Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine - 2006. godina

Službene novine br. 22/2006

Datum objave: 29. prosinca 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2007. godinu
 • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju

Ispravak:

 • Ispravak Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege

Službene novine br. 21/2006

Datum objave: 22. prosinca 2006.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak u svezi Izvješća Mandatne komisije
 • Rješenje o prestanku mandata člana Gradskog vijeća Ljerke Andrić
 • Rješenje o razrješenju jednog člana Gradskog poglavarstva
 • Rješenje o imenovanju jednog člana Gradskog poglavarstva
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2006. godinu
 • Izmjene Programa rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva za 2006. godinu
 • Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2006. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2007. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2007. godinu
 • Program rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva za 2007. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2007. godinu
 • Odluka o stavljanju van snage Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2006. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2007. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
 • Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
 • Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
 • Rješenje o razrješenju jednog člana Upravnog vijeća Dječjih vrtića Požega
 • Rješenje o imenovanju jednog člana Upravnog vijeća Dječjih vrtića Požega
 • Rješenje o razrješenju jednog člana Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju člana Natječajne komisije za izbor ravnatelja Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o imenovanju člana Natječajne komisije za izbor ravnatelja Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o razrješenju člana Komisije za najam gradskih stanova
 • Rješenje o imenovanju člana Komisije za najam gradskih stanova

Službene novine br. 20/2006

Datum objave: 08. prosinca 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Požege

Službene novine br. 19/2006

Datum objave: 21. studenoga 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za organizaciju dočeka Nove 2007. godine na Trgu Sv. Trojstva u Požegi
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege
 • Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2006/2007.

Službene novine br. 18/2006

Datum objave: 30. listopada 2006.

 • Vlada RH, Odluka o davanju suglasnosti Gradu Požegi za zaduženje kod Slavonske banke d.d. Osijek, KLASA: 403-01/06-02/21, URBROJ: 5030120-06-1 od 14. rujna 2006.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2006. godinu
 • Zaključak u svezi Izmjena Programa rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva za 2006. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2006. godinu
 • Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2006. godinu
 • Odluka o izuzimanju poljoprivednog zemljišta u vlasništvu RH iz Natječaja za prodajuOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Požege
 • Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Požega
 • Zaključak u svezi Statutarne odluke o dopuni Statuta Gradskog muzeja Požega

Službene novine br. 17/2006

Datum objave: 18. listopada 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi rekonstrukcije Ulice Sv. Rok u Požegi
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege

Službene novine br. 16/2006

Datum objave: 21. rujna 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Rješenje o imenovanju članova Gradskog zapovjedništva civilne zaštite Grada Požege
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi izrade urbanističkog plana uređenja zona gospodarske namjene - Industrijska ulica sjever u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi izrade urbanističkog plana uređenja UPU Osječka ulica u Požegi – istok
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi izrade instalacije grijanja na športsko – rekreacijskom centru u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi izrade detaljnog plana uređenja DPU Glavica II u Požegi
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana i tajnika Povjerenstva za dodjelu stipendija s područja Grada Požege

Službene novine br. 15/2006

Datum objave: 11. kolovoza 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu i dostavu uredskog materijala i sitnog inventara
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Natječajne komisije za prijem u radni odnos
 • Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege

Službene novine br. 14/2006

Datum objave: 01. kolovoza 2006.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o imenovanju člana Skupštine Društva za informiranje "Miroslav Kraljević" d.o.o. Požega
 • Polugodišnji obračun Proračuna Grada Požege za 2006. godinu

Službene novine br. 13/2006

Datum objave: 12. srpnja 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni Odluke o operativnom planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o operativnom planu rashoda za materijale, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Požege
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave i distribucije udžbenika za školsku godinu 2006/2007, za učenike I. – IV. razreda
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi izrade glavnih projekata za izgradnju prometnica – Varelovac i Sv. Rok, te izradu izvedbenog projekta za izgradnju prometnice Sv. Josip

Službene novine br. 12/2006

Datum objave: 29. lipnja 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi uređenja pristupne prometnice gradilištama hrvatskih branitelja – Odvojak Ulice Varelovac
 • Odluka o statusu stana u vlasništvu Grada Požege u Požegi, V. Nazora 4/VIII
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izradu ograde oko nogometnog igrališta – MO Golobrdci
 • Odluka o odustajanju i poništenju Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za sanaciju mosta u Dervišagi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu i dostavu uredskog materijala i sitnog inventara
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu sprava za dječja igrališta na području Grada Požege

Službene novine br. 11/2006

Datum objave: 25. svibnja 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi izrade projektne dokumentacije za prenamjenu Vatrogasnog doma u Glazbenu školu
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi izvođenja radova na održavanju javne rasvjete u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2006. godini
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege

Službene novine br. 10/2006

Datum objave: 19. svibnja 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi pojačanog održavanja javne rasvjete u gradskim ulicama: A. Mihanovića, Vranduk, F. Cirakija, A. Hebranga i prigradskim naseljima Golobrdci i Dervišaga
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi nabave i dostave reprezentacije i sredstava za čišćenje i održavanje
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi pojačanog održavanja spojne staze u ulicama Dr. A. Šercera – L. B. Mandića
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u 2006. godini

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o razrješenju dužnosti gradonačelnika Grada Požege
 • Rješenje o nastavku obnašanja vijećničkog mandata u Gradskom vijeću Grada Požege na osnovu prestanka mirovanja mandata
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju gradonačelnika Grada Požege
 • Rješenje o mirovanju vjećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika vjećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju predsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju dužnosti člana u Nadzornom odboru «Tekije» d.o.o.
 • Rješenje i imenovanju člana u Nadzornom odboru «Tekije» d.o.o.

Službene novine br. 09/2006

Datum objave: 10. svibnja 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Rješenje i imenovanju člana za kontrolu provedbe Ugovora sklopljenog između Grada Požege i «Tekije» d.o.o.
 • Rješenje i imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja u poljoprivredi i stočarstvu

Službene novine br. 08/2006

Datum objave: 03. svibnja 2006.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Požege
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana «Radićeva – Babukićeva – Primorska – Željeznička pruga» i Odluke o izmjenama i dopunama Provedbenog urbanističkog plana «Radićeva – Babukićeva – Primorska – Željeznička pruga»
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana «Grgin dol» i Odluke o izmjenama i dopunama Provedbenog urbanističkog plana «Grgin dol»
 • Odluka o poništavanju Javnog natječaja za radove na održavanju javne rasvjete u Gradu Požegi i prigradskim naseljima
 • Odluka o povjeravanju poslova u svezi mjera sustavne deratizacije u Gradu Požegi i prigradskim naseljima
 • Izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 • Godišnji obračun Proračuna Grada Požege za 2005. godinu
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2006. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2006. godinu

Službene novine br. 07/2006

Datum objave: 10. ožujka 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave osobnog automobila za službene potrebe gradske uprave Grada Požege
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi uređenja parkirališta uz Dječji vrtić Cvjetna livada
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi izgradnje potpornog zida u Ulici kralja Tomislava u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi uređenja parkirališta u Slavonskoj ulici u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi uređenja pročelja zgrade u Ulici Matice Hrvatske
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi izgradnje istočnog zida na Židovskom groblju u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radi izgradnje kolnika i nogostupa u Ulici Dr. Ante Šercera u Požegi
 • Rješenje o imenovanju Dalibora Tomljanovića za kontrolu namjenskog trošenja sredstava u ime i za račun potpisnika ugovora o potpori izgradnje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i Ugovora o potpori izgradnje komunalne infrastrukture za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Službene novine br. 06/2006

Datum objave: 28. veljače 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Rješenje o imenovanju Komisije za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka prikupljanja ponuda za provođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji Vatrogasnog spremišta u Industrijskoj ulici u Požegi
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave restauriranja grba Franje pl. Cirakija
 • Odluka o itinireru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika
 • Rješenje o imenovanju mentora – voditelja Dječjeg gradskog vijeća
 • Rješenje o imenovanju tajnika Dječjeg gradskog vijeća
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave uređenja zapadnog dijela Orljavske ulice u Požegi

Ispravak:

 • Ispravak Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege

Službene novine br. 05/2006

Datum objave: 20. veljače 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Plan nabave za 2006. godinu

Službene novine br. 04/2006

Datum objave: 13. veljače 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni Odluke o pravu na novčanu pomoć umirovljenicima na području Grada Požege
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte
 • Pravilnik o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi za 2006. godinu
 • Odluka o operativnom planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Požege
 • Odluka o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Požege

Službene novine br. 03/2006

Datum objave: 06. veljače 2006.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o zaduživanju Grada Požege radi investicijske izgradnje kapitalnih objekata - komunalne infrastrukture od 06. 04. 2005. godine
 • Odluka o zaduženju Grada Požege radi investicijske izgradnje kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture u 2006. godini
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2006. godini
 • Rješenje o ostavci ravnatelja Gradskog kazališta Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja Gradskog kazališta Grada Požege
 • Odluka o sustavu glavne knjige riznice Grada Požege, te vođenja jedinstvenog računa riznice
 • Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požegi

Službene novine br. 02/2006

Datum objave: 24. siječnja 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte

Ispravak:

 • Ispravak Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi

Službene novine br. 01/2006

Datum objave: 16. siječnja 2006.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

 • Odluka o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta