Gore

Službene novine - 2021. godina

Objavljeno dana: 8. rujna 2021. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak. (o davanju suglasnosti stanarima na stambene zgrade u Požegi, Dr. Vlatka Mačeka 3 radi ishođenja kredita za sanacije štete uzrokovane prirodnom nepogodom)
 • Zaključak o plaćanju cijene mjesečne povlaštene parkirne karte novinarskim redakcijama s područja Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Oldtimer clubu Trophy Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Radiju Vallis aurea d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerica
 • Zaključak dodjeli namjenskih financijskih sredstava Lovačkom društvu „Jelen“ Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Istraživačkom centru mladim
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u sklopu projekta „Petica za dvoje“

Objavljeno dana: 30. srpnja 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

Objavljeno dana: 26. srpnja 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o osnivanju prava služnosti u korist Plinacro d.o.o.
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu Croatia
 • Odluka o produženju najma stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Konjogojstvenoj udruzi „Vallis Aurea“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o određivanju prinudnog upravitelja zgrade
 • Zaključak o davanju odobrenja Tekiji d.o.o. za isplatu sredstava sufinanciranje projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“
 • Odluka o ponovnoj dodjeli na korištenje poslovnog prostora
 • Zaključak o osnivanju prava služnosti u korist Tekije d.o.o. radi izgradnje kanalizacijske mreže u dijelu Radničke ulice u naselju Dervišaga
 • Zaključak o osnivanju prava služnosti u korist Tekije d.o.o. radi izgradnje kanalizacijske mreže u dijelu u dijelu Orljavske ulice u Vidovcima
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o osnivanju prava služnosti u korist Hrvatske Elektroprivrede d.d. radi postavljanja i održavanja betonskih stupova i vodova zračne mreže 0,4 kV u Mlinskoj ulici u Požegi
 • Zaključak o osnivanju prava služnosti u korist Hrvatske Elektroprivrede d.d. radi polaganja i održavanja 0,4 kV podzemnog kabela NN mreže česticama
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Odluka o nadoknadi troškova gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest
 • Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Požega za dodjelu na korištenje dvorane
 • Odluka o ponovnoj dodjeli na korištenje poslovnog prostora
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o isplati sredstva za naknadu izborne promidžbe

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Plan o dopunama Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Upravnih tijela Grada Požege za 2021. godinu

Objavljeno dana: 9. srpnja 2021. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o imenovanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova
 • Rješenje o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
 • Rješenje o imenovanu Savjeta za zaslužne građene i javna priznanja
 • Rješenje o imenovanju Odbora za financije
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradske knjižnice Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradske knjižnice Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o opozivu i predlaganju članova u Nadzorni odbor Tekije d.o.o.
 • Zaključak o opozivu i predlaganju članova u Nadzorni odbor Komunalac Požega d.o.o.
 • Rješenje orazrješenju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za siječanj 2021. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za veljaču svibanj 2021. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za ožujak 2021. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za travanj 2021. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za svibanj 2021. godine
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege od lipnja do 31. prosinca 2021. godine
 • Odluka o naknadama za rad članova Gradskog vijeća i njezinih radnih tijela i radnih tijela u koje članove imenuje Gradsko vijeće Grada Požege
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege

Objavljeno dana: 2. srpnja 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje Sportske dvorane Tomislav Pirc
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Twirling klubu Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o privremenoj obustavi naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Požege
 • Zaključak o privremenoj obustavi naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Požege
 • Zaključak o privremenoj obustavi naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima

Objavljeno dana: 28. lipnja 2021. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o izboru o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Zaključak ( u svezi izvješća Mandatne komisije )
 • Rješenje o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Požege
 • Rješenje o izboru o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege

Objavljeno dana: 15. lipnja 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Stolnom kaptolu sv. Petra u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske brigade ZBORA NARODNE GARDE
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatski domobran - Udruga ratnih veterana Hrvatske - Podružnica Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata (UHDDR) grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis štete od elementarne nepogode - poplave
 • Zaključak o davanju odobrenja Tekiji d.o.o. za isplatu sredstava za sufinanciranje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“
 • Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica za školsku godinu 2021./2022.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

Objavljeno dana: 27. svibnja 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak (o davanju suglasnost Udruzi Big Band Požega za radove na izvedbi zamjene nadstrešnice)
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2021. godini
 • Odluka o financiranju Katoličke osnovne škole iz decentraliziranih sredstava u 2021. godini
 • Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2021. godinu
 • Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2021. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Odluka o sklapanju Aneksa Ugovoru
 • Odluka o sklapanju Aneksa Ugovoru
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta gospodarske namjene
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta gospodarske namjene
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti na tekst Ugovora br. 203/2021. o potpori izgradnje vodnih građevina na području Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi GFR Film-video Požega
 • Odluku o dodjeli potpora u turizmu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o davanju suglasnosti na tekst Aneksa br. I. Ugovoru o izgradnji ograde na Groblju sv. Ilije u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje prostora u zgradi Veleučilišta u Požegi
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 • Odluka o davanju u najam stana
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske brigade ZBORA NARODNE GARDE
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o otpisu potraživanja s osnove zakupa poslovnog prostora
 • Odluka o otpisu potraživanja s osnove najma stana
 • Odluka o otpisu potraživanja s osnove najma stana
 • Odluka o otpisu potraživanja s osnove zakupa garaže
 • Odluka o otpisu potraživanja s osnove zakupa garaže
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Odluka o ustupanju građevinskog zemljišta bez nakade (HRVI Domovinskog rata)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o ustupanju građevinskog zemljišta bez nakade (HRVI Domovinskog rata)
 • Zaključak o financijskoj potpori Siriusu - udruzi za zaštitu životinja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi HVIDR-a Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske brigade ZBORA NARODNE GARDE
 • Zaključak o davanju odobrenja TEKIJI d.o.o. za sufinanciranja projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“
 • Zaključak o davanju odobrenja TEKIJI d.o.o. za isplatu iznosa od 34.391,97 kn, na ime sufinanciranja projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti stanarima zgrade u A. G. Matoša 32/34, za uređenje javne površine ( prilaza do ulaza u zgradu izvedenih na k. č. br. 963, k. o. Požega)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za kvalitetni šport
 • Odluko izdavanju tabularne isprve
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi Gradskoj straži Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruge gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije požeško-slavonske

Objavljeno dana: 6. svibnja 2021. godine

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Požege
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Požege
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Požega

Objavljeno dana: 21. travnja 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine
 • Odluka o prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava HPD-u Gojzerica Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi za promicanje i razvoj moto sporta Sokol Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Radioamaterskom klubu Vallis Aurea 9A1BTU
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici Nota
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“
 • Zaključak o financijskoj potpori Klapi sveti Lovro Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom ribolovnom društvu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi invalida rada Požega
 • Odluka o prodaji i raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Tekiji d.o.o. radi osnivanja prava služnosti radi izgradnje, održavanja i ukopavanja mjerno-regulacijskog okna za potrebe upravljanja gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Požeštine)
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Konjogojstvenoj udruzi „Vallis Aurea“ Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o kupnji poslovnog prostora
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta gospodarske namjene
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Odluka o sklapanju Aneksa Ugovoru
 • Odluka o sklapanju Aneksa Ugovoru
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Župi sv. Kuzme i Damjana - Kuzmica
 • Zaključak o financijskoj potpori Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi za promicanje i razvoj moto sporta Sokol Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerica Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta gospodarske namjene
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta gospodarske namjene

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Plan o dopunama Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Upravnih tijela Grada Požege za 2021. godinu

Objavljeno dana: 2. travnja 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

Objavljeno dana: 31. ožujka 2021. godine

AKTI ODBORA ZA STATUTARNO PRAVNA PITANJA GRADSKOG VIJEĆA

 • Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Požege - pročišćeni tekst

Objavljeno dana: 24. ožujka 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o odobrenju za postavljanje reklamnog panoa na javnoj površini neposrednom pogodbom
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj bližnji“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja i djece s poteškoćama u razvoju „MI“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o davanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje
 • Odluka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi HVIDR-a Požega
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Presoflex gradnji d.o.o.)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi HVIDR-a Požega
 • Odluka o davanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za kreativni rad i pomoć socijalno potrebitim osobama Kap solidarnosti
 • Odluka o potporama u turizmu na području Grada Požege u 2021. godini
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za potpore u turizmu u gradu Požegi
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Župi sv. Leopolda Mandića
 • Zaključak (Komunalac Požega d.o.o.)
 • Odluka o davanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Župi sv. Ivana Krstitelja
 • Zaključak (Gradska glazba Trenkovi Panduri)
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu „Tigar 90/91 Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi Gradska straža Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatske policije, hrvatski branitelji grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava obrtu Asesor, vl. Rahela Jurković
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum
 • Zaključak o dodjeli potpora u poljoprivredi i stočarstvu na području Grada Požege za razdoblje 2021. - 2023. godine
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Julja Kempfa
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesrića
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Julja Kempfa
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesrića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
 • Odluka o stavljanju u primjenu platforme Digitalnih usluga „e-usluge Grada Požege“
 • Odluka o odobrenju za postavljanje reklamnog panoa na javnoj površini neposrednom pogodbom
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Oppidum
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje civilizacijskih i kulturnih vrijednosti „Požežani“
 • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti za priključenje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu nekretnine na k. č. br. 6593, k. o. Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o isplati nagrada za sudjelovanje na Urbanističko-arhitektonski natječaj
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice Hrvatske u Požegi
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Kreativnoj udruzi KART-a
 • Zaključak o financijskoj potpori Radioamaterskom klubu Vallis Aurea 9A1BTU
 • Odluka o prodaji i raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja

Objavljeno dana: 16. veljače 2021. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2020. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2020. godine
 • Odluka o izmjeni Odluke o darovanju opreme Gradskoj knjižnici Požega
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2021. godini
 • Statut Grada Požege
 • Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore za siječanj - ožujak 2021
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
 • Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine Visokom učilištu u Požegi
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta Požega

Objavljeno dana: 8. veljače 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o osnovnom programskom i financijskom okviru u svezi imenovanja ravnatelja Gradskog kazališta Požega za četverogodišnje razdoblje od 2022. do 2025. godine
 • Zaključak (o davanju odobrenja Trgovačkom društvu TEKIJA d.o.o. sufinanciranja projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“)
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Aurea Fest Požega
 • Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Požege za 2021. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj školi Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2021. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma o suradnji
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji - Program djelatnosti udruga i društava u kulturi u 2021. godini
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Udruga proizašle iz Domovinskog rata, Ostale udruge i društava građana, Udruge invalida te Humanitarne udruge u 2021. godini
 • Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2021. godini
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na ponudu radi sanacije i popravka krovišta stambenog objekta
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Godišnji plan Raspisivanja javnih poziva Grada Požege u 2021. godini za financiranje programa i projekata udruga u 2022. godini
 • Zaključak (davanju odobrena Trgovačkom društvu TEKIJA d.o.o. radi isplate sredstava za sufinanciranja projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“)
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2021. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi turističkih vodiča Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličkom zavičajnom društvu „Vili Velebita“
 • Zaključak o financijskoj potpori Kickboxing klubu Borac Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerici
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove višeg referenta - komunalnog redara
 
 
Powered by Phoca Download