Gore

Istekli natječaji

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup na određeno vrijeme dijela Sportskog objekta u Požegi, u Ulici Pavla Radića kbr. 2a

   Predmet ovog javnog natječaja je davanje zakup teniskih igrališta 1. i 2. i dvije ( 2) svlačionice u prizemlju zgrade (u nastavku teksta: tenisko igralište) koji se nalaze u sklopu Sportskog objekta na lokaciji u Požegi, u Ulici Pavla Radića na kbr. 2 a, na određeno vrijeme od pet (5) godina radi postavljenja balona za vrijeme zimske sezone tenisa, kako slijedi:
          - od 1. studenog 2019. godine do 15. travnja 2020. godine
          - od 15. listopada 2020. godine do 15. travnja 2021. godine
          - od 15. listopada 2021. godine do 15. travnja 2022. godine
          - od 15. listopada 2022. godine do 15. travnja 2023. godine
          - od 15. listopada 2023. godine do 15. travnja 2024. godine.
Početna cijena zakupa za postavljanje balona na teniskom igralištu je 2.500,00 kn, mjesečno.

    Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege i Proračunu Republike Hrvatske.
Za sudjelovanje u javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u iznosu mjesečnog zakupa igrališta od 2.500,00 kn, na IBAN broj: HR812360000183510008, s pozivom na broj: HR 68 7706- OIB.

 

Konačna lista...

Prijedlog liste prvenstva...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu

Grad Požega se određuje za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu na korištenje poslovnoog prostora udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu, na rok od pet (5) godina na adresi Antuna Kanižlića 3 (prostorija: ID6) površine 86,48 m2.

Pregled prostorija je 14. travnja 2020. do 10.00 do 11.00 sati.

Obrazac prijave...

Obrazac o nepostojanju duga...

Obrazac o partnerskom odnosu...

Rok za podnošenje prijava je do: 11. svibnja 2020. godine

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege

Predmet ovog Javnog natječaja je davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, na području katastarskih općina (k.o.) Laze Ćosine, Novo Selo, Seoci, - Stara Lipa, Šeovci i Vidovci koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu predviđeno za zakup.
Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog javnog natječaja s popisom katastarskih čestica, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

Obrazac 1...
Obrazac 2...
Obrazac 3...
Obrazac 4...
Zahtjev za izdavavanje potvrde o podmirenju obveza...

Rok za podnošenje prijava je do: 11. studenog 2019. godine

Obavijest o javnom otvaranju ponuda...

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege (u k.o. Šeovci i k.o. Toranj)

    Predmet ovog Javnog natječaja je davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, na području katastarskih općina (k.o.) Šeovci i Toranj koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu predviđeno za zakup (u nastavku teksta: javni natječaj).
Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog javnog natječaja s popisom katastarskih čestica, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

     Sudionici ovog javnog natječaja mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.
Sudionik javnog natječaja ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala.
Zajednička ponuda ponuditelja na javnom natječaju smatra se nevažećom.
Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.

Rok za prijave je do: 10. travnja 2020. godine

Obavijest o javnom otvaranju ponuda...

N A T J E Č A J
za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet ovoga Natječaja je odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: PIP) ili najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije sukladno Pravilniku o radu poduzetničkog inkubatora, definiranju načina pružanja inkubacijskih usluga te utvrđivanju kriterija za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.
Predmet ovoga Natječaja je proizvodna hala veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²).

Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a mogu podnijeti:
1. Poduzetnici početnici
2. Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
3. Poduzetnici bez subvencija


Prijava za zahtjev inkubacije...

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanu duga...

Cjenik usluga ...

Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...

I. Izmjene i dopune Pravilnika o radu...

II. Izmjene i dopune Pravilnika o radu...

III. Izmjene i dopune Pravilnika o radu...

IV. Izmjene i dopune Pravilnika o radu...

Odluka o odabiru kandidata...


Natječaj za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet ovoga Natječaja je davanje u zakup/ili najam poslovnog prostora po komercijalnim uvjetima u Poduzetničkom inkubatoru Požega, u Industrijskoj ulici 39, Požega:
- uredski prostori veličine do 17,7 do 18,2 m² i
- proizvodne hale veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²).
Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.

 Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a mogu podnijeti:
- Poduzetnici početnici
- Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
- Poduzetnici bez subvencija.

Prijava za usluge inkubacije u Poduzetničkom centru...

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požega...

Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...

I. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

II. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

III. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

Odluka o radnom vremenu coworking prostora...

Cjenik usluga...

 
 

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje građevinsko zemljište, kako slijedi:

 Nekretnina oznake k.č.br.  k.o./z.k.ul.br.  Površina (m2)  Lokacija  Opremljenost  Podaci iz prostorno-planske dokumentacije  Početna cijena (kn/m2)  Ukupna početna cijena (kn)
 1172 Požega / 5401  1337 Slavonska bb  Nema izravni pristup na javnu prometnicu  S-stambena namjena  279,92  374.253,04
 731/52 Požega / 7588  1147  Zelena bb  Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu  M-mješovita namjena  240,82  276.220,54
 731/53 Požega /  7588  1064  Zelena bb   Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu  M-mješovita namjena  240,82  256.232,48
 731/54 Požega /  7588  965  Zelena bb   Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu  M-mješovita namjena  240,82  232.391,30
 223 Vidovci /  667  664 Industrijska bb Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu  K-gospodarska namjena - poslovna   251,80  167.195,20

 

PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA
Javni natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Požege.

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.
Pisana prijava odnosno ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno naziv tvrtke i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB),
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema gradskom proračunu
- potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- visinu ponuđene cijene po metru kvadratnom zemljišta
- broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Rok za dostavu prijava je 29. listopada 2020. godine, do 14:00 sati.

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje građevinsko zemljište gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi, u Industrijskoj ulici.

Oznaka i kultura zemljišta / k.o. / zk.ul.br.  Zemljišno-knjižni opis zemljišta  Površina (m2)  Opremljenost Podaci iz prostorno-planske dokumentacije Početna cijena (kn/m2) Minimalni broj radnika koje je potrebno zaposliti
 k.č.br. 4485, livada, k.o. Požega, zk.ul.br. 5390  Industrijska livada  2867  Dostupna je sva komunalna infrastruktura, priključaka na parceli nema. G-gospodarska namjena 7,00 3

Javni natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege i Državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 50% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, u roku od osam (8) dana od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja u Kronici požeško-slavonskoj, u zatvorenoj omotnici, na adresu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ (za građevinsko zemljište gospodarske namjene pod red. br. 1) - NE OTVARATI“.


Rok za dostavu prijava je 20. rujna 2019. godine, do 15,00 sati.


Otvaranje pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja prijava te utvrđuje da li udovoljavaju uvjetima objavljenim u javnom natječaju i o tome sastavlja zapisnik.

 

Odluka o odabiru kandidata...


Natječaj za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet ovoga Natječaja je davanje u zakup/ili najam poslovnog prostora po komercijalnim uvjetima u Poduzetničkom inkubatoru Požega, u Industrijskoj ulici 39, Požega:
- uredski prostori veličine do 17,7 do 18,2 m² i
- proizvodne hale veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²).
Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.

 Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a mogu podnijeti:
- Poduzetnici početnici
- Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
- Poduzetnici bez subvencija.

Prijava za usluge inkubacije u Poduzetničkom centru...

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požega...

Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...

I. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

II. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

Odluka o radnom vremenu coworking prostora...

Cjenik usluga...

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

Grad Požega daje u zakup putem javnog natječaja dio javne površine radi postavljanje kioska za obavljanje pekarskih djelatnosti, na određeno vrijeme od pet (5) godina.

Lokacija je u Osječkoj ulici (kod ulaza na parkiralište prema Gradskoj kuglani i Gradskom bazenu), na katastarskoj čestici k.č.br. 547/1 u površini od 14 m2.

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
Licitaciju provodi Povjerenstvo za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege.
Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja te njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno broj žiro-računa za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Pisana ponuda na natječaj dostavlja se u zatvorenoj omotnici, na adresu: „Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega“, naznakom: „Za natječaj za zakup javne površine od 6. kolovoza 2019. godine, ne otvarati“, preporučeno putem pošte ili neposredno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege i to radnog dana prije održavanja licitacije, odnosno zaključno s danom, 16. kolovoza 2019. godine.

LICITACIJA će se održati na dan, 19. kolovoza 2019. godine, u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

 

Natječaj za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet ovoga Natječaja je davanje u zakup/ili najam poslovnog prostora po komercijalnim uvjetima u Poduzetničkom inkubatoru Požega, u Industrijskoj ulici 39, Požega:
- 6 uredskih prostora veličine do 17,7 do 18,2 m² i
- 3 proizvodne hale veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²).
Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.

Korisnicima se daje na uporabu poslovni prostor te tehnička i savjetodavna podrška. Na raspolaganju je 10 uredskih prostora veličine 17 m² i 4 proizvodne hale veličine 143 m².

 Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a mogu podnijeti:
- Poduzetnici početnici
- Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
- Poduzetnici bez subvencija.

Prijava za usluge inkubacije u Poduzetničkom centru...

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požega...

Rok za prijave je do: 23. srpanj 2019. godine

Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...

I. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

II. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

Odluka o radnom vremenu coworking prostora...

Cjenik usluga...

 

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

Grad Požega daje u zakup putem javnog natječaja dio javne površine radi postavljanje kioska za obavljanje djelatnosti prodaje slastica, osvježavajućih napitaka i sladoleda, na određeno vrijeme od pet (5) godina.

Lokacija je u Osječkoj ulici (kod ulaza na parkiralište prema Gradskoj kuglani i Gradskom bazenu), na katastarskoj čestici k.č.br. 547/1 u površini od 21 m2.

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
Licitaciju provodi Povjerenstvo za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege.
Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja te njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno broj žiro-računa za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

 

Pisana ponuda na natječaj dostavlja se u zatvorenoj omotnici, na adresu: „Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega“, naznakom: „Za natječaj za zakup javne površine od 1. srpnja 2019. godine, ne otvarati“, preporučeno putem pošte ili neposredno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege i to radnog dana prije održavanja licitacije, odnosno zaključno s danom, 15. srpnja 2019. godine.

LICITACIJA će se održati na dan, 16. srpnja 2019. godine, u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

 

Odluka o prijemu kandidata...


Natječaj za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet natječaja je odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: PIP) ili najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na prijem i korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije sukladno Pravilniku o radu poduzetničkog inkubatora, definiranju načina pružanja inkubacijskih usluga te utvrđivanju kriterija za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.
Korisnicima se daje na uporabu poslovni prostor te tehnička i savjetodavna podrška. Na raspolaganju je 10 uredskih prostora veličine 17 m² i 4 proizvodne hale veličine 143 m².

Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a mogu podnijeti:
- Poduzetnici početnici
- Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
- Poduzetnici bez subvencija.

Prijava za usluge inkubacije u Poduzetničkom centru...

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požega...

Rok za prijave je do: 21. lipnja 2019. godine

Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

Odluka o radnom vremenu coworking prostora...

Cjenik usluga...

 

 

Konačna lista...

Prijedlog liste prvenstva...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu

Grad Požega se određuje za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu, na rok od pet (5) godina:

R.B. Lokacija

Površina

(m2)

Namjena Napomena
1.

Vukovarska 4

(prostorije 3. i 4.)

63,90

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje
2.

Vukovarska 4

(prostorije 1. i 6.)
60,15

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje
3.

Vukovarska 4

(prostorije 2.)
51,50

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje
4.

Vukovarska 4

(prostorije 5.)
34,55

aktivnosti od interesa za opće dobro u području

kulture

zajedničko korištenje WC-a i kuhinje

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge, organizacije civilnog društva i manjinskih prava, te ustanove čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu.

Obrazac PR - prijava na natječaj...

Obrazac IZ-1 - izjava o nepostojanju duga...

Obrazac IZ-2 - izjava o postojanju partnerskog odnosa...

Prijava na javni natječaj sa dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora“, preporučeno poštom ili neposredno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, najkasnije do 13. svibnja 2019. godine.

 J A V N I   N A T J E Č A J
ZA PRODAJU NEKRETNINA

I. GRAD POŽEGA PRODAJE NEKRETNINE u k,o. Požega, kako slijedi:

R.b.  Lokacija
 
 zk.ul.br.   Površina  (m2) Oznaka nekretnine Opremljenost
(komunalna  infrastruktura) 
Podaci iz prostorno-planske dokumentacije / cijena po m2 u kunama Ukupna vrijednost  nekretnine 
(kuna)
1. Orljavska bb 7505 44 k.č.br. 973/2,
oranica gradsko područje
mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu - „S“ stambena namjena 10.484,32
2. Orljavska bb 5390 8

k.č.br. 975/2,
put gradsko područje

mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu - „S“ stambena namjena 1.906,24
3. Orljavska bb 5390 10 k.č.br. 975/3,
pašnjak gradsko područje 
mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu - „S“ stambena namjena 2.382,80
4. Viktora Ivičića bb 5390 190  k.č.br. 3846/7,
oranica
nema priključka na komunalnu infrastrukturu  - „S“ stambena namjena 10.261,90

 II. NATJEČAJ SE PROVODI prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada.

III. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7757-OIB.

Rok za dostavu prijava je 26. travnja 2019. godine, u 15,00 sati.

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje građevinsko zemljište k.č.br. 4482/20 u poduzetničkoj zoni u Požegi površine 1.788 m2 u Industrijskoj ulici gospodarske namjene po početnoj dijeni od 7.00 kn i građevinsko zemljište k.č.br. 4482/21 u poduzetničkoj zoni u Požegi površine 1.497 m2 u Industrijskoj ulici gospodarske namjene po početnoj dijeni od 7.00 kn

Javni natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege i Državnom proračunu.

Za sudjelovanje na natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 50% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.


Krajnji rok za dostavu ponuda je do 15:00 sati 22. veljače 2019. godine

Prijedlog liste prvenstva ...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu

Grad Požega se određuje za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu, na rok od pet (5) godina.

Obrazac prijave...

Obrazac o nepostojanju duga...

Obrazac o partnerskom odnosu...

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje građevinsko zemljište k.č.br. 4482/23 u poduzetničkoj zoni u Požegi površine 4.440 m2 u Industrijskoj ulici gospodarske namjene po početnoj dijeni od 7.00 kn.

Javni natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege i Državnom proračunu.

Za sudjelovanje na natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 50% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.


Krajnji rok za dostavu ponuda je do 15:00 sati 16. studenoga 2018. godine

JAVNI NATJEČAJ
ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU GRADA POŽEGE

Osnivanje prava služnosti radi polaganja kablova i postavljanja uličnog ormara ili kabineta namijenjenog za smještaj elektroničke komunikacijske opreme na zemljištu u vlasništvu Grada Požege na čestici 4582/2 u Ulici Vladimira Nazora.

Natječaj vrijedi do: 21. rujna do 14:00 sati

J A V N I   P O Z I V
o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova
iz paketa mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Javni poziv za prijem u radni odnos radnika za rad na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci / provedba mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – javni rad na revitalizaciji javnih površina.

Poziv...

Poziv vrijedi do: 16. srpnja 2018. god.

PREDMET NATJEČAJA

1. Opis predmeta nabave:Radovi na održavanju komunalne infrastrukture u gradu Požegi i prigradskim
naseljima u 2018./2019. godini i to za:
- održavanje kolnika od kamenog materijala na period od 1 godine,

- održavanje javne rasvjete na period od 4 godine i

- održavanje horizontalne signalizacije na period od 1 godine.

2. Mjesto izvođenja: grad Požega i prigradska naselja

3. Alternativna ponuda: Nije dopuštena

4. Radovi se mogu ponuditi pojedinačno uz obveznu naznaku na koje se radove ponuda odnosi.
- procijenjena vrijednost: radovi na održavanju kolnika od kamenog materijala: 1.200.000,00 kuna bez PDV-a,

- radovi na održavanju javne rasvjete: 3.840.000,00 kuna bez PDV-a.

- radovi na održavanju horizontalne signalizacije: 130.000,00 kuna bez PDV-a

5. Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje:
Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na internetskim stranicama Grada Požege. Informacije na tel: 034/311-333 i 311-310

6. Troškovi izrade i dostave dokumentacije za nadmetanje
Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.

7. Početak i rok isporuke:
Početak: odmah po sklapanju ugovora
Kraj: definiran ugovorom

8. Krajnji rok za dostavu ponuda:
Datum: 11.06.2018. godine. Vrijeme: do 12:00 sati – bez obzira na način dostave.
Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku putem pošte ili neposredno u urudžbeni zapisnik na adresu: Grad Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom - Ne otvaraj - ponuda za "Radovi na održavanju komunalne infrastrukture u gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018./2019. godini", uz obveznu naznaku na koje se radove ponuda odnosi.

9. Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviti će se 11.06.2018. godine u 12:00 sati,u prostorijama Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, Požega. Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja. Otvaranju mogu biti nazočne ovlaštene osobe ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

10. Jezik na kojem se ponude sastavljaju je hrvatski jezik.
11. Cijena ponude izražena je u kunama.
12. Ponuda vrijedi: 90 dana.
13. Kriterij na kojem javni naručitelj temelji odabir je: najniža cijena.
14. Obračun izvršenih radova vršit će se putem privremenih i okončanih situacija, a na temelju stvarno izvedenih
količina. Obveza naručitelja je plaćanje neospornog dijela situacije izvođaču u roku 30 dana od dana ovjere situacije od strane naručitelja.

DOKUMENTACIJA...

TROŠKOVNIK održavanja kolnika...

TROŠKOVNIK održavanja horizontalne signalizacije...

TROŠKOVNIK održavanja javne rasvjete...

 

 

Grad Požega prodaje zemljište u svome vlasništvu u k.o. Požega, k.č.br. 467/1 površine 898 m²  I. zoni (M-mješovita namjena) u Osječkoj bb. Početna cijena je 37,46 kn/m² (ukupno: 33.639,08 kn).

Natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, a pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.

Rok za dostavu ponuda je do 27. travnja 2018. godne u 15:00 sati.

 

J A V N I    N A T J E Č A J
za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj ulici i Obrtničkoj ulici u Požegi

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje građevinsko zemljište gospodarske namjene u Industrijskoj ulici i Obrtničkoj ulici u Požegi (u poduzetničkoj zoni).

Natječaj vrijedi do 30. siječnja 2018. godnine.

Natječaj...

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu

Grad Požega se određuje za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu, na rok od pet (5) godina.

 

Obrazac prijave...

Obrazac o nepostojanju duga...

Obrazac o partnerskomo odnosu...

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege na određeno vrijeme:

I.          GRAD POŽEGA DAJE U ZAKUP POSLOVNI PROSTOR NA VRIJEME OD PET (5) GODINA:

 • na lokaciji Cehovska 1 prostor površine 16 m2 za djelatnst trgovine.


II.          GRAD POŽEGA DAJE U ZAKUP GARAŽE NA VRIJEME OD PET (5) GODINA:

 • na lokaciji Njemačka 1, 4 (četiri) garaže površine 11 m2, 
 • na lokaciji dr. Vlatka Mačeka,  3 (tri) garaže površine 14 m2,
 • Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
 • Javni natječaj je otvoren 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.
 • Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnicina adresu: GRAD POŽEGA, Trg Svetog Trojstva1, 34 000  Požega, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA LICITACIJU/JAVNI NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR POD REDNIM BROJEM ___“, odnosno „NE OTVARATI – PRIJAVA NA LICITACIJU/JAVNI NATJEČAJ ZA GARAŽU POD REDNIM BROJEM ___ . 
 • Prijava na licitaciju može se dostaviti osobno u pisarnicu Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega ili preporučenom pošiljkom do 8. prosinca 2017. godine.

Opšrinije...

Obrazac za podnošenje ponuda...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Grad Požega prodaje nektretnine iz priloga u svom vlasništvu u k.o. Požega.

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, u roku od petnaest dana (15) dana od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja u lokalnom tisku, u zatvorenoj omotnici, na adresu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ (za nekretninu pod red. br. ______) - NE OTVARATI“.
Rok za dostavu prijava je 1. prosinca 2017. godine, do 15,00 sati.
Otvaranje pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja prijava te utvrđuje da li udovoljavaju uvjetima objavljenim u javnom natječaju i o tome sastavlja zapisnik.

Prilog...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

Grad Požega prodaje nektretnine iz priloga u svom vlasništvu u k.o. Požega.

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, u roku od petnaest dana (15) dana od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja u lokalnom tisku, u zatvorenoj omotnici, na adresu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ (za nekretninu pod red. br. ______) - NE OTVARATI“.
Rok za dostavu prijava je 1. prosinca 2017. godine, do 15,00 sati.
Otvaranje pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja prijava te utvrđuje da li udovoljavaju uvjetima objavljenim u javnom natječaju i o tome sastavlja zapisnik.

Prilog...

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Požege utvrdilo je Listu za izbor korisnika stipendije darovitim učenicima srednjih škola u akademskoj godini 2017./2018.

Rang lista...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.

I. Grad Požega dodijelit će dvije (2) stipendije u iznosu od 400,00 kuna, mjesečno za školsku godinu 2017./2018. darovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Požege (u nastavku teksta: učenici).

II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju učenici koji:
- su redoviti učenici 2. - 4. razreda srednje škole
- imaju prebivalište na području Grada Požege najmanje 5 godina
- imaju prosjek ocjena najmanje 4,50
- su državljani Republike Hrvatske.

III. Prijavitelji su uz prijavu na javni natječaj dužni priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu
- presliku rodnog lista
- presliku domovnice
- uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u sljedeću školsku
godinu
- dokaz o sudjelovanju na natjecanjima u znanju u organizaciji nadležnog ministarstva ( uz uvjet
da je istima prethodilo gradsko natjecanje) za županijsko, međužupanijsko i međunarodno
natjecanje
- dokaz za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto na županijskom, međužupanijskom, državnom ili
međunarodnom natjecanju u znanju
- potvrdu o usporednom pohađanju druge srednje škole.
Navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.

IV. Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendije koja je nepravovremena, nepotpuna ili ne sadrži potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

V. Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u roku petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u lokanom tisku, na adresu: „ Grad Požega – za Povjerenstvo za stipendiranje darovitih učenika“, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega.

Natječaj je objavljen u Požeškoj kronici 26. listopada 2017. godine.

Rok za prijave je 10. studenoga 2017. godine.

Prijava...

---

Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola (SN: 3/14.) ...

Ispravak Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola (SN: 15/14) ...

Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju darovitih učenika (SN: 18/15.) ...

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Požege utvrdilo je Listu reda prvenstva za izbor korisnika stipendije u akademskoj godini 2017./2018.

Lista reda prvenstva...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2017./2018.

I. Grad Požega dodijelit će petnaest (15) stipendija u iznosu od 850,00 kuna, mjesečno za akademsku godinu 2017./2018. studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:
- imaju prebivalište na području Grada Požege
- studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan Grada Požege)
- imaju status redovnog studenta
- imaju hrvatsko državljanstvo
- nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita.
III. Kandidati su obvezni uz prijavu na javni natječaj priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu
- presliku rodnog lista
- presliku domovnice
- uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
- ovjerenu presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili presliku indeksa, te uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u sljedeću godinu
- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
- potvrdu o mjesečnim primanjima svih članova kućanstva za razdoblje od tri (3) mjeseca koja prethode ovom javnom natječaju
- uvjerenje Porezne uprave o drugim prihodima (za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva)
- dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija (uspjesi za prvo, drugo, treće mjesto na općinskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima)
- dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (student bez roditelja, učeničke i studentske potvrde za braću i sestre i sl.)
- izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe.
Navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.

Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendije koja je nepravovremena, nepotpuna ili ne sadrži potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u roku petnaest (15) dana od dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu, na adresu: „Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Požege“, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34 000 Požega.

Natječaj je objavljen u Požeškoj kronici 26. listopada 2017. godine.

Rok za prijave je 10. studenoga 2017. godine.

Prijava...

---

Pravilnik o stipendiranju (SN: 18/09.) ...

Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju (SN: 5/14.) ...

 J A V N I N A T J E Č A J
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

I. GRAD POŽEGA PRODAJE ZEMLJIŠTA u svome vlasništvu:

R.b.  Lokacija
 
 k.č.br.   Površina  (m2) Oznaka zemljišta Opremljenost
(komunalna  infrastruktura) 
Podaci iz prostorno-planske dokumentacije / cijena po m2 u kunama Ukupna vrijednost  nekretnine 
(kuna)
1. Osječka ulica 62b 468/7 590 oranica, gradsko područje

dostupna je sva komunalna infrastruktura; 

priključaka na nema

- „M“ zona: mješovita namjena 29.181,40
2. Zagrebačka ulica bb 4883 2836 oranica Ade

dostupna je sva komunalna infrastruktura; 

priključaka na nema

parcela se nalazi izvan građevinskog područja  13.102,32
3. Turnić bb 185 332 pašnjak u selu dostupna struja, vodovod i telefon  izgrađeni dio građevinskog područja naselja 5.491,28
4. Priorljavska ulica bb 1275 280 dvorište gradsko područje nema priključaka na komunalnu infrastrukturu - „M“ zona: mješovita namjena 96.392,80
5. Priorljavska ulica bb 1276 219 oranica gradsko područje nema priključaka na komunalnu infrastrukturu - „M“ zona: mješovita namjena 75.392,94

 II. NATJEČAJ SE PROVODI prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.
Natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

III. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7757-OIB.

Rok za dostavu prijava je 14. srpnja 2017. godine, u 15,00 sati.

PREDMET NATJEČAJA
1. Opis predmeta nabave:Radovi na održavanju komunalne infrastrukture u gradu Požegi i prigradskim
naseljima u 20175/2018. godini i to za:
- održavanje kolnika od kamenog materijala i
- održavanje javne rasvjete
2. Mjesto izvođenja: grad Požega i prigradska naselja
3. Alternativna ponuda: Nije dopuštena
4. Radovi se mogu ponuditi pojedinačno uz obveznu naznaku na koje se radove ponuda odnosi.
- procijenjena vrijednost: radovi na održavanju kolnika od kamenog materijala: 1.200.000,00 kuna bez PDV-a
radovi na održavanju javne rasvjete: 750.000,00 kuna bez PDV-a.
5. Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje:
Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na internetskim stranicama Grada Požege. Informacije na tel: 034/311-333 i 311-310
6. Troškovi izrade i dostave dokumentacije za nadmetanje
Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.
7. Početak i rok isporuke:
Početak: odmah po sklapanju ugovora
Kraj: definiran ugovorom
8. Krajnji rok za dostavu ponuda:
Datum: 07.06.2017. godine. Vrijeme: do 12:00 sati – bez obzira na način dostave.
Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku putem pošte ili neposredno u urudžbeni zapisnik na adresu: Grad Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom - Ne otvaraj - ponuda za "Radovi na održavanju komunalne infrastrukture u gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2017./2018. godini", uz obveznu naznaku na koje se radove ponuda odnosi.

9. Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviti će se 12.06.2015. godine u 12,00 sati,u prostorijama Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, Požega. Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja. Otvaranju mogu biti nazočne ovlaštene osobe ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

10. Jezik na kojem se ponude sastavljaju je hrvatski jezik.
11. Cijena ponude izražena je u kunama.
12. Ponuda vrijedi: 90 dana.
13. Kriterij na kojem javni naručitelj temelji odabir je: najniža cijena.
14. Obračun izvršenih radova vršit će se putem privremenih i okončanih situacija, a na temelju stvarno izvedenih
količina. Obveza naručitelja je plaćanje neospornog dijela situacije izvođaču u roku 30 dana od dana ovjere situacije od strane naručitelja.

 

DOKUMENTACIJA...

TROŠKOVNIK održavanja kolnika...

TROŠKOVNIK održavanja javne rasvjete...

 

 

Odluka o konačnoj listi kandidata za najam gradskih stanova

Lista...


Odluka o listi listi kandidata za najam gradskih stanova

Rang lista ... 


JAVNI NATJEČAJ
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA KOJIMA RASPOLAŽE GRAD POŽEGA - UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA

I. Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje u najam useljivog gradskog stana (u nastavku teksta: zahtjev) ima svaki punoljetni, hrvatski državljanin, koji pored općih uvjeta propisanih posebnim propisima ispunjava i slijedeće uvjete:
          - da ima prebivalište na području Grada Požege,
          - da nema u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan,
          - da nema pravo korištenja odgovarajućeg stana, na temelju ugovora o najmu stana ili na temelju posebnog propisa.
          - da nije iskoristio pravo na otkup stana, sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
          - da nema, niti je ostvario pravo na obnovu za popravak ratom uništene ili oštećene kuće sukladno Zakonu o obnovi
          - ako je zaposlen u trgovačkom društvu ili ustanovi koja raspolaže vlastitim fondom stanova i stambenih zgrada.

Uvjeti iz stavaka 1. alineje 1.do 6. ove točke moraju se zadovoljiti kumulativno i to od strane svih članova domaćinstva za koje se traži davanje stana u najam.

II. Lista kandidata za davanje u najam gradskih stanova utvrđuje se sukladno članku 8. do 16. Odluke o davanju u najam gradskih stanova (Službene novine Grada Požege, broj:18/09.), na vrijeme od pet (5) godina.

IV. Zahtjev na natječaj predaje se putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, na adresu: Grad Požega, Upravni odjel za samoupravu, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega.
Zahtjevi se zaprimaju do 4. travnja 2017. godine.
Zahtjev na natječaj može se preuzeti u sobi br. 13, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati te na web. stranici Grada Požege (www.pozega.hr).
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, soba br. 13 ili putem telefona br. 034/ 311-304.

Obrazac za prijavu...

 J A V N I  N A T J E Č A J
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

I. GRAD POŽEGA PRODAJE NEKRETNINE u k,o. Požega, kako slijedi:

R.b.  Lokacija
 
 zk.ul.br. 

 Površina

m2 

Oznaka zemljišta  Opremljenost
(komunalna  infrastruktura) 

 Ukupna 

vrijednost

zemljišta

1.

Osječka ulica, 

Požega

Požega

5390

12.291

k.č.br. 467/1

oranica

 gradsko područje 

nema 418.106,45 kn

 II. NATJEČAJ SE PROVODI prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda i to za formiranje (uređenje) građevne čestice (okućnice) na kojoj je izgrađena građevina sukladno zakonom propisanim dokumentima.
Natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

III. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7757-OIB.
Pisana prijava odnosno ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu) te osobni identifikacijski broj (OIB),
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema gradskom proračunu
- potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- visinu ponuđene cijene po metru kvadratnom zemljišta
- broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine

Rok za dostavu prijava 30. prosinca 2016. godine, do 14,00 sati.

 J A V N I   N A T J E Č A J
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

I. GRAD POŽEGA PRODAJE NEKRETNINE u k,o. Požega, kako slijedi:

R.b.  Lokacija
 
 zk.ul.br.   Površina  (m2) Oznaka nekretnine Opremljenost
(komunalna  infrastruktura) 
Podaci iz prostorno-planske dokumentacije / cijena po m2 u kunama Ukupna vrijednost  nekretnine 
(kuna)
1. Osječka ulica 5390 7282 k.č.br. 464/1,
oranica gradsko područje
 nema - „M“ zona: mješovita izgradnja u površini od 4369 m2/ 37,46 kuna
- „Z1“ zona: izgradnja više obiteljskih stambenih građevina u površini od 3459 m2/ 14,47
213.715,30 
2. Osječka ulica 5390 847

k.č.br. 464/1,
oranica gradsko područje

nema  -„M“ zona: mješovita izgradnja u površini od 721 m2/ 37,46
- „Z1“ zona: izgradnja više obiteljskih stambenih građevina u površini od 126 m2/ 14,47 
28.830,99 
3. Osječka ulica 5390 1700 k.č.br. 466,
oranica gradsko područje 
nema   - „M“ zona: mješovita izgradnja/ 37,46 (37,4583705882) 63.682,00 
4. Njemačka ulica 5401 560  k.č.br. 1624/1,
oranica u Arslanovcima
nema   - „I“ zona gospodarska namjena -proizvodna /209,56 117.354,19 

 II. NATJEČAJ SE PROVODI prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda i to za formiranje (uređenje) građevne čestice (okućnice) na kojoj je izgrađena građevina sukladno zakonom propisanim dokumentima.
Natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

III. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7757-OIB.

Rok za dostavu prijava je 2. prosinca 2016. godine, u 15,00 sati.

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i javne površine za postavljanje kioska

I. GRAD POŽEGA DAJE U ZAKUP JAVNU POVRŠINU ZA POSTAVLJANJE KIOSKA ZA OBAVLJANJE PEKARSKE DJELATNOSTI NA VRIJEME OD PET GODINA:

 Lokacija 

Oznaka

 zemljišta 

 

 Zona 

 
 

 Površina (m2) 

 

Početna

cijena

mjesečne

 zakupnine 

s PDV-om

(kn/m2)

 Križanje Vukovarske i

Franje Cirakija 

k.č br. 1519,

 k. o. Požega 

I 12  35,00 

 

 • Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
 • Usmeno javno nadmetanje – licitacija će se održati dana 21. studenog 2016. godine u 12,00 sati u prostorijama Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.
 • Javni natječaj je objavljen na Oglasnoj ploči Grada Požege, na web stranici Grada Požege (www.pozega.hr) te u Požeško-slavonskoj kronici.
 • Podatke o javnoj površini koja je predmet ovoga Javnog natječaja zainteresirani natjecatelji mogu dobiti svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.

 Konačna lista prvenstva za dodjelu pojedinog poslovnog prostora udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu.

Lista...


J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege na određeno vrijeme

I.          GRAD POŽEGA DAJE U ZAKUP POSLOVNI PROSTOR NA VRIJEME OD DESET (10) GODINA:

 Lokacija    Površina (m2)   

Početna

cijena

mjesečne

 zakupnine 

s PDV-om

(kn/m2)

 
 

Ukupna početna

 cijena mjesečne 

zakupnine s

PDV-om (kn)

 
 

Djelatnost iz grupe 1.

Tabele 1.

Pravilnika o utvrđivanju

zakupnine i djelatnosti

u poslovnom prostoru

(Službene novine

Grada Požege:

12/14., 16/14., 3/15. i 19/15.) 

 A. Kanižlića 1   19,80 375,00 7.425,00   financijska djelatnost


I.          GRAD POŽEGA DAJE U ZAKUP POSLOVNI PROSTOR NA VRIJEME OD PET (5) GODINA:

 

 Lokacija  Površina (m2)  

Početna

cijena

mjesečne

 zakupnine 

s PDV-om

(kn/m2)

Ukupna početna

 cijena mjesečne 

zakupnine s

PDV-om (kn)

Djelatnost iz grupe 7.

Tabele 1.

Pravilnika o utvrđivanju

zakupnine i djelatnosti

u poslovnom prostoru

(Službene novine

Grada Požege:

12/14., 16/14., 3/15. i 19/15.)

Dr. V. Mačeka 14 12,50 175,00 garaža
Njemačka 1
11 12,50 137,50 garaža
Njemačka 1 11 12,50 137,50 garaža
Njemačka 1 11
12,50
137,50
garaža
 • Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
 • Javni natječaj je otvoren 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.
 • Usmeno javno nadmetanje – licitacija će se održati dana 14. studenog 2016. godine u 12,00 sati.

Rang lista i odluke...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2016./2017.

I. Grad Požega dodijelit će osam (8) stipendija u iznosu od 850,00 kuna, mjesečno za akademsku godinu 2016./2017.. studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:
- imaju prebivalište na području Grada Požege,
- studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan Grada Požege)
- imaju status redovitog studenta
- imaju hrvatsko državljanstvo
- nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita
III. Kandidati su obvezni uz prijavu na javni natječaj priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu
- presliku rodnog lista
- presliku domovnice
- uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o upisu na redovito školovanje
- ovjerenu presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili presliku indeksa, te uvjerenje (potvrdu)
obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u sljedeću godinu
- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
- potvrdu o mjesečnim primanjima svih članova kućanstva za razdoblje od tri (3) mjeseca koja prethode
ovom javnom natječaju
- uvjerenje Porezne uprave o drugim prihodima
- dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija (uspjesi za prvo,
drugo, treće mjesto na općinskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima)
- dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (student bez roditelja, učeničke i studentske potvrde za braću
i sestre i sl.)
- izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe.

Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendije koja je nepravovremena, nepotpuna ili ne sadrži potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.


Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u roku petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu, na adresu: „Povjerenstvo za stipendiranje darovitih učenika", Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34 000 Požega.

Natječaj je objavljen u Požeškoj kronici, a prijave se predaju do 4. studenog 2016. god.

Prijava...

Rang lista i odluke...


JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2016./2017.

 I. Grad Požega dodijelit će tri (3 ) stipendije u iznosu od 400,00 kuna, mjesečno za školsku godinu 2016./2017. darovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju učenici koji:
- su redoviti učenici 2. - 4. razreda srednje škole
- imaju prebivalište na području Grada Požege najmanje 5 godina
- imaju prosjek ocjena najmanje 4,50
- su državljani Republike Hrvatske.
III. Kandidati su obvezni uz prijavu na javni natječaj priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu
- presliku rodnog lista
- presliku domovnice
- uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u sljedeću školsku
godinu
- dokaz o sudjelovanju na natjecanjima u znanju u organizaciji nadležnog ministarstva ( uz uvjet da je
istima prethodilo gradsko natjecanje) za županijsko, međužupanijsko i međunarodno natjecanje
- dokaz za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto na županijskom, međužupanijskom, državnom ili međunarodnom
natjecanju u znanju
- potvrdu o usporednom pohađanju druge srednje škole.


Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendije koja je nepravovremena, nepotpuna ili ne sadrži potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.


Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u roku petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu, na adresu: „Povjerenstvo za stipendiranje darovitih učenika", Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34 000 Požega.

Natječaj je objavljen u Požeškoj kronici, a prijave se predaju do 28. listopad 2016. god.

Prijava...

J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine - k.č.br. 4526/7, k.o. Požega

GRAD POŽEGA PRODAJE SLJEDEĆU NEKRETNINU:
Zemljišno-knjižni opis ulica i parkiralište, a u naravi većem dijelu predstavlja uređenu asfaltiranu prometnicu, u manjem dijelu parkirališta opločena betonskim elementima i zeleni otoci (zatravnjenja) površine 3.729 m2 u II zoni u Industrijskoj ulici u Požegi.

Rok za dostavu ponuda je: 14. listopad 2016. godine
Javno otvaranje ponuda je: 18. listopada 2016. godine u 10:00 sati.


Prijedlog liste prvenstva za dodjelu poslovnog prostora...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu

Grad Požega se određuje za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama, organizacijama civilnog društva i manjinskih prava, te ustanovama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu, na rok od pet (5) godina:

R.B. Lokacija

Površina

(m2)

Namjena
1. Matije Gupca 6 15,36

Aktivnosti od interesa za opće dobro u području

branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji

2. Matije Gupca 6 20,81

Aktivnosti od interesa za opće dobro u području

branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji

3. Dr. Filpa Potrebice 4 22,93

Aktivnosti od interesa za opće dobro u području

poljoprivrede, šumarstva i lovstva

4. Trg Svetog Trojstva 1 54,70

Aktivnosti od interesa za opće dobro u području

socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje

kvalitete života osoba s invaliditetom

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge, organizacije civilnog društva i manjinskih prava, te ustanove čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu.

Obrazac PR - prijava na natječaj...

Obrazac IZ-1 - izjava o nepostojanju duga...

Obrazac IZ-2 - izjava o postojanju partnerskog odnosa...

Prijava na javni natječaj sa dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora“, preporučeno poštom ili neposredno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, najkasnije do 13. lipnja 2016. godine.

 

Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na vrijeme od 5. godina:

R.b.  Lokacija
 
Površina (m2) Zona Početna cijena mjesečne zakupnine (kn/m2) PDV Ukupna početna cijena mjesečne zakupnine (kn/m2) Ukupna početna cijena mjesečne zakupnine (kn)  Djelatnost iz grupe 5. Tabele 1. Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (Službene novine Grada Požege broj: 12/14.)
 1.  Matice Hrvatske 26, Požega 26,22 I. 15,00 3,75 18,75 491,63 djelatnost političkih
organizacija

Zakup garažu u vlasništvu Grada Požege na vrijeme od 5. godina:

R.b.  Lokacija
 
Broj na skici  Površina (m2) Zona Početna cijena mjesečne zakupnine (kn/m2) PDV Ukupna početna cijena mjesečne zakupnine (kn/m2) Ukupna početna cijena mjesečne zakupnine (kn)  Djelatnost iz grupe 6. Tabele 1. Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (Službene novine Grada Požege broj: 12/14.)
 1. Dr. V. Mačeka, Požega 13 14 I. 10,00 2,50 12,50 175,00 garža
 2. Dr. V. Mačeka, Požega 16 14 I. 10,00 2,50 12,50 175,00 garaža
3. Njemačka 1, Požega 2 11 I. 10,00 2,50 12,50 137,50 garaža
4. Njemačka 1, Požega 5 11 I, 10,00 2,50 12,50 137,50 garaža
5. Njemačka 1, Požega 11 I. 10,00 2,50 12,50 137,50 garaža

Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom.
Licitaciju provodi Povjerenstvo za zakup poslovnih prostora.
Pravo na sudjelovanje imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege, te Proračunu Republike Hrvatske.
Za sudjelovanje u javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini mjesečne zakupnine za poslovni prostor, odnosno garažu za koju se natječe, na IBAN Grada Požege broj: HR972386002-1835100008, s pozivom na broj: HR68 7722-OIB.

 Poslovni prostori pod točkom I. ovoga natječaja, podtočka 1. (tabele) može se razgledati dana 16. svibnja 2016. godine u 9,00 sati.
Garaže pod točkom II. ovoga natječaja mogu se razgledati, kako slijedi:
- garaža iz podtočke 1. (tabele) može razgledati dana 16. svibnja 2016. godine u 11,00 sati
- garaža iz podtočke 2. (tabele) može se razgledati dana, 16. svibnja 2016. godine u 11,15 sati
- garaža iz podtočke 3. (tabele) može se razgledati dana, 16. svibnja 2016. godine u 11,30 sati
- garaža iz podtočke 4. (tabele) može se razgledati dana, 16. svibnja 2016. godine u 11,45 sati
- garaža iz podtočke 5. (tabele) može se razgledati dana, 16. svibnja 2016. godine u 12,00 sati.
Iznimno, kada za to postoji opravdan razlog, predmetni poslovni prostori, odnosno garaže mogu se razgledati i u drugo vrijeme, uz prethodni dogovor putem telefona.

Natječaj traje do 27. svibnja 2016. god.

Licitacija za najam će se održati 31. svibnja 2016 god. u 12:00 sati u prostorijama Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1.

Red.

br. 

k.č.br.  k.o.  Lokacija

Oznaka

zemljišta

Površina

(m2)

Zona Opremljenost

Podaci iz

prostorno -

planske dokumentacije

Početna

cijena (kn)

Ukupna početna

cijena (kn)

1.  4535/1  Požega Industrijska 24 Pašnjak 824 II

Građevina je asfaltirano parkiralište sagrađeno cca 1991. god.

Sa svih strana je omeđeno betonskim rubnicima.

Odvodnja površinskih voda je riješena sa slivnicima spojenim na gradsku kanalizaciju.

Nema horizontalne ni vertikalne prometne signalizacije.

Parkirališna mjesta nisu ocrtana.

Između kolnika ulice i predmetnog parkirališta su zeleni pojas i asfaltirani pločnik.

P - javni parking 302,68 249.408,30
                     
 • Natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda i to za formiranje (uređenje) građevne čestice.
 • Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7757-OIB.
 • Pisana prijava odnosno ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
  - ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu) te osobni identifikacijski broj (OIB),
  - dokaz o uplaćenoj jamčevini
  - potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema gradskom proračunu
  - potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
  - presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
  - presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
  - visinu ponuđene cijene po metru kvadratnom zemljišta
  - broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine
 • Otvaranje pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja prijava te utvrđuje da li udovoljavaju uvjetima objavljenim u javnom natječaju i o tome sastavlja zapisnik.
 • Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 • Natjecatelju koji ne uspije ostvariti pravo na kupnju zemljišta, uplaćena jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
 • Prijave se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege., u roku od 15 dana od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja u lokalnom tisku, u zatvorenoj omotnici, na adresu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA NATJEČAJ - NE OTVARATI".

 J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege na određeno vrijeme

I.          GRAD POŽEGA DAJE U ZAKUP POSLOVNI PROSTOR NA VRIJEME OD PET GODINA I ŠEST MJESECI:

Red.br.  k.č.br.  Zk. ul. br. Lokacija Površina (m2)

Početna

cijena

mjesečne

zakupnine

(kn/m2)

PDV

Početna

cijena

mjesečne

zakupnine

s PDV-om

(kn/m2)

Ukupna početna

cijena mjesečne

zakupnine s

PDV-om (kn)

Djelatnost iz tabele

1.B. grupa.

3. Pravilnika o

utvrđivanju zakupnine

i djelatnosti u poslovnom

prostoru

1.  3302 2917

Emila Geistlicha 44,

Baška

576,17 50,00 12,50 62,50 20.060,94 Izdavanje soba s doručkom
                   
 • Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
 • Za sudjelovanje u javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini ukupne početne cijene mjesečne zakupnine s PDV-om za poslovni prostor za koji se natječe, na IBAN Grada Požege broj: HR8123600001835100008,  s pozivom na broj: HR68    7722-OIB
 • Na javnom natječaju ne može sudjelovati: - fizička ili pravna osoba te zakonski zastupnik, odnosno ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe, za koje je na dan licitacije evidentirana dospjela nepodmirena obveza prema proračunu Grada Požege i dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, zaključno s mjesecom koji prethodi mjesecu podnošenja prijave na javni natječaj, osim ako je natjecatelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja, - fizička ili pravna osoba koja je u sudskom postupku s Gradom Požegom po osnovi korištenja poslovnog prostora.
 • Uvid u poslovni prostor može se izvršiti u četvrtak, 21. siječnja 2016. godine od 11,00  do 12,00 sati, na adresi - Ulica Emila Geistlicha 44, Baška.
 • Licitacija će se održati 2. veljače 2016. godine u 12:00 sati u Gradsko vijećnici Grada Požege, Trg Svetog Trojstva1 u Požegi.

 J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege na određeno vrijeme

I.          GRAD POŽEGA DAJE U ZAKUP POSLOVNI PROSTOR NA VRIJEME OD DESET (10) GODINA:

Red.br.  k.č.br.  Zk. ul. br. Lokacija Površina (m2)

Početna

cijena

mjesečne

zakupnine

(kn/m2)

PDV

Početna

cijena

mjesečne

zakupnine

s PDV-om

(kn/m2)

Ukupna početna

cijena mjesečne

zakupnine s

PDV-om (kn)

Djelatnost iz tabele

1.B. grupa.

3. Pravilnika o

utvrđivanju zakupnine

i djelatnosti u poslovnom

prostoru

1.  3302 2917

Emila Geistlicha 44,

Baška

576,17 50,00 12,50 62,50 20.060,94 Izdavanje soba s doručkom
                   
 • Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
 • Za sudjelovanje u javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini ukupne početne cijene mjesečne zakupnine s PDV-om za poslovni prostor za koji se natječe, na IBAN Grada Požege broj: HR8123600001835100008,  s pozivom na broj: HR68    7722-OIB
 • Na javnom natječaju ne može sudjelovati: - fizička ili pravna osoba te zakonski zastupnik, odnosno ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe, za koje je na dan licitacije evidentirana dospjela nepodmirena obveza prema proračunu Grada Požege i dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, zaključno s mjesecom koji prethodi mjesecu podnošenja prijave na javni natječaj, osim ako je natjecatelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja, - fizička ili pravna osoba koja je u sudskom postupku s Gradom Požegom po osnovi korištenja poslovnog prostora.
 • Uvid u poslovni prostor može se izvršiti u  utorak, 29. prosinca 2015. godine od 11,00  do 12,00 sati, na adresi - Ulica Emila Geistlicha 44, Baška.
 • Licitacija će se održati 8. siječnja 2016. godine u 12:00 sati u Gradsko vijećnici Grada Požege, Trg Svetog Trojstva1 u Požegi.

ISPRAVAK natječaja objavljen u glasu Slavonije 31. prosinca 2015. god...

 J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta

I.          GRAD POŽEGA PRODAJE SLJEDEĆE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE:

Red.br.  k.č.br.  Zona Lokacija Opremljenost Podaci iz prostorno-planske dokumentacije Površina (m2) Početna cijena (kn)

Ukupna početna

cijena (kn)

1.  4482/11 II

Industrijska ulica,

Požega

Potpuno komunalno opremljena „K“ - gospodarska namjena 1.368 248,56 340.030,08
2.  3846/10 II

 Viktora Ivičića,

Požega

 Infrastrukturno opremljena preko k.č.br. 3845/1, k.o. Požega „S“- stambena namjena  364  45,00  16.380,00
 • Natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda i to za formiranje (uređenje) građevne čestice.
 • Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7757-OIB.
 • Pisana prijava odnosno ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
  - ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu) te osobni identifikacijski broj (OIB),
  - dokaz o uplaćenoj jamčevini
  - potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema gradskom proračunu
  - potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
  - presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
  - presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
  - visinu ponuđene cijene po metru kvadratnom zemljišta
  - broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine


Rok za dostavu prijava je 2. siječnja 2016. godine, u 14,00 sati.

 

 J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta

I.          GRAD POŽEGA PRODAJE SLJEDEĆE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE:

Red.br.  k.č.br. 

k.o. /

z.k. ul. br.

Zona Lokacija Oznaka zemljišta Opremljenost Podaci iz prostorno-planske dokumentacije Površina (m2) Početna cijena (kn)

Ukupna početna

cijena (kn)

1.  4526/7

 Požega

7715 (1/1)

II

Industrijska ulica,

Požega

Zemljišno-knjižni opis ulica i parkiralište, a u naravi većem dijelu predstavlja uređenu asfaltiranu prometnicu, u manjem dijelu parkirališta  opločena  betonskim elementima i zeleni otoci (zatravnjenja) Potpuno komunalno opremljena 1. Namjena i korištenje prostora: „K“ - gospodarska namjena

2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora:

„2C“ - održavanje, uređenje i sanacija prostora i građevina-uklanjanje, zamjena, rekonstrukcija, nova građenja

3.729 290,00 1.081.410,00
                     
 • Natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda i to za formiranje (uređenje) građevne čestice.
 • Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7757-OIB.
 • Pisana prijava odnosno ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
  - ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu) te osobni identifikacijski broj (OIB),
  - dokaz o uplaćenoj jamčevini
  - potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema gradskom proračunu
  - potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
  - presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
  - presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
  - visinu ponuđene cijene po metru kvadratnom zemljišta
  - broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine


Rok za dostavu prijava je 8. prosinca 2015. godine, u 10,00 sati.

Red.br.  k.č.br.  k.o.  Lokacija Podaci iz prostorno-planske dokumentacije Površina (m2) Početna cijena (kn)

Ukupna početna

cijena (kn)

1.  2365  Požega Tekija bb, Požega M - mješovita namjena 250 48,90 12.225,00
               
 • Natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda i to za formiranje (uređenje) građevne čestice.
 • Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7757-OIB.
 • Pisana prijava odnosno ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
  - ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu) te osobni identifikacijski broj (OIB),
  - dokaz o uplaćenoj jamčevini
  - potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema gradskom proračunu
  - potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
  - presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
  - presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
  - visinu ponuđene cijene po metru kvadratnom zemljišta
  - broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine
 • Otvaranje pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja prijava te utvrđuje da li udovoljavaju uvjetima objavljenim u javnom natječaju i o tome sastavlja zapisnik.
 • Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 • Natjecatelju koji ne uspije ostvariti pravo na kupnju zemljišta, uplaćena jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
 • Prijave se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege., u roku od 15 dana od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja u lokalnom tisku, u zatvorenoj omotnici, na adresu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA NATJEČAJ - NE OTVARATI".
  Rok za dostavu prijava je 20. studenog 2015. godine, u 14,00 sati.
Red.br.  k.č.br.  k.o.  Lokacija

Podaci iz prostorno-planske dokumentacije

Površina (m2) Početna cijena (kn)

Ukupna početna

cijena (kn)

1. 2365  Požega Tekija bb, Požega M - mješovite namjene 250 48,90 12.225,00
               
 • Natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda i to za formiranje (uređenje) građevne čestice.
 • Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7757-OIB.
 • Pisana prijava odnosno ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
  - ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu) te osobni identifikacijski broj (OIB),
  - dokaz o uplaćenoj jamčevini
  - potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema gradskom proračunu
  - potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
  - presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
  - presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
  - visinu ponuđene cijene po metru kvadratnom zemljišta
  - broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine
 • Otvaranje pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja prijava te utvrđuje da li udovoljavaju uvjetima objavljenim u javnom natječaju i o tome sastavlja zapisnik.
 • Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 • Natjecatelju koji ne uspije ostvariti pravo na kupnju zemljišta, uplaćena jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
 • Prijave se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege., u roku od 15 dana od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja u lokalnom tisku, u zatvorenoj omotnici, na adresu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA NATJEČAJ - NE OTVARATI".
  Rok za dostavu prijava je 20. studeni 2015. godine, u 14,00 sati.

RANG LISTA
za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2015/2016.

Lista...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2015/2016.

 

I. Grad Požega dodijelit će osam (8) stipendija u iznosu od 850,00 kuna, mjesečno za akademsku godinu 2015/2016. studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:
- imaju prebivalište na području Grada Požege,
- studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan Grada Požege)
- imaju status redovitog studenta
- imaju hrvatsko državljanstvo
- nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita
III. Kandidati su obvezni uz prijavu na javni natječaj priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu
- presliku rodnog lista
- presliku domovnice
- uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o upisu na redovito školovanje
- ovjerenu presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili presliku indeksa, te uvjerenje (potvrdu)
obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u sljedeću godinu
- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
- potvrdu o mjesečnim primanjima svih članova kućanstva za razdoblje od tri (3) mjeseca koja prethode
ovom javnom natječaju
- uvjerenje Porezne uprave o drugim prihodima
- dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija (uspjesi za prvo,
drugo, treće mjesto na općinskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima)
- dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (student bez roditelja, učeničke i studentske potvrde za braću
i sestre i sl.)
- izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe.

Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendije koja je nepravovremena, nepotpuna ili ne sadrži potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.


Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u roku petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu, na adresu: „Povjerenstvo za stipendiranje darovitih učenika", Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34 000 Požega.

Natječaj je objavljen 22. listopada 2015.god. u Požeškoj kronici, a prijave se predaju do 6. studenog 2015. god.

Prijava...

RANG LISTA
za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2015/2016.

Lista...

 


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2015/2016.

 I. Grad Požega dodijelit će tri (3 ) stipendije u iznosu od 400,00 kuna, mjesečno za školsku godinu 2015./2016. darovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju učenici koji:
- su redoviti učenici 2. - 4. razreda srednje škole
- imaju prebivalište na području Grada Požege najmanje 5 godina
- imaju prosjek ocjena najmanje 4,50
- su državljani Republike Hrvatske.
III. Kandidati su obvezni uz prijavu na javni natječaj priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu
- presliku rodnog lista
- presliku domovnice
- uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u sljedeću školsku
godinu
- dokaz o sudjelovanju na natjecanjima u znanju u organizaciji nadležnog ministarstva ( uz uvjet da je
istima prethodilo gradsko natjecanje) za županijsko, međužupanijsko i međunarodno natjecanje
- dokaz za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto na županijskom, međužupanijskom, državnom ili međunarodnom
natjecanju u znanju
- potvrdu o usporednom pohađanju druge srednje škole.


Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendije koja je nepravovremena, nepotpuna ili ne sadrži potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.


Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u roku petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu, na adresu: „Povjerenstvo za stipendiranje darovitih učenika", Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34 000 Požega.

Natječaj je objavljen 22. listopada 2015.god. u Požeškoj kronici, a prijave se predaju do 6. studenog 2015. god.

Prijava...

 
 
Powered by Phoca Download