Alati za pristupačnost

Oglas za prijem djelatnika na određeno vrijeme 04/24.

O G L A S

     Za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, u Odsjek za  provedbu ITU mehanizma (PT), Višeg stručnog suradnika (2) za provedbu ITU mehanizama (službenik II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj kao zamjena službenice za vrijeme trajanja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta.  

    Služba se zasniva uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

    Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN nije drugačije određeno.

    Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane u članku 12. ZSN-a.

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvenog ili tehničkog smjera
 • najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu.

Oglas...
Prilog...
Prijava...
Izjava o nepostojanju zapreka...


 LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Povjerenstvo poziva kandidate iz poziva u nastavku na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u ponedjeljak, 29. travnja 2024. godine, s početkom u 9,00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


 P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, u Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove Grada Požege, u Odsjek za provedbu ITU mehanizma (PT), nakon pisanog testiranj kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene službenice za vrijeme rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta na radnom mjestu Višeg stručnog suradnika (2) za provedbu ITU mehanizma, poziva kandidata pod lozinkom VZ69507 da pristupi usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervjuu) koja će se odražti u utorak, 30. travnja 2024. godine, u 9,30 sati, u gradskoj upravi (soba br. 9), Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Poziv...

Rang Lista...

Javni natječaj za prijem vježbenika 03/24.

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam vježbenika na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci radi osposobljavanja

 • Viši stručni suradnik (2) za provedbu ITU mehanizama, u Odsjeku za  provedbu ITU mehanizma (PT), u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove Grada Požege, jedan (1) izvršitelj 
 • Viši stručni suradnik (2) za računovodstvo i proračunske korisnike u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Požege, jedan (1) izvršitelj.

    U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

    Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku teksta: ZSN).

   Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • za radno mjesto pod točkom I.1. ovog natječaja: sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvenog ili tehničkog smjera
 • za radno mjesto pod točkom I.2. ovog natječaja: sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomije
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž, kraćim od dvanaest (12) mjeseci
 • poznavanje rada na računalu.

Natječaj...
Prilog...
Prijava...
Obrazac nepostojanje zapreka...


  LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam vježbenika u Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove

Povjerenstvo poziva kandidate iz poziva u nastavku na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u petak, 19. travnja 2024. godine, s početkom u 9,00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam vježbenika u Upravni odjel za financije i proračun

 

Povjerenstvo poziva kandidate iz poziva u nastavku na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u petak, 19. travnja 2024. godine, s početkom u 10,00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv... 


  LISTA KANDIDATA I POZIV
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) u Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove

Povjerenstvo poziva kandidate iz poziva u nastavku na usmenu provjeru znanja koje će se održati u srijedu, 24. travnja 2024. godine, s početkom u 9,00 sati prema rasporedu u pozivu u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...

Rang lista...


  LISTA KANDIDATA I POZIV
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) u Upravni odjel za financije i proračun

Povjerenstvo poziva kandidate iz poziva u nastavku na usmenu provjeru znanja koje će se održati u srijedu, 24. travnja 2024. godine, s početkom u 9,30 sati prema rasporedu u pozivu u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

 Poziv...

Rang lista...

Poziv za zapošljavanje osoba za pomoć u kući 02/24

JAVNI POZIV

Objavljuje se Javni poziv za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima radnik/radnica za pomoć u kući, na određeno vrijeme (planirano zapošljavanje na 30 mjeseci) u Gradu Požegi za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Pomoć u kući - IV. faza“.
              Broj traženih osoba: 33
              Mjesto rada: područje grada Požege
              Radno vrijeme: puno radno vrijeme
              Prijevoz na rad: u cijelosti

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, broj: 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23. – odluka US RH) (u nastavku teksta: ZOR).
Razina obrazovanja:

        • osobe bez obrazovanja i nezavršene osnovne škole
        • osnovna škola
        • srednjoškolsko obrazovanje do tri godine
        • srednjoškolsko obrazovanje do četiri godine.

Radnik za pomoć u kući je osoba koja pruža uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijima od 65 godina i osobama s invaliditetom. Pružanje usluge potpore i podrške uz podjelu paketa potrepština, uključuje:

       • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
       • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
       • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
      • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Poziv...
Prijava...

Rok za prijave je do: 15. veljače 2024. godine


LISTA KANDIDATA I POZIV
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti za zapošljavanje radnika za pomoć u kući

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti održat će se u četvrtak, 7. ožujka 2024. godine, u Poduzetničkom inkubatoru Požega, Industrijska ulica 39, 34000 Požega, prema utvrđenoj Listi kandidata uz poziv.

Poziv...

Odluka...

Poziv za pomoćnika u nastavi 02/24.

JAVNI POZIV

     Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme, u OŠ Julija Kempfa koja je partner Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje - VII. faza“, u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza VI“ - 1 IZVRŠITELJ.
Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.
Kandidati za navedeno radno mjesto pored općih uvjeta (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisanih zakonom moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • minimalno završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak.

     Dodatni uvjeti za pomoćnika u nastavi je završena edukacija te stečene kompetencije za posao.
     Prednost će imati osobe s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi i koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnika u nastavi.

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe, diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog Javnog poziva)
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog Javnog poziva)
 • dokaz o radnom iskustvu kao pomoćnika u nastavi (koje kandidati prilažu ako posjeduje takvo iskustvo)
 • potvrdu o završenoj edukaciji za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (ukoliko je završena)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Požega o statusu nezaposlene osobe
 • dokaz o radnom stažu: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

    U prijavi na ovaj Javni poziv obvezno je navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronske pošte (e-mail).
    Kandidati će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originale dokumenata.
    Mjesto rada: OŠ Julija Kempfa.

Rok za prijave je do: 9. veljače 2024. godine

Poziv...


 POZIV I LISTA KANDIDATA
u svezi provjere znanja i sposobnosti za zapošljavanje pomoćnika
u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

     Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (u nastavku teksta: intervju) kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u utorak, 13. veljače 2024. godine, u službenim prostorijama Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva i nalaze se na pozivu.

Poziv...

Odluka o odabiru...

Natječaj za prijam vježbenika 02/24.

JAVNI NATJEČAJ

    Za prijam vježbenika u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od dvanaest (12) mjeseci radi osposobljavanja na radnom mjestu Višeg stručnog suradnika (2) za komuniciranje s javnosti (II. kategorija radnih mjesta, potkategorija viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang).

   U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

    Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku teksta: ZSN).

    Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
• sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij politologije, komunikologije, informatologije ili medija i odnosa s javnošću
• bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž, kraćim od dvanaest (12) mjeseci
• znanje engleskog jezika u govoru i pismu
• poznavanje rada na računalu.

Natječaj...
Prilog...
Prijavni obrazac...
Obrazac za nepostojanje zapreka...


Povjerenstvo poziva kandidate s liste na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u petak, 23. veljače 2023. godine, s početkom u 9,00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

 Poziv i lista...


Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege poziva kandidate iz poziva na usmeni intervju u petak 23. veljače 2024. godine u 11:30 sati.

Poziv...

Rang lista...