Natječaj za prijevoza pokojnika 06/24.

JAVNI NATJEČAJ
za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Požege

     Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije i to od mjesta smrti odnosno od mjesta na kojem se nalaze posmrtni ostaci osobe na području grada Požege do nadležne patologije ili sudske medicine.
Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštenog mrtvozornika.
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Požege (u daljnjem tekstu: natječaj), a imaju rodno značenje, odnose se jednako i na muški i ženski rod.

     Poslove prijevoza pokojnika na području grada Požege obavlja trgovačko društvo ili obrtnik, trgovac pojedinac, odnosno fizička ili pravna osoba koji ispunjava uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti (u daljnjem tekstu: pogrebnik), sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 36/15. i 98/19.) (u daljnjem tekstu: Zakon o pogrebničkoj djelatnosti) na temelju ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s Gradom Požegom.

Uvjeti za obavljanje poslova prijevoza pokojnika su:

  1. da je pogrebnik registriran za obavljanje pogrebničke djelatnosti što dokazuje izvatkom iz sudskog odnosno obrtnog registra ili drugim odgovarajućim dokazom pravne sposobnosti, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
  2. da pogrebnik ima rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti izdano sukladno propisu kojim se uređuje pogrebnička djelatnost što dokazuje preslikom rješenja
  3. da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo što dokazuju preslikom prometne dozvole
  4. da je pogrebnik kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da pokojnika mogu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, što dokazuju izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže
  5. da pogrebnik na dan zaključenja natječaja nema nepodmirenog dospjelog dugovanja prema Gradu Požegi po bilo kojem osnovu, a što će utvrditi nadležni upravni odjel Grada Požege.
  6. da pogrebnik na dan zaključenja natječaja nema dugovanja s osnove poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, što dokazuje potvrdom o urednom ispunjenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starijom od 30 dana od dana objave natječaja
  7. da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne

 

Natječaj...