Alati za pristupačnost

Natječaji

Natječaj za zakup garaža 10/23

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup garaža u vlasništvu Grada Požege na određeno vrijeme

Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
Licitaciju provodi Povjerenstvo za zakup poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Grada Požege

Pravo sudjelovanja na natjčaju imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske ili pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i proračunu Republike Hrvatske.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini ukupnog početnog iznosa mjesečne zakupnine za garažu za koju se natječe, na IBAN Grada Požege broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB (u opis plaćanja obavezno navesti redni broj garaže za koju se natječe).

Natječaj...

Natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioska 08/21

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

Grad Požega daje u zakup putem javnog natječaja (u nastavku teksta: natječaj) dio javne površine radi postavljanje kioska za prodaju cvijeća, na određeno vrijeme od pet (5) godina:
U ulici Stjepana Radića (javna površina između kućnih brojeva 34 i 30), katastarska čestica označena kao k.č.br. 1513/1, ukupne površine od 2183 m2 , zemljišno-knjižnog opisa „parkiralište“, k.o. Požega, zk.ul.br. 7505, upisano vlasništvo Grada Požege

Zona  Površina zakupa
(m²)
Početna cijena
(kn/m2)
Ukupna cijena zakupa
(mjesečna/kn) 
I 47,00 35,00 1.645,00

 

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
Licitaciju provodi Povjerenstvo za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege (u nastavku teksta: Povjerenstvo).
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege.
Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja te njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno broj žiro-računa za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Za sudjelovanje na natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u iznosu mjesečne zakupnine za zakup javne površine po početnoj cijeni, u korist Grada Požege, na IBAN broj: HR8123600001835100008 model: HR68, s pozivom na broj 5738 - OIB.

Licitacija će se održati 30. kolovoza u u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Natječaj...

Rok za prijave je do: 27. kolovoza 2021. godine

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska 11/21

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

 

     Grad Požega daje u zakup putem javnog natječaja (u nastavku teksta: natječaj) dio javne površine radi postavljanje kioska za obavljanje pekarske djelatnosti od 22. studenog 2021., na određeno vrijeme od pet (5) godina.

Požega, Vukovarska ulica na križanju sa ulicom Franje Cirakija, katastarska čestica označena kao k.č.br. 1519, ukupne površine od 9883 m2 , zemljišno-knjižnog opisa „put gradsko područje“, k.o. Požega, zk.ul.br. 7825, upisano vlasništvo Grada Požege.

 Zona
 

 Površina zakupa
 (m²)

 Početna cijena
(kn/m2)
 Ukupna cijena zakupa
(mjesečna/kn)
I 12.00 35,00 420,00

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom koju provodi Povjerenstvo za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege.
Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja te njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno broj žiro-računa za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Natječaj...

Rok za dostavu ponuda je do: 19. studenog 2021.

Natječaj za zakup poslovnog prostora 07/22

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Grada Požege na određeno vrijeme

Grad Požega se određuje za davanje u zakup poslovnih prostora na rok od pet (5) godina prema prostorima u dokumentaciji.

Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom koju provodi Povjerenstvo za zakup poslovnih prostora, a koja će se održati 17. kolovoza 2022. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, Požega.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege, te Proračunu Republike Hrvatske.

Natječaj...

Obrazac za podnošenje prijave...

Rok za podnošenje prijava je do: 12. kolovoza 2022. godine

 

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege u Baškoj

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege

      Grad Požega daje u zakup poslovni prostor na vrijeme od pet (5) godina javnim natječajem koji se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom.
     Licitaciju provodi Povjerenstvo za zakup poslovnih prostora, pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i proračunu Republike Hrvatske.

Natječaj...

Izvod iz katastarskog plana...
ZK izvadak...
Pročelja objekta...
Tlocrt prizemlja...
Tlocrt 1. kata...
Tlocrt 2. kata...
Presjek A-A objekta...

Galerija slika objekta...