Alati za pristupačnost

Novosti

Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege, održanoj 25. svibnja 2023. godine, vijećnici su odlučivali o 10 točaka dnevnog reda.

Većinom glasova usvojeno je Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine. Također, većinom glasova usvojen je i Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu.

Većinom glasova usvojeno je i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu, kao i Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2022. godinu također je usvojeno većinom glasova, kao i Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2022. godinu, Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2022. godinu, Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2022. godinu te Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu.

Većinom glasova Gradsko vijeće je usvojilo i Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje stanova u vlasništvu Grada Požege. Predloženom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o uvjetima, načinu i postupku prodaje stanova u vlasništvu Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 10/05. i 18/09). Predmetna Odluka donesena je još 2005. godine od strane Gradskog Poglavarstva Grada Požege te je sadržajno i terminološki zastarjela uslijed proteka vremena i raznih izmjena zakonskih propisa.

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje Odmarališta u Baškoj Trgovačkom društvu AURETIS POŽEGA d.o.o. agenciji za umjetnost, rekreaciju, edukaciju, turizam i sport, kao i Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa za k.č.br. 1369/3, u k.o. Požega, budući da Proračunom Grada Požege za 2023. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 27/22.) za navedenu namjenu nisu predviđena potrebna financijska sredstva, Grad Požega se ovom odlukom odriče svog prava prvokupa.

Većinom glasova usvojen je Prijedlog Odluke o prihvaćanju na dar prava vlasništva nekretnine k.č.br. 1997, u k.o. Požega. Odluka o prihvaćanju darovanja prava vlasništva nekretnine donosi se za potrebe Grada Požege i u svrhu realizacije projekta „Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi“. U svrhu realizacije predstojećeg projekta rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva, Grad Požega treba biti upisan kao nositelj prava vlasništva i navedene nekretnine k.č.br. 1997 budući da je nužno zbog buduće provedbe projekta da predmetna katastarska čestica i katastarska čestica k.č.br. 2674, koja u naravi predstavlja samu plohu Trg Svetog Trojstva, budu jedna čestica i jedinstvena cjelina.

Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo je i Prijedlog Odluke o prihvaćanju na dar prava vlasništva nekretnina označenih kao k.č.br. 479 i k.č.br. 476/1, u k.o. Požega, Odluka se donosi za potrebe Grada Požege i u svrhu realizacije projekta izgradnje atletskog stadiona na području grada Požege. U svrhu ostvarenja navedenog koncepta nužno je da navedene nekretnine budu jedna katastarska čestica i jedinstvena cjelina.

Većinom glasova usvojen je i Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 4485, u k.o. Požega. Grad Požega vlasnik je nekretnine označene kao k.č.br. 4485, opisane kao Industrijska, livada, ukupne površine 2867 m2, upisane u zk.ul.br. 5390, u k.o. Požega. Predmetna nekretnina u naravi predstavlja neuređeno zapušteno građevinsko zemljište djelomično obraslo šikarom. Stalni sudski vještak i procjenitelj Petra Matijevića iz Velike izradio je u 4. svibnja 2023. godine Elaborat o procjeni tržišne vrijednosti predmetne nekretnine u kojemu se navodi da njena ukupna tržišna vrijednost iznosi 45.500,00 eura. Prodaja predmetne nekretnine će se provesti putem javnog natječaja sukladno Odluci o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Požege.