Alati za pristupačnost

Novosti

Javni poziv za dodjelu priznanja volonterima „Ruka humanosti“

Javni poziv za dodjelu priznanja volonterima „Ruka humanosti“

I. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Priznanje „Ruka humanosti“ priznanje je koje dodjeljuje MI „ Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju“ i Savjet mladih Grada Požege u sklopu provođenja programa „ Proljeće u Požegi“ za volonterski doprinos kojima volonteri/ke i volonterske akcije doprinose sljedećim ciljevima :

 • poboljšanju kvalitete života osobe/a, skupine/a osoba ili općoj dobrobiti,
 • aktivnom uključivanju osobe/a ili skupine/a u društvena zbivanja,
 • razvoju humanijeg društva i volonterstva.

II. KATEGORIJE PRIZNANJA

Priznanje „ Ruka humanosti“ dodjeljuje se u sljedećim kategorijama:

 1.       „VOLONTER/KA GODINE” i
 2.       „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“.

III. OPĆI UVJETI I SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijedlog kandidata/kinja odnosno akcije za dodjelu priznanja „ Ruka humanosti“ u kategoriji VOLONTER/KA GODINE” i “VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ mogu podnijeti:

 • organizatori volontiranja u smislu članka 7. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07, 22/13 i 84/21) (udruga, zaklada, fundacija, sindikat, vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica, državno tijelo i tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave) sa sjedištem na području Požeško-slavonske županije ,
 • korisnici organiziranog volontiranja (fizičke ili pravne osobe koje primaju usluge volontiranja).

Organizatori i korisnici organiziranog volontiranja, kao predlagatelji, mogu podnijeti više prijava za svaku od kategorija.

U kategorijama volontera/ki godine predložena može biti svaka fizička osoba koja:

 • obavlja volonterske aktivnosti sukladno odredbama Zakona o volonterstvu,
 • ima navršenih 15 godina i više,
 • volontirala je u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao organizatori volontiranja (udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave), a koje imaju sjedište na području Požeško-slavonske županije
 • u 2022. godini* ima evidentiranih najmanje 40 volonterskih sati u organizacijama na području Požeško -slavonske županije koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao organizatori volontiranja.

* najmanje 40 volonterskih sati u jednoj kalendarskoj godini

U kategoriji volonterske akcije godine predložena volonterska akcija može biti svaka akcija koja:

 • prikazuje konkretne volonterske akcije/aktivnosti i promovira volonterstvo,
 • uključuje građane/ke u aktivnosti od općeg dobra za zajednicu,
 • potiče lokalni razvoj na području Požeško-slavonske županije ,
 • je završila tijekom 2022. godine, bez obzira na datum početka.

Prijava za priznanje Ruka humanosti u kategoriji „VOLONTER/KA GODINE“ mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac za prijavu kandidata/kandidatkinje za priznanje “VOLONTER/KA GODINE” – ispunjen i potpisan, te ovjeren pečatom ako je prijavitelj pravna osoba, uz pripadajuću Suglasnost za prijavu – potpisanu,
 2. Najmanje jednu pisanu preporuku organizatora volontiranja kod kojeg je kandidat/kinja provodio/la volonterske aktivnosti,
 3. Presliku volonterske knjižice ili druge potvrde o volontiranju,
 4. Fotografije kandidata/kinje – najmanje dvije (2) fotografije (koristiti će se isključivo za potrebe objave dobitnika/ce priznanja),

Dodatna dokumentacija koja može biti priložena uz prijavu, a koja govori o volonterskim aktivnostima i profilu kandidata/kinje je sljedeća:

 1. Potvrde o dodatnoj edukaciji volontera/ke (preslika edukacija upisanih u volontersku knjižicu ili preslika potvrda o završenoj edukaciji volontera/ke kandidata/kinje),
 2. Ostala priznanja volontera.

Prijava za priznanje RUKA HUMANOSTI u kategoriji mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac za prijavu volonterske akcije za priznanje “VOLONTERSKA AKCIJA GODINE” – ¬ ispunjen, potpisan i ovjeren, uz pripadajuću Privolu za prijavu – potpisanu,
 2. Fotografije volonterske akcije – najmanje dvije (2) fotografije (koristiti će se isključivo za potrebe objave dobitnika priznanja),
 3. Druge materijale koji potvrđuju volontersku akciju (fotografije, novinski članci, poveznice, tiskovni materijal i sl.),
 4. Obrazac Izvješća o volontiranju za pravne osobe prijavitelje za 2022. godinu

Ukoliko prijava, po ocjeni Povjerenstva, sadrži manje nedostatke, Povjerenstvo može u određenom roku zatražiti dopunu dokumentacije ili dodatna pojašnjenja. Za prijavitelje koji na zahtjev Povjerenstva u zadanom roku dostave traženo, smatrati će se da su podnijeli potpunu prijavu.

IV. NAČIN PRIJAVE

Prijedlozi se podnose na propisanim obrascima i moraju udovoljavati uvjetima navedenim u točci III. Javnog poziva.

Obrasci su dostupni za preuzimanje na službenim stranicama Grada Požege, službenoj internetskoj stranici projekta „ Proljeće u Požegi“ , službenoj stranici MI Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju.

Važna napomena predlagateljima: 

Nepravovremene prijave i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

V. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave na ovaj javni poziv je 31. svibanj 2023. godine.

Dokumentacija za prijavu za dodjelu priznanja RUKA HUMANOSTI podnose se u elektronskom obliku na e-mail adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VI. POSTUPAK I KRITERIJI ODABIRA

MI „ Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju“ i Savjet mladih Grada Požege imenovati će povjerenstvo za dodjelu priznanja „ Ruka humanosti“ u kategorijama “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) čiji će članovi/ce biti imenovani/e iz redova relevantnih dionika za razvoj volonterstva na području Požeško-slavonske županije.

Povjerenstvo će donijeti prijedlog za dodjelu priznanja kandidatima/kinjama sukladno sljedećim kriterijima:

 • trajanje i učestalost volontiranja,
 • samoinicijativnost i posvećenost pri obavljanju volonterskih aktivnosti,
 • doprinos kandidata/kinje ili akcije široj zajednici kao rezultat obavljanja volonterskih aktivnosti,
 • specifičnosti u volonterskim aktivnostima predložene/og kandidata/kinje ili akcije koje ga/ju razlikuju od drugih kandidata/kinja/akcija.

VII. OBJAVA REZULTATA

Odluka o dodijeli priznanja „ Ruka humanosti“ u kategorijama “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ bit će objavljena na mrežnoj stranici grada Požege te projekta „ Proljeće u Požegi“.

Priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ bit će uručena dobitnicima na svečanom događaju po završetku Javnog poziva.

VIII. PITANJA VEZANA UZ PRIJAVU

Sva pitanja vezana uz prijavu na ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 25. svibnja 2023. godine.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslati će se izravno na adrese elektronske pošte onih koji su pitanja postavili.

Obrazac_za_prijavu_za_dodjelu_priznanja_RUKA_HUMANOSTI.docx