Alati za pristupačnost

Prijem vježbenika

JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam vježbenika u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od dvanaest (12) mjeseci radi osposobljavanja na radnom mjestu Višeg stručnog suradnika (2) za komuniciranje s javnosti (II. kategorija radnih mjesta, potkategorija viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang).
U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

    Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku teksta: ZSN).
Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij politologije, komunikologije, informatologije ili medija i odnosa s javnošću
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena
 • propisanog za vježbenički staž, kraćim od dvanaest (12) mjeseci
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu.

Natječaj...
Prilog...

Prijavni obrazac...
Izjava o nepostojanju zapreka...

Poziv za pomoćnika u nastavi 11/23

JAVNI POZIV

     Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme od 1. prosinca 2023. godine do 21. lipnja 2024. godine, u OŠ Julija Kempfa koja je partner Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje - VII. faza“, u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.“ - 1 IZVRŠITELJ.

    Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

     Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

UVJETI:

 • minimalno završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak.


Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.


DODATNI UVJET za pomoćnika u nastavi:

 • završena edukacija te stečene kompetencije za posao.

Prednost će imati osobe:

 • s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi
 • koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnika u nastavi.

Rok za prijave je do: 18. listopada 2023. godine

Poziv...

Odluka...

Poziv za pomoćnika u nastavi 10/23

JAVNI POZIV

I. Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme od 1. studenog 2023. godine do 21. lipnja 2024. godine, u OŠ Julija Kempfa koja je partner Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje - VII. faza“, u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.“ - 1 IZVRŠITELJ.
Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.
Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

UVJETI:

 • minimalno završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak.


Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.


DODATNI UVJET za pomoćnika u nastavi:

 • završena edukacija te stečene kompetencije za posao.

Prednost će imati osobe:

 • s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi
 • koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnika u nastavi.

Rok za prijave je do: 18. listopada 2023. godine

Poziv...

Odluka o poništenju...

Natječaj za voditelja Odsjeka za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i održavanje gradskih objekata

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu voditelja Odsjeka za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i održavanje gradskih objekata

 Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku teksta: ZSN).

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
• sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij arhitekture ili građevine
• najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine za uspješno upravljanje Odsjekom
• položen državni ispit
• poznavanje rada na računalu.

Na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 74/10., 125/14. i 48/23.), uvjet stručne spreme ispunjavaju i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Rok za prijave je do: 16. listopada 2023. godine

Natječaj...

Prilog...

Obrazac za prijavu...

Izjava o nepostojanju zapreka...

Lista kandidata i poziv za pismenu provjeru...

Lista kandidata i poziv za usmenu provjeru...

Rang lista...

Poziv za pomoćnika u nastavi 08/23.

JAVNI POZIV

     Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme od 4. rujna 2023. godine do 21. lipnja 2024. godine, u četiri osnovne škole s područja grada Požege, u OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića, OŠ „Dobriša Cesarić“ i u Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi koje su partneri Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje - VII. faza“, u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.“, 46 IZVRŠITELJA.

     Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

UVJETI:

 • minimalno završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

DODATNI UVJET za pomoćnika u nastavi:

 • završena edukacija te stečene kompetencije za posao.

Prednost će imati osobe:

 • s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi
 • koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnika u nastavi.

Rok za prijave je do: 27. kolovoza 2023. godine

Poziv...

Poziv za usmeni...

Odluka o odabiru...

Odluka o zamjeni 27.09.23...

Odluka o zamjeni 04.10.23...

Odluka o zamjeni 05.10.23...