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica)
          - dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
          - ispis elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
          - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri (3) mjeseca
          - osobno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati),
          - dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, uvjerenje/potvrda ili drugi odgovarajući dokument).
    Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na javni natječaj.
    Dopunu prijavi na javni natječaj moguće je podnijeti zaključno do dana.

Rok za podnošenje prijava: 24. svibnja 2018. god.

PRILOG uz natječaj...

R A N G - L I S T A

kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za javnu nabavu u Upravni odjel za samoupravu Grada Požega, utvrdilo je Rang-listu kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme:

Lista...


POZIV

Pozivaju se kandidati koji su pristupili pisanom testiranju, a ostvarili su najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.), pozivaju se na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti u četvrtak, 5. srpnja 2018. godine od 10:00 sati, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega prema priloženom rasporedu:

Poziv...

Ispravak poziva...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za javnu nabavu

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u srijedu, 20. lipnja 2018. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za javnu nabavu (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- magistar pravne ili ekonomske struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
- poznavanje rada na računalu

     Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

     Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
          - životopis
          - dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje od jedne (1) godine i to:
                a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
                b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima
          - dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznice)
          - dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
          - uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je položen)
          - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri (3) mjeseca)
          - dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, uvjerenje/potvrda ili drugi odgovarajući dokument)
         - vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN.
    Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
    Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.
Dopunu prijavi na natječaj moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka.

Rok za podnošenje prijava je do: 24. svibnja 2018. godine.

Prilog uz natječaj...

R A N G - L I S T A

kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za razrez i naplatu naknade za uređenje voda u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požega, utvrdilo je Rang-listu kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme:

Lista...


POZIV

Pozivaju se kandidati koji su pristupili pisanom testiranju, a ostvarili su najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.), pozivaju se na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti u četvrtak, 5. srpnja 2018. godine od 11:15 sati, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega prema priloženom rasporedu:

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za razrez i naplatu naknade za uređenje voda

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u srijedu, 20. lipnja 2018. godine, s početkom u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za razrez i naplatu naknade za uređenje voda (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

     Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

     Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
          - životopis
          - dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje od jedne (1) godine i to:
                a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
                b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima
          - dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznice)
          - dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
          - uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je položen)
          - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri (3) mjeseca)
          - dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, uvjerenje/potvrda ili drugi odgovarajući dokument)
         - vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN.
    Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
    Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.
Dopunu prijavi na natječaj moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka.

Rok za podnošenje prijava je do: 24. svibnja 2018. godine.

Prilog uz natječaj...

 

ODLUKA
o odabiru kandidatkinje za voditeljicu Projekta „PETICA ZA DVOJE - Pomoć - Edukacija – Tim - Integracija - Ciljanost - Afirmacija ZA DVOJE - IV. faza“

Odluka...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja/ice projekta „Petica za dvoje – IV. faza“

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni javni poziv održat će se u ponedjeljak (28. svibnja 2018.) s početkom u 08:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega prema navedenom rasporedu

Poziv...


 

 

J A V N I  P O Z I V

Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA PROJEKTA „Petica za dvoje - IV. faza“, na određeno vrijeme u trajanju od 1. lipnja 2018. do 15. svibnja 2021. godine, u Gradu Požegi u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“

UVJETI:
- sveučilišni prvostupnik ekonomske ili pravne struke ili stručni prvostupnik ekonomske ili pravne struke
- znanje engleskog jezika
- završena edukacija za pripremu i/ili provedbu projekata

Prijave se podnose na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom: „za zapošljavanje voditelja projekta“, u roku od osam (8) dana od objave javnog poziva na web. stranici Zavoda, Područnog ureda u Požegi.

Poziv vrijedi do: 17. svibnja 2018. god.

          Kandidati za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
- najmanje višu stručnu spremu odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara,
- najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
- tjelesnu i duševnu sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
- položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.
          Uz prijavu za javni natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
- dokaz o položenome stručnom ispitu s posebnim ovlastima i odgovornostima (ovjerena preslika uvjerenja ili potvrde)
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i dokaz o najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (original dokumenta ili ovjerena preslika):
a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) ugovor o radu ili rješenje o imenovanju ili potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz o najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
- uvjerenje o nekažnjavanu (original ili ovjerena preslika), ne starije od trideset (30) dana
- liječničko uvjerenje ili svjedodžbu ovlaštene zdravstvene ustanove da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti (original ili ovjerena preslika), ne starije od trideset (30) dana
- program rada za mandatno razdoblje.
Prijava na javni natječaj (u nastavku teksta: natječaj) obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, broj telefona, broj mobitela i adresu e-mail pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

          Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

pdfOdluka o raspisivanju natječaja...

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt management u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, utvrdilo je Rang-listu kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme, višeg stručnog suradnika za projekt management u Upravni odjel za europske integracije:

Rang lista...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt management

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt management, provelo je dana, 25. travnja 2018. godine pisano testiranje kandidata za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt management.

Pisanom testiranju za Višeg stručnog suradnika za projekt management pristupio je jedan kandidat.
Kandidat koji je pristupio pisanom testiranju, a ostvario je najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.), upućuje na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u četvrtak, 3. svibnja 2018. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega s početkom u 8 sati.

Poziv...


POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt management koje će se održati u srijedu 25. travnja 2018. godine u 9:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1.

Poziv...


J A V N I  N A T J E Č A J

     I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za projekt management (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
     II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
         - magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomske struke
         - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
         - položen državni stručni ispit
         - poznavanje jednog stranog jezika
         - poznavanje rada na računalu.
     III. Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
     IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
 

Rok za predaju dokumentacije je do 22. ožujka 2018. godine.

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

U Upravni odjel za samoupravu Grada Požege prima se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci, u punome radnom vremenu (8 sati dnevno), jedan polaznik, na radno mjesto, Referenta za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv, SSS, pravne ili ekonomske struke (radno mjesto III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang).

Prijave vrijede do 9. ožujka 2018. godine.

Poziv...

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Javne ustanove-Sportski objekti Požega

Raspisuje se Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove - SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri (4) godine.

Kandidati za ravnatelja Javne ustanove - Sportski objekti Požega moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
     - magistar ili stručni specijalist društvene struke,
     - pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
     - da se odlikuje stručnim radom, radnim i organizacijski sposobnostima.
Uz prijavu za javni natječaj potrebno je priložiti:
     - životopis
     - dokaz o stručnoj spremi (original dokumenta ili ovjerenu presliku)
     - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnica)
     - dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od pet (5) godina što se dokazuje sljedećim dokumentima (original dokumenta ili ovjerenu preslika):
     a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
     b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
     - uvjerenje o nekažnjavanu (original ili ovjerenu presliku), ne starije od tri (3) mjeseca
     - program rada za mandatno razdoblje.

     Prijava na javni natječaj obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, broj telefona, broj mobitela i adresu e-mail pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

      Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Rok za prijave je do: 7. ožujka 2018. godine

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referenta-komunalnog redara utvrdilo je Rang-listu kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme, referenta - komunalnog redara u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požega, prema ukupnom broju bodova.

Rang lista...

 


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu
referenta - komunalnog redara

Povjerenstvo je dana, 1. ožujka 2018. godine, provelo pisano testiranje kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme, referenta - komunalnog redara.
Pisanom testiranju za referenta - komunalnog redara pristupilo je jedan od dva pozvana kandidata.
Kandidat koji je pristupio pisanom testiranju, ostvario je najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.), upućuje na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u srijedu, 7. ožujka 2018. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega s početkom u 9 sati.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu referenta - komunalnog redara

     Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu referenta - komunalnog redara u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje poziva kandidate na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u četvrtak, 1 ožujka 2018. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


J A V N I  N A T J E Č A J

     Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, Referenta-komunalnog redara (službenika III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
          - SSS, upravne, tehničke ili trgovačke struke
          - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
          - položen državni stručni ispit
          - poznavanje rada na računalu
          - položen vozački ispit „B“ kategorije.
     Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
     Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
     Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. Ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
     Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu

Natječaj vrijedi do 1. veljače 2018. godine

 

 

Odluka o izboru kandidatkinje...

Izmjena Odluke o odabiru kandidatkinje...

Izmjena Odluke o odabiru kandidatkinje...

O D L U K A  o odabiru kandidatkinja...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za

Pozivamo kandidatkinje za zapošljavanje žena na radnom mjestu Radnica za pomoć u kući radi provedbe Projekta „PUK40“ od 10. siječnja 2018. godine na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) u utorak, 06. i srijedu, 07. veljače 2018. godine s početkom u 08:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega prema redosljedu u pozivu.

Poziv...


JAVNI POZIV

     Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Požege da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Požegi za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta "PUK40“ Grad Požega - potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

Broj traženih osoba: 40
Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Požege
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Prijevoz na rad: djelomično
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme (planirano zapošljavanje na 24 mjeseca)

     Ciljane skupine u navedenom radu su:
Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).

Poziv vrijedi do 22. siječnja 2018. godine

Izjava...

ODLUKA
o izboru kandidata za rad u javnim radovima kroz program Mjera zaštita od požara i bujičinih poplava

 

Odluka...

JAVNI POZIV

Grad Požega objavljuje potrebu za radnikom bez obzira na završenu razinu obrazovanja, jedan (1) izvršitelj, za radno mjesto u sklopu provedbe programa javnih radova „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava“ gdje sufinanciranje troškova zaposlenih radnika od strane HZZ-a iznosi 100% na vremenski period od šest (6)mjeseci.

Za poslove se mogu prijaviti osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih.

Prijavu mogu dostaviti i osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i to za rad u nepunom radnom vremenu, pri čemu ostvaruju proporcionalni dio plaće na temelju javnog rada, a istovremeno im se ne obustavlja isplata zajamčene minimalne naknade.

Rok za prijave je 05. siječnja 2018. godine.

Opširnije...

ODLUKA

o poništenju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove - SPORTSKI  OBJEKTI POŽEGA

Odluka...


JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Javne ustanove - Sportski objekti Požega

 • Raspisuje se Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove - SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA ( u nastavku teksta: javni natječaj).
 • Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri (4) godine.
 • Kandidati za ravnatelja Javne ustanove - Sportski objekti Požega moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

               - magistar ili stručni specijalist društvene struke,
               - pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
               - da se odlikuje stručnim radom, radnim i organizacijski sposobnostima.

 • Uz prijavu za javni natječaj potrebno je priložiti:

              - životopis
              - dokaz o stručnoj spremi (original dokumenta ili ovjerenu presliku)
              - domovnicu (presliku)
              - dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od pet (5) godina što se dokazuje sljedećim dokumentima (original dokumenta ili ovjerenu preslika):
                     a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
                     b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
              - uvjerenje o nekažnjavanu (original ili ovjerenu presliku), ne starije od tri (3) mjeseca
              - program rada za mandatno razdoblje.

Rok za podnošenje prijava je do 22. prosinca 2017. godine.

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za strateško planiranje, utvrdilo je Rang-listu kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme, višeg stručnog suradnika za strateško planiranje u Upravni odjel za europske integracije, prema ukupnom broju bodova (za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti testiranjem i putem intervjua):

Rang lista...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu višeg stručnog suradnika za strateško planiranje

koji su pristupili pisanom testiranju i koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.), upućuje na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u srijedu, 10. siječnja 2018. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za strateško planiranje u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u utorak, 9. siječnja 2018. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


O G L A S

 • Za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, višeg stručnog suradnika za strateško planiranje (službenik II. kategorije, potkategorije stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.
 • Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11. - u nastavku teksta: ZSN), te posebne uvjete:

             - magistar ili stručni specijalist ekonomske struke
             - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
             - položen državni stručni ispit
             - poznavanje jednog stranog jezika
             - poznavanje rada na računalu.

 • Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijemu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
 • U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit uz uvjet da državni stručni ispit položi u zakonskom roku.
 • Služba se zasniva na određeno vrijeme, radi zamjene duže vremena odsutne službenice odnosno do povratka službenice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN nije drugačije određeno.
 • Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči i internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom: „Prijava na oglas - referent za računovodstvene poslove“.

Oglas vrijedi do 21. prosinca 2017. godine.

Prilog...

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu računovodstvenog referenta u Upravni odjel za financije, utvrdilo je Rang-listu kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme računovodstvenog referenta u Upravni odjel za financije, prema ukupnom broju bodova (za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti testiranjem i putem intervjua:

Rang lista...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove

Kandidati koji su pristupili pisanom testiranju i koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.), pozivaju se na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u petak, 2. veljače 2018. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega, prema rasporedu u pozivu.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove

Povjerenstvo poziva kandidate na prethodnu provjeru znanja, putem pisanog testiranja koje će se održati u ponedjeljak, 22. siječnja 2018. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije Grada Požege, referenta za računovodstvene poslove (službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

 • Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11. - u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:

               - SSS, ekonomske struke
               - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
               - položen državni stručni ispit
               - poznavanje rada na računalu

 • Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijemu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, te dokaz da je nezaposlen.
 • U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit uz uvjet da državni stručni ispit položi u zakonskom roku.
 • Služba se zasniva na određeno vrijeme, radi zamjene duže vremena odsutne službenice odnosno do povratka službenice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN nije drugačije određeno.
 • Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči i internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad Požega, Trg SV. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom: „Prijava na oglas - referent za računovodstvene poslove“.

Oglas vrijedi do 20. prosinca 2017. godine.

Prilog...

ODLUKU
o odabiru kandidata za voditelja Projekta „PUK40“

Odluka o odabiru kandidata...


POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja/ica projekta "PUK40" koja će se održati 15. prosinca 2017. god. od 8:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi prema slijedećem rasporedu.

Opširnije...


Za zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „PUK40“, na određeno vrijeme u trajanju od 28 mjeseci (od prosinca 2017. do travnja 2020.), u Gradu Požegi u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (u nastavku teksta: Projekt) – 1 IZVRŠITELJ

Poziv vrijedi do: 4. prosinca 2017. godine

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo je utvrdilo rang-listu kandidata za prijam u službu višeg stručnog suradnika za strateško planiranje u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege.

Rang lista...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu
višeg stručnog suradnika za strateško planiranje

Kandidati koji su pristupio pisanom testiranju i koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.), pozivaju se na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati u ponedjeljak, 20. studenog 2017. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega, od 8:15 sati.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za strateško planiranje

Prethodna provjera znanja putem pisanog testiranja će se održati u četvrtak, 16. studenog 2017. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

 • Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za strateško planiranje (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
 • Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje jednog stranog jezika
- poznavanje rada na računalu.

 • Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 • U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10. i 125/14.), stručne uvjete.

Prilog uz natječaj ...

Krajnji rok za prijavu na natječaj je 02.11.2017. godine.

 ODLUKA

o odabiru kandidata za voditelja Projekta „Poduzetnički inkubator Požega“

Odluka...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja/ice projekta „Poduzetnički inkubator Požega“

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni javni poziv održat će se u petak, 15. rujna 2017. s početkom u 8:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


J A V N I  P O Z I V

Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA PROJEKTA „Poduzetnički inkubator Požega“ u sklopu natječaja „Razvoj poslovne infrastrukture“ na određeno vrijeme, od 18.9.2017. do 1.3.2019., jedan (1) izvršitelj.

Poziv vrijedi do 11. rujna 2017. godine

ODLUKA

o odabiru kandidata za voditelja projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE - II. faza“

Odluka...


POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (Intervju) za prijam Voditelja projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE - II. faza“održati će se 23. rujna 2015. god. s početkom u 11:30 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1 u Požegi prema slijedećem rasporedu.

Opširnije...


J A V N I   P O Z I V

Za zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA PROJEKTA „Petica za dvoje – II.faza" u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama", na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (od 1. listopada 2015. do 30. lipnja 2016. godine), jedan (1) izvršitelj.

Poziv vrijedi do: 23. rujna 2015. god.

N A T J E Č A J
za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege

Raspisuje se natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege.

Za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
- koja ima najmanje višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara te najmanje pet godina djelovanja u radu vatrogasne postrojbe sukladno članku 21. stavku 6. Zakona o vatrogastvu (NN, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04.- pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10. )
- da ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
- da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
- da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti.

Zamjenika zapovjednik se imenuje na mandat od četiri godine.

ODLUKA
o odabiru kandidata za pomoćnike u nastavi sklopu Projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE – IV. faza“

Odluka...


POZIV

kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Provjere će se održavati 30. kolovoza s početkom u 7:15 sati u Gradskoj vijećnici prema priloženom rasporedu...


J A V N I   P O Z I V

Za zapošljavanje osoba na poslovima  Pomoćnika/ce u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III", na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (od rujna 2017. do lipnja 2018. godine), jedan (35) izvršitelja/ce.

Poziv vrijedi do: 25. kolovoza 2017. god.

ODLUKA
o odabiru kandidata za voditelja Projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE – IV. faza“

Odluka...


POZIV

 kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja/ice projekta „Petica za dvoje – IV. faza“

Provjere će se održavati 31. kolovoza s početkom u 8:00 sati u Gradskoj vijećnici prema priloženom rasporedu...


J A V N I   P O Z I V

Za zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „Petica za dvoje – IV.faza" u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III", na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine (od rujna 2017. do rujna 2020. godine), jedan (1) izvršitelj.

Poziv vrijedi do: 25. kolovoza 2017. god.

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo je utvrdilo Rang-listu kandidata za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt management u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, prema ukupnom broju bodova (za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti testiranjem i putem intervjua).

Rang lista ...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu
višeg stručnog suradnika za projekt management

Provjere će se održavati 5. rujna s početkom u 9:00 sati u zgradi gradske uprave (soba br. 6) prema priloženom rasporedu...


J A V N I  N A T J E Č A J

I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za projekt management (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje jednog stranog jezika
- poznavanje rada na računalu.
III. Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10. i 125/14.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu ekonomske struke prema ranijim propisima.
V. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
VI. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje od jedne (1) godine:
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i
stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat
obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno
iskustvo na odgovarajućim poslovima
- dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznice)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma )
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri (3) mjeseca)
- dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, uvjerenje/potvrda ili drugi odgovarajući dokument)
- dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, uvjerenje/potvrda ili drugi odgovarajući dokument)
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 5. i 16. ZSN.

Poziv na pismenu provjeru znanja...

R A N G - L I S T A
kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo je utvrdilo Rang-listu kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požega, prema ukupnom broju bodova (za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti testiranjem i putem intervjua).

Rang lista ...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu
višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo

Provjere će se održavati 5. rujna s početkom u 11:00 sati u zgradi gradske uprave (soba br. 6) prema priloženom rasporedu...


J A V N I  N A T J E Č A J

I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
- magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
III. Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10. i 125/14.), stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu pravne ili ekonomske struke po ranijim propisima.
V. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
VI. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje od jedne (1) godine:
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznice)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma )
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri (3) mjeseca),
- dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, potvrda ili drugi odgovarajući dokument),
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN.

Poziv na pismenu provjeru znanja...

 
 
Powered by Phoca Download