Gore

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Grada Požege na određeno vrijeme

Grad Požega se određuje za davanje u zakup poslovnih prostora na rok od pet (5) godina prema prostorima u dokumentaciji.

Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom koju provodi Povjerenstvo za zakup poslovnih prostora, a koja će se održati 17. kolovoza 2022. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, Požega.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege, te Proračunu Republike Hrvatske.

Obrazac za podnošenje prijave...

Rok za podnošenje prijava je do: 12. kolovoza 2022. godine

 

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama

Grad Požega raspisuje javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama na rok od pet godina, bez obračunavanja zakupnine prema dokumentaciji.

Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju udruge, organizacije civilnog društva i manjinskih prava, te ustanove čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu.
Prijava se podnosi isključivo na propisanom obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Prijava na natječaj - Obrazac PR...

Izjava o nepostojanju duga - Obeazac IZ 1...

Izjava o partnerskom odnosu - Obrazac IZ 2...

Rok za prijave je do: 29. kolovoza 2022. godine

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Požege

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje sljedeće nekretnine:

Nekretnina oznake
k. č. br. 
Zemljišno-knjižni opis nekretnine  k.o./
z.k.ul.br. 
Površina
(m2) 
Lokacija  Početna cijena
(kn) 
 1795/2 i 1795/3  Kuća i dvorište oranica  Požega /
1470
 633
(409+224)
 Dubrovačka 30,
Požega
 119.400,00
 516  Stam+3 gosp. zgrade dvorište oranica  Dervišaga /
118
 1237  Orljavska 3,
Dervišaga
 306.000,00


JAVNI NATJEČAJ SE PROVODI PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA.
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Požege (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.
Pisana prijava, odnosno ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja i prebivalište (za fizičku osobu), odnosno naziv tvrtke i sjedište (za pravnu osobu) te osobni identifikacijski broj (OIB),
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- visinu ponuđene cijene
- broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Prodavatelj Grad Požega zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.

Dubrovačka ulica - elaborat...
Dubrovačka ulica ZK izvadak...
---
Dervišaga - elaborat...
Dervišaga ZK izvadak...

 

Rok za dostavu podnuda je do 28. lipnja 2022. godine u 11:00 sati

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 28. lipnja 2022. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

 
 
Powered by Phoca Download