Gore

Potpore

Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu na području Grada Požege za 2022. godinu

Predmet ovoga javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Grada Požege za 2022. godinu za ulaganja u razvoj i unapređenje turizma na području Grada Požege.

Potpora se dodjeljuje za:
   - povećanje i unapređenje smještajnih kapaciteta
   - ostvarenje boljih turističkih rezultata
   - promociju turističkih potencijala Grada Požege
   - unapređenje i proširenje turističke ponude.
Potpora iznosi 2.000,00 kn po ležaju/osobi za kvalitetu smještaja sa dvije zvjezdice, 3.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa tri zvjezdice, 4.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa četiri zvjezdice i 5.000,00 za kvalitetu smještaja sa pet zvjezdica.
Za povećanje kvalitete smještaja u višu kategoriju, naknadu čini razlika između utvrđenih naknada u prethodnom stavku.
Za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti i prelazak iz vrste „Prenoćište“ u kategorizirani objekt kvalitete smještaja sa dvije zvjezdice ne isplaćuje se naknada, a za prelazak u višu kategoriju isplaćuje se naknada sukladno prethodnom stavku.
Naknada iz stavka 2. ove točke ne odnosi se na pomoćne ležajeve.
U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Odluka o potporama...

Obrasci prijave...

Odluka o dodjeli potpora...

Odluka o dodjeli potpora...

O D L U K A
o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2022. godini

Grad Požega će u 2021. godini sufinancirati sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege, u slijedećim iznosima:

1. Sterilizacija ženke psa - do 10 kg 225,00
2. Sterilizacije ženke psa - od 10 do 20 kg 267,00
3. Sterilizacije ženke psa - od 20 do 40 kg 300,00
4. Sterilizacije ženke psa – 40 kg i više 325,00
5. Kastracija muškog psa 150,00
6. Kastracija muškog psa 200,00
7. Sterilizacija mačke 175,00
8. Kastracija mačka 125,00
9. Označavanje mikročipom 45,00

Sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege u 2022. godini realizirati će se preko Veterinarske stanice s područja Grada Požege.
Veterinarska stanica će ispostaviti račune samo na iznos koji sufinancira Grad Požega .

Za pse koji nisu označeni mikročipom, veterinar ne smije obaviti uslugu kastracije ili sterilizacije, s obzirom da je mikročipiranje obveza temeljem Pravilnika o označavanju pasa, (Narodne novine, broj: 72/10.).

J A V N I   P O Z I V
poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Požege za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2022. godinu

     Korisnici sredstava sukladno Odluci o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2022. godini, KLASA: 311-01/22-02/2, URBROJ: 2177-1-01/01-22-1, (u nastavku teksta: Odluka) mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt, iznajmljeni poslovni prostor i slično) na području Grada Požege, te obrtnici i slobodna zanimanja (u nastavku teksta: obrtnici) sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Požege koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požegi kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj.
     Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
- ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna
- prihod 60.000.000,00 kuna
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.
    Izuzetno od stavka 1. ovoga članka korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požegi ili obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj u slučaju da je istima odgođena naplata iii odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

     Sredstva poticaja mogu koristiti:
1. poduzetnici iz točke I. ovoga Javnog poziva koji će u 2022. godini zaposliti osobe sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest (12) mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset (30) dana,
2. obrtnici koji imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Grada Požege, a koji u 2022. godini započinju s obavljanjem registrirane djelatnosti.

     Grad Požega podupire poduzetnike na način da daje slijedeće poticaje:
1. Poduzetnicima i obrtnicima iz točke I. ovoga Javnog poziva za svaku novozaposlenu osobu:
- jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i
- dvanaest mjesečnih poticaja u visini do 20% bruto plaće prema Ugovoru o radu, a najviše do 1.200,00 kuna mjesečno.
- korisnik sredstava može koristiti ista za maksimalno 5 novozaposlenih.
2. Obrtnicima koji imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Grada Požege koji će u 2022. godini započeti obavljanje registrirane djelatnosti: jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna.
Poduzetnici koji su po prethodnim odlukama Grada Požege već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj dobili, osim ukoliko ne zaposle osobu za koju do sada nisu koristiti poticaj za zapošljavanje.
Obrtnici koji su po prethodnim odlukama Grada Požege već koristili poticaj za početak obavljanja djelatnosti, ne mogu koristiti poticaj za početak obavljanja nove djelatnosti.

Odluka o poticanju zapošljavanja...

Zahtjev za poticaje za zapošljavanje...

Zahtjev za poticanje za otvaranje obrta...

Izjava o korištenim potporama...

 
 
Powered by Phoca Download