Gore

Natječaji

Konačna lista...

Prijedlog liste prvenstva...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu

Grad Požega se određuje za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu na korištenje poslovnoog prostora udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu, na rok od pet (5) godina na adresi Antuna Kanižlića 3 (prostorija: ID6) površine 86,48 m2.

Pregled prostorija je 14. travnja 2020. do 10.00 do 11.00 sati.

Obrazac prijave...

Obrazac o nepostojanju duga...

Obrazac o partnerskom odnosu...

Rok za podnošenje prijava je do: 11. svibnja 2020. godine

N A T J E Č A J
za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet ovoga Natječaja je odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: PIP) ili najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije sukladno Pravilniku o radu poduzetničkog inkubatora, definiranju načina pružanja inkubacijskih usluga te utvrđivanju kriterija za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.
Predmet ovoga Natječaja je proizvodna hala veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²).

Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a mogu podnijeti:
1. Poduzetnici početnici
2. Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
3. Poduzetnici bez subvencija


Prijava za zahtjev inkubacije...

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanu duga...

Cjenik usluga ...

Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...

I. Izmjene i dopune Pravilnika o radu...

II. Izmjene i dopune Pravilnika o radu...

III. Izmjene i dopune Pravilnika o radu...

IV. Izmjene i dopune Pravilnika o radu...

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje građevinsko zemljište, kako slijedi:

 Nekretnina oznake k.č.br.  k.o./z.k.ul.br.  Površina (m2)  Lokacija  Opremljenost  Podaci iz prostorno-planske dokumentacije  Početna cijena (kn/m2)  Ukupna početna cijena (kn)
 1172 Požega / 5401  1337 Slavonska bb  Nema izravni pristup na javnu prometnicu  S-stambena namjena  279,92  374.253,04
 731/52 Požega / 7588  1147  Zelena bb  Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu  M-mješovita namjena  240,82  276.220,54
 731/53 Požega /  7588  1064  Zelena bb   Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu  M-mješovita namjena  240,82  256.232,48
 731/54 Požega /  7588  965  Zelena bb   Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu  M-mješovita namjena  240,82  232.391,30
 223 Vidovci /  667  664 Industrijska bb Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu  K-gospodarska namjena - poslovna   251,80  167.195,20

 

PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA
Javni natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Požege.

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.
Pisana prijava odnosno ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno naziv tvrtke i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB),
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema gradskom proračunu
- potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- visinu ponuđene cijene po metru kvadratnom zemljišta
- broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Rok za dostavu prijava je 29. listopada 2020. godine, do 14:00 sati.

 
 
Powered by Phoca Download